نگاهی به اعماق

نوع مقاله : کلیپ ویدیوپی

نویسنده

دانشیار، گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان،ایران

چکیده

آندوسکوپ یک وسیله‌ی انتخابی جهت امتحان قسمت فوقانی دستگاه گوارش شامل مری، معده و دوازدهه می‌باشد. از آندوسکوپ برای مقاصد تشخیصی و درمانی استفاده می‌گردد. اهم اهداف تشخیصی آن عبارتند از:1) درد با علت نامشخص در قسمت فوقانی شکم2) بررسی عوارض رفلاکس معده به مری3) تهوع و استفراغ مداوم4) بررسی علل خون‌ریزی دستگاه گوارش فوقانی به صورت هماتمز، ملنا و هماتوشیزیا5) بررسی علت آنمی6) رؤیت و برداشتن اجسام خارجی بلعیده شده7) بررسی علل دیسفاژی8) یافته‌های غیر طبیعی در گرافی با باریم (UGI)، سی‌تی اسکن یا MRI9) بررسی رشد مجدد پولیپ‌های برداشته شده در کسانی که سابقه‌ی زخم و یا بدخیمی داشته‌اند.10) بررسی مارژینال اولسر در کسانی که تحت گاستروژژونوستومی قرار گرفته‌اند.11) بررسی بیمار بعد از خوردن مواد سوزان مانند اسید و یا قلیابرخی از مهم‌ترین اهداف درمانی آن عبارتند از:1) خارج کردن جسم خارجی از مری، معده و دوازده2) درمان واریس مری با لیگاتور کردن توسط باند یا تزریق مواد اسکلروزان3) متوقف کردن خون‌ریزی از زخم‌های مری، معده و دوازدهه توسط تزریق مواد اسکلروزان و یا کوآگولاسیون (APC)4) درمان آشالازی با بالون و متسع کردن تنگی‌های ناشی از خوردن مواد سوزان5) گذاشتن استنت در محل تنگی‌های ناشی از تومور6) برداشتن پولیپ‌های معده7) متسع کردن تنگی‌های دریچه‌ی پیلور ناشی از اسکار زخم پپتیک.

عنوان مقاله [English]

A Glance at Depth

نویسنده [English]

  • Hamid Kalantari
Associate Professor, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Abstract Endoscopy Overview: An upper endoscopy, often referred to as endoscopy, EGD, or esophago-gastro-duodenoscopy, is a procedure that allows a physician to directly examine the upper part of the gastrointestinal (GI) tract, which includes the esophagus (swallowing tube), the stomach, and the duodenum (the first section of the small intestine). The physician who performs the procedures, known as an endoscopist, has special training in using an endoscope to examine the upper GI system, looking for inflammation (redness, irritation), bleeding, ulcers, or tumors. Reasons for Upper Endoscopy: The most common reasons for upper endoscopy include: Unexplained discomfort in the upper abdomen GERD or gastroesophageal reflux disease, (often called heartburn) Persistent nausea and vomiting Upper GI bleeding (vomiting blood or blood found in the stool that originated from the upper part of the gastrointestinal tract). Bleeding can be treated during the endoscopy. Difficulty swallowing; food/liquids getting stuck in the esophagus during swallowing. This may be caused by a narrowing (stricture) or tumor. The stricture may be dilated with special balloons or dilation tubes during the endoscopy. Abnormal or unclear findings on an upper GI x-ray, CT scan or MRI. Removal of a foreign body (a swallowed object). To check healing or progress on previously found polyps (growths), tumors, or ulcers.