تأثیر شش هفته تمرین انعطاف پذیری بر دیسمنوره

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی، گروه فیزیولوژی، دانشکده‌ی تربیت ‌بدنی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 استادیار، گروه فیزیولوژی، دانشکده‌ی تربیت ‌بدنی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: فعالیت ‌بدنی به عنوان یک عامل کاهش علائم دیسمنوره ذکر شده ‌است. هدف از تحقیق حاضر، تعیین اثر 6 هفته تمرین انعطاف‌پذیری بر علائم دیسمنوره بود. روش‌ها: تعداد 34 دانشجوی دانشگاه اصفهان که از دیسمنوره اولیه رنج می‌بردند (سن: 54/1 ± 47/20 سال، وزن: 22/8 ± 54 کیلوگرم،  قد: 34/5 ± 161 سانتی‌متر و شاخص توده‌ی بدنی (BMI): 76/2 ± 72/20 کیلوگرم بر متر مربع) به دو گروه تجربی (20 = n) و شاهد (14 = n) تقسیم شدند. گروه تجربی در یک برنامه‌ی تمرینی انعطاف‌پذیری شش هفته‌ای شامل کشش‌ عضلات شکم، کمر، همسترینگ و نزدیک‌کننده‌های ران شرکت کردند. آن‌ها 10 حرکت را به صورت هر حرکت با 3 تکرار و هر تکرار به مدت 10 ثانیه، طی 4 روز در هفته انجام ‌دادند. هر هفته یک ثانیه به زمان اجرای حرکات افزوده ‌شد. قبل و بعد از 6 هفته تمرینات انعطاف‌پذیری، آزمودنی‌ها پرسش‌نامه‌ی اختلالات قاعدگی را پر کردند. شدت درد نیز به وسیله‌ی مقیاس V.A.S (Visual Analogue Scale) اندازه‌گیری شد. از آمار توصیفی و استنباطی نظیر آزمون‌های Mann–Whitney U، Wilcoxon، t همبسته و t مستقل برای آنالیز داده‌ها استفاده شد. یافته‌ها: افزایش معنی‌داری در اندازه‌های انعطاف‌پذیری عضلات (کمر، همسترینگ و نزدیک‌کننده‌های ران) و همچنین کاهش معنی‌داری در میانگین علائم روانی (از 42/7 ± 20/14 به 0/3 ± 35/5)، علائم جسمانی (از 93/5 ± 90/15 به 0/6 ± 75/8) و میانگین درد (از 69/2 ± 37/6 به 39/2 ± 79/3) در گروه تجربی بعد از 6 هفته تمرینات انعطاف‌پذیری مشاهده شد (001/0 > P). در گروه شاهد تغییر معنی‌داری در این شاخص‌ها دیده نشد. نتیجه‌گیری: یافته‌ها دلالت بر این دارد که به دنبال 6 هفته تمرینات انعطاف‌پذیری منتخب، علائم دیسمنوره کاهش می‌یابد. واژگان کلیدی: تمرینات انعطاف‌پذیری، دیسمنوره، درد.  

عنوان مقاله [English]

Effect of Six Weeks Flexibility Training on Dysmenorrhea

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Saadat Saadatabadi 1
  • Effat Bambaichi 2
  • Fahimeh Esfarjani 2
1 Department of Physiology, School of Physical Education, The University of Isfahan, Isfahan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Physiology, School of Physical Education, The University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: Exercise is commonly reported as a factor for decreasing dysmenorrhea symptoms. The aim of the present study was to investigate the effect of six weeks flexibility training on symptoms of dysmenorrhea. Methods: Thirty-four students of The University of Isfahan suffering from primary dysmenorrhea (Age: 20.47 ± 1.54 years, Weight: 54 ± 8.22 Kg, Height: 161 ± 5.34 cm, Body Mass Index: 20.72 ± 2.76) were divided in two exercise (n = 20) and control (n = 14) groups. Exercise group engaged in a 6 weeks flexibility training program include abdomen, back, hamstring and hip adductors stretches. They performed 10 movements, each 3 times, lasting 10 seconds, 4 days per week. One second was added to those movement times each week. Prior and after 6 weeks of flexibility training, all subjects completed menstrual distress questionnaire. Severity of pain evaluate with Visual Analogue Scale. The descriptive and inferential statistic tests like Man-Withney U, Wilcoxon, and independent and paired sample t-test were used for analyzing the statistical information. Findings: After 6 weeks flexibility training, experimental group indicated significant increase in flexibility measurements (back, hamstring, hip adductors) and significant decreases in their mood symptoms (from 14.20 ± 7.42 to 5.35 ± 3.00), physical symptoms (from 15.90 ± 5.93 to 8.75 ± 6.09) and severity of pain (from 6.37 ± 2.69 to 3.79 ± 2.39) (P < 0.001). There were no significant changes in flexibility measurements and dysmenorrhea symptoms in control group. Conclusion: Our findings indicated that selected flexibility training in 6 weeks would decrease dysmenorrhea symptoms. Keywords: Dysmenorrhea, Flexibility training, Pain.