لتروزول یا دانازول؛ کدام یک در درمان اندومتریوز موفق‌تر می‌باشد؟

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زنان و مامایی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دستیار، گروه زنان و مامایی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

3 استاد، گروه زنان و مامایی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

4 پزشک عمومی، گروه زنان و مامایی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: لتروزول یک مهار کننده‌ی آروماتاز می‌باشد که می‌تواند تولید استروژن در بافت‌های محیطی و اندومتریوز را کاهش دهد. دانازول نیز به عنوان یک آندورژن، هم تولید استروژن در تخمدان‌ها را مهار می‌کند و هم به عنوان یک مهار کننده‌ی آنزیم آروماتاز مطرح شده است. در این مطالعه، به مقایسه‌ی اثرات درمانی این دو دارو در کاهش علایم اندومتریوز پرداختیم. روش‌ها: این کارآزمایی بالینی بر روی زنان 18 تا 35 سال انجام شد. پس از انجام لاپاراسکوپی و کوتر، بیماران به سه گروه تقسیم شدند؛ گروه اول روزانه 5/2 میلی‌گرم لتروزول، گروه دوم روزانه 600 میلی‌گرم دانازول و گروه سوم دارونما (Placebo) دریافت کردند. دیسمنوره‌، دیس‌پارونی و درد مزمن لگنی ماهانه تا 6 ماه و قبل از انجام لاپاروسکوپی در بیماران ارزیابی شد. برای مقایسه داده‌ها از آزمون‌های Friedman و Wilcoxon در نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 15 استفاده شد. یافته‌ها: پس از 6 ماه، میزان درد مزمن لگنی، دیسمنوره و دیس‌پارونی در گروه لتروزول از گروه دانازول و دارونما کمتر بود. همچنین این میزان در گروه دانازول از گروه دارونما کمتر بود (05/0 > P). نتیجه‌گیری: لتروزول در مقایسه با دانازول و دارونما، درد مزمن لگنی، دیسمنوره و دیس‌پارونی را در بیماران مبتلا به اندومتریوز پس از درمان لاپاروسکوپی به میزان بیشتری کاهش می‌دهد. واژگان کلیدی: لتروزول، دانازول، اندومتریوز، درد مزمن لگنی، دیس‌پارونی، دیسمنوره

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Effects of Letrozole Compare to Danazole in Patients Confirmed Endometriosis: A Randomized Clinical Trial

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Roghaei 1
  • Hatav Ghasemi Tehrani 2
  • Aliakbar Taherian 3
  • Navid Koleini 4
1 Associated Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Resident, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
4 General Practitioner, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: Letrozole is an aromatase inhibitor which can decrease estrogen production in peripheral tissues and endometriosis. Danazole, as an androgen, inhibits estrogen production in ovaries and recently has been introduced as an aromatase inhibitor; this study was designed to compare the effects of danazole with letrozole to relieve symptoms of endometriosis. Methods: In this randomized clinical trial study, 105 patients confirmed endometriosis by laparoscopy. These patients were randomly assigned to three groups: group 1 received letrozole tablet (2.5 mg/day), calcium (1000 mg/day) and vitamin D (800 IU/day), group 2 received danazole tablet (600 mg/day), calcium (1000 mg/day) and vitamin D (800 IU/day) and group 3 (placebo group) received calcium (1000 mg/day) and vitamin D (800 IU/day). Pelvic pain, dysmenorrhea and dyspareunia were assessed in participants before study and monthly during the study for six months. Data were analyzed via SPSS15 software with Freidman and Wilcoxon tests. Findings: Mean age was not statistically different in three groups. Totally, 105 participants were enrolled in this study; 38 patients in letrozole group, 37 patients in danazole group and 31 patients in placebo group. In letrozol group, the mean of chronic pelvic pain, dysmenorrhea and dyspareunia score were less than danazole and placebo groups. The Wilcoxon test showed significant difference between mean of dysmenorrhea score at the 5th month after treatment compare to the 1st month in letrozol group (P = 0.025). Conclusion: This study showed that letrozole is more effective than danazole in relief chronic pelvic pain, dyspareunia and dysmenorrhea. Keywords: Letrozole, Danazole, Endometriosis, Laparoscopy.