بررسی ارتباط سطح آلودگی هوا با سطح سرمی ترومبومودولین و فاکتور بافتی در نمونه‌ی منتخب از نوجوانان 18-10 ساله در شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دستیار، گروه بیماری‌های کودکان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 استادیار، گروه بیماری‌های کودکان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

3 استادیار، مرکز تحقیقات فیزیولوژی کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

4 کارشناس ارشد، اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، اصفهان، ایران.

5 دانشجوی کارشناسی ارشد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

6 استاد، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: مطالعه در مورد فعال شدن سیستم التهابی و متعاقب آن روند انعقادی در کودکان، در رابطه با عوامل محیطی و ایجاد و پیشرفت روند آترواسکلروز از اوایل عمر، هم می‌تواند راهنمایی برای مطالعات آینده باشد و هم راه‌کارهایی را برای پیش‌گیری اولیه از بیماری‌های مزمن ارائه نماید. در این مطالعه تأثیر آلودگی هوا بر روی سیستم التهابی و متعاقب آن فعالیت روند انعقادی و اختلال عملکرد آندوتلیوم مورد بررسی قرار گرفت. روش‌ها: این مطالعه‌ی مقطعی در سال 1388بر روی 118 کودک و نوجوان 18-10 ساله انجام شد؛ این افراد به روش تصادفی از نواحی مختلف شهر اصفهان، که دارای ایستگاه آلودگی هوا بودند، انتخاب شدند. اطلاعات آلودگی هوای منطقه جمع آوری شد، با گرفتن نمونه‌ی خون وریدی، سطح فاکتور بافتی و ترومبومودولین اندازه گیری گردید و ارتباط این عوامل مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها: رابطه‌ی معنی‌داری بین سطح فاکتور بافتی و شاخص استاندارد آلودگی هوا (PSI) به دست آمد. این ارتباط با آلاینده‌های مختلف هوا، به ویژه سطح ذرات معلق PM10، وجود داشت. ارتباط معنی‌داری بین PSI و ترومبومودولین سرم وجود نداشت. نتیجه‌گیری: ارتباط بین سیستم التهابی و متعاقب آن فاکتورهای انعقادی با سطح آلودگی هوا می‌تواند عامل مهمی در شکل‌گیری آترواسکلروز از دوران کودکی باشد که باید مورد توجه قرار گیرد. آلودگی هوا، به ویژه ذرات معلق PM10، بر روی شاخص‌های اختلال عملکرد آندوتلیوم تأثیر دارد و این امر می‌تواند زمینه‌ای برای شروع روندهای التهابی و متعاقب آن روند انعقادی و بروز آترواسکلروز از اوایل عمر باشد. در این زمینه لازم است پژوهش‌های گسترده‌تر و با پی‌گیری بلند مدت انجام شود. واژگان کلیدی: آلودگی هوا، عملکرد آندوتلیوم، التهاب، انعقاد، آترواسکلروز، نوجوانان، پیش‌گیری.

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Air Pollution and Serum Level of Thrombomodulin and Tissue Factor in a Representative Sample of Adolescents Aged 10-18 Years in Isfahan, Iran

نویسندگان [English]

  • Raheleh Assari 1
  • Mohammad Reza Modaresi 2
  • Shaghayegh Haghjouy Javanmard 3
  • Ahmadreza Lahijanzadeh 4
  • Parinaz Poursafa 5
  • Babak Sadeghian 4
  • Roya Kelishadi 6
1 Resident, Department of Pediatrics, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Pediatrics, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 Assistant Professor, Applied Physiology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
4 Isfahan Environmental Protection Office, Isfahan, Iran.
5 MSc Student in Environmental Protection Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. Professor, Pediatric Preventive Cardiology Department, Isfahan Cardiovascular Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
6 Professor, Pediatric Preventive Cardiology Department, Isfahan Cardiovascular Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: Studying the effects of environmental factors on the early stages of development and progression of atherosclerosis process can serve as a guide for future studies and offer strategies for primary prevention of chronic diseases. This study aimed to assess the relationship of air pollution and plasma surrogate endothelial markers in the pediatric age group. Methods: This cross-sectional study conducted in 2010 involving 118 children and adolescents aged 10-18 years randomly selected from different areas of Isfahan city, the second large and air-polluted city in Iran. The association of air pollutants’ levels with serum thrombomodulin (TM) and tissue factor (TF) was determined. Findings: A significant relationship between TF and Pollution Standard Index (PSI) was found. This relationship was remarkable with PM level, although we could find this relationship more or less with other gasses as well. In this study, no significant relationship was found between TM and PSI. Conclusion: The relationship of air pollution level with the inflammation system and subsequently coagulation factors can be an important factor in atherosclerosis development from early life. This finding should be confirmed in future longitudinal studies and must be given due attention in preventive policies. Keywords: Air pollution, Endothelial function, Inflammation, Coagulation, Aatherosclerosis, Children, Prevention.