اثرات تراکئوستومی زود هنگام بر نتایج درمانی بیماران با ضربه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مغزی شدید

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 متخصص جراحی مغز و اعصاب، دانشیار گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

2 دستیار گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

3 دستیار گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

چکیده

مقدمه: در این مطالعه، تأثیر احتمالی تراکئوستومی زودهنگام در کاهش مدّت بستری بیماران با ضربه‌ی مغزی شدید در intensive care unit (ICU) و بیمارستان، مدّت نیاز به تهویه‌ی مکانیکی و میزان بروز پنومونی بیمارستانی، مورد بررسی قرارگرفت.
روش ها:این بررسی به‌صورت کارآزمایی بالینی تصادفی شده انجام شد. در طی یک دوره‌ی دو ساله، 40 بیمار با ضربه‌ی مغزی شدید، بدون بیماری ریوی و آسیب قفسه‌ی صدری، بستری شده در بیمارستان‌های الزهرا (س) و آیت ا.. کاشانی شهر اصفهان، تحت تراکئوستومی (20 مورد زودهنگام و20 مورد دیر هنگام) قرار گرفتند. مدّت بستری این بیماران در ICU و بیمارستان، مدّت نیاز به تهویه‌ی مکانیکی و میزان بروز پنومونی بیمارستانی ثبت و مورد تحلیل آماری قرار گرفت. 05/0 > P Value معنی‌دار تلقی شد.
یافته ها: میانگین مدّت بستری در ICU در دو گروه تراکئوستومی زود و دیرهنگام به ‌ترتیب 58/20 روز و 15/28 روز بود (015/0 P =). مدّت بستری در بیمارستان نیز در این دو گروه به ‌ترتیب 25/30 روز و 55/36 روز بود
(042/0 P =). میانگین نیاز به تهویه‌ی مکانیکی در این دو گروه به ‌ترتیب 90/8 روز و 25/12 روز بود
(049/0 P =). میزان بروز پنومونی در دو گروه تراکئوستومی زود و دیرهنگام به‌ترتیب 20/8 و20/19 بود
(001/0 P

عنوان مقاله [English]

The Effects of Early Tracheostomy on Outcomes of Patients with Severe Head Injury

نویسندگان [English]

  • Masih Saboori 1
  • Mohammad Esmaili Taramsari 2
  • Behnam Hosseini 3
1 Associate Professor of Neurosurgery, Department of Neurosurgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
2 Resident of Neurosurgery, Department of Neurosurgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
3 Resident of Anesthesiology, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
چکیده [English]

BAckground:
This study was designed to compare the length of ICU and hospital stay, need to ventilation support, and nosocomial pneumonia, in sever head injury patients, between early and late tracheostomy.
Methods:
A randomized clinical trial was done. In a period of 2 years, tracheostomy (20 early and 20 late) was did in 40 patients with sever head injury(GCS ≤ 8), without lung disease or severe chest injuries, which was hospitalized in Al-Zahra or Ayatollah Kashani hospitals of Isfahan city. Tracheostomy was defined as early if performed in 4th day of reception. The length of ICU and hospital stay, need to ventilation support, and occurrence of pneumonia was registered. P value < 0.05 considered to indicate statistical significance.
Findings:
The mean duration of ICU stay in early and late tracheostomy groups was respectively 20.58 and 28.15 days (P = 0.015), and for hospital stay was respectively 30.25 and 36.55 days (P = 0.042). The mean duration need to ventilation support was respectively 8.90 and 12.25 days (P = 0.049). The pneumonia was occurred in early and late tracheostomy in 8 and 19 cases, respectively (P < 0.001). The sex, age, and patient’s GCS in time of reception to ICU or release of it was not associated with kind of tracheostomy.
Conclusion:
Early tracheostomy is associated with shorter lengths of stay in ICU and hospital, and need to ventilation support and lower nosocomial pneumonia than in late tracheostomy among patients with severe head injury.
Key words:Early tracheostomy, Late tracheostomy, Sever head injury, Nosocomial pneumonia, ICU.