مقایسه‌ی شرایط لارنگوسکوپی در اطفال با تیغه‌های یک‌بار مصرف و فلزی مکینتاش

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 متخصص بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، استادیار گروه بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران

2 متخصص پزشکی اجتماعی، دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران

3 متخصص بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران

چکیده

مقدمه: لارنگوسکوپ‌ها یکی از واسطه‌های بالقوه‌ی انتقال عفونت بین بیماران می‌باشند. یک راه ‌حل قابل توجه برای جلوگیری از انتقال عفونت ناشی از لارنگوسکوپی استفاده از تیغه‌های یک‌بار مصرف لارنگوسکوپ می‌باشد. این مطالعه برای مقایسه‌ی شرایط لارنگوسکوپی در اطفال با تیغه‌های یک‌بار مصرف و فلزی مکینتاش طراحی شد.
روش ها: 152 کودک کاندید اعمال جراحی انتخابی با سن بین 12-3 سال در این کارآزمایی بالینی تصادفی وارد شدند. پس از القاء بیهوشی بیمار، لوله‌گذاری نای با یکی از دو نوع تیغه‌ی لارنگوسکوپ (مکینتاش یک‌بار مصرف و یا فلزی) توسط متخصص بیهوشی انجام شد. در طی لارنگوسکوپی و لوله‌گذاری نای، میزان دید ناحیه‌ی گلوت و میزان روشنایی ناحیه‌ی گلوت و زمان لوله‌گذاری نای و رضایت متخصص بیهوشی ثبت ‌گردید.
یافته ها: لوله‌گذاری نای در همه‌ی بیماران با موفقیت انجام شد. از نظر میزان روشنایی گلوت و مدت زمان لارنگوسکوپی بین گروه مکینتاش یک‌بار مصرف و فلزی، اختلاف آماری معنی‌داری وجود داشت. شیوع گرید 1 لارنگوسکوپی در گروه مکینتاش فلزی اختلاف قابل توجهی با نوع یک‌‌بار مصرف آن داشت (83% در مقابل 49%). در هنگام استفاده از تیغه‌ی مکینتاش فلزی رضایت متخصص بیهوشی به‌صورت معنی‌داری بیش از زمان استفاده از تیغه‌ی یک‌بار مصرف بود.
نتیجه گیری: با وجود اختلاف قابل توجه در شرایط لارنگوسکوپی با استفاده از دو نوع تیغه‌ی لارنگوسکوپ مکینتاش یک‌‌‌‌بار مصرف و فلزی، با توجه به موفقیت لوله‌گذاری نای در همه‌ی بیماران و با در نظر گرفتن مزیت استفاده از تیغه‌های یک‌بار مصرف در پیشگیری از انتقال عفونت بین بیماران، می‌‌توان از لارنگوسکوپ‌های یک‌بار مصرف در اطفال در شرایط غیر اور‍‍‍ژانس استفاده نمود.
واژگان کلیدی: اطفال، لارنگوسکوپ‌های یکبار مصرف، بیهوشی، کودکان

عنوان مقاله [English]

Comparison of Laryngoscopic Conditions by Means of Disposable and Metalic Macintosh Blades in Pediatric Patients

نویسندگان [English]

  • Mohammad Esmaeil Darabi 1
  • Seyed Mohammad Mireskandari 1
  • Peyman Salamati 2
  • Masoud Ramezani 3
  • Eiman Rahimi 3
1 Assistant Professor, Department of Anesthesia and Critical Care Medicine, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran
2 Associate Professor, Department of Social Medicine, School of Medicine,Tehran University of Medical Sciences, Tehran
3 Anesthesiologist, Department of Social Medicine, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran
چکیده [English]

Background:
Laryngoscopes are the potential cause of cross-contamination between patients. A considerable way to prevent this problem is to use of disposable laryngoscope’s blades. This study was designed to evaluate laryngoscopic conditions in pediatrics with disposable and metalic Macintosh blades.
Methods:
152 children scheduled for elective surgery aged 3-12 years were enrolled in this randomized clinical trial. After induction of anesthesia, anesthesiologist intubated the patients with one of two kinds of laryngoscope’s blades (disposable or metalic Macintosh). During laryngoscopy and tracheal intubation, glottic view, brightness of laryngoscopic field, time of intubation and satisfaction degree of anesthesiologist was recorded.
Findings:
All patients were successfully intubated. There was significant difference between disposable and metalic Macintosh blades with respect to time of intubation and brightness of laryngoscopic field. Grade I of laryngoscopy was more frequent in metalic group compared to disposable group (83% vs. 49%) Anesthesiologist satisfaction was significantly improved during laryngoscopy with metalic Macintosh blade.
Conclusion:
With respect to successful tracheal intubation of all patients in this trial and the usefulness of disposable laryngoscopes to prevent cross-contamination between patients and regardless of significant difference in laryngoscopic conditions between disposable and metalic blades, disposable laryngoscopes can be used under normal intubating conditions in pediatrics.
Key words: Pediatric, Disposable laryngoscope, Anesthesia, Children.