بررسی تأثیرعصاره‌ی الکلی بره موم (پروپولیس) حاصل از کندوهای زنبور عسل ایران بر رشد تریکوفیتون منتاگروفایتیس، تریکوفیتون روبروم و تریکوفیتون وروکوزوم

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 متخصص قارچ شناسی دامپزشکی، استادیار گروه علوم پایه، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان

2 فوق متخصص دارو شناسی ، استادیار گروه پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان

3 کارشناس ارشد انگل شناسی پزشکی، مربی مر کز آموزش و تحقیقات بهداشتی اصفهان، اصفهان

4 متخصص قارچ شناسی دامپزشکی، استادیار گروه قارچ شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران

5 کارشناس علوم آزمایشگاهی، کارشناس مرکز آموزش و تحقیقات بهداشتی، اصفهان

چکیده

مقدمه:پروپولیس ماده‌ا‌ی صمغی است که به‌ وسیله‌ی زنبورها، از جوانه‌ها یا سایر قسمت‌های گیاه جمع‌آوری می‌شود. این ماده به ‌خاطر ویژگی‌های بیولوژیک، دارا بودن ویژگی‌های ضد باکتریال، ضدقارچی و شفا دهندگی شناخته شده است. فعالیت ضد قارچی پروپولیس در مطالعات متعدد بررسی شده است.
روش ها: در این مطالعه، اثر پروپولیس بر روی 21 سوش از سه گونه‌ی درماتوفیتی تریکوفیتون منتاگروفایتیس، تریکوفیتون روبروم و تریکوفیتون وروکوزوم در محیط آزمایشگاهی بررسی شد. ابتدا عصاره‌ی الکلی بره موم تهیه و سپس در رقت‌های مختلف به محیط کشت SCC افزوده شد. در مرحله‌ی بعد قارچ در مرکز محیط‌های کشت حاوی عصاره، تلقیح و میزان رشد آن بر اساس قطر کلنی ایجاد شده در ده روز متوالی اندازه‌گیری و یادداشت و حداقل غلظت مهار‌کنندگی (MIC) عصاره تعیین گردید.
یافته ها: عصاره‌ی الکلی بره موم فعالیت ضد‌قارچی مناسبی را بر ضد این سه گونه نشان داد. حداقل غلظت مهار‌کنندگی (MIC) عصاره‌ی الکلی بره موم در هر میلی‌لیتر از محیط کشت برابر با 00625/0، 0125/0 و 05/0 به‌ترتیب برای تریکوفیتون وروکوزوم، تریکوفیتون منتاگروفایتیس و تریکوفیتون روبروم تعیین شد.
نتیجه گیری: به نظر می‌رسد که بره موم زنبور عسل ایران دارای ارزش دارویی به ‌عنوان فرآورده‌‌ای طبیعی می‌باشد و می‌تواند فعالیت ضد قارچی خوبی داشته باشد.
واژگان کلیدی: بره موم، تریکوفیتون منتاگروفایتیس، تریکوفیتون روبروم، تریکوفیتون وروکوزوم، درماتوفیتوزیس

عنوان مقاله [English]

The Effects of Alcoholic Extract of Propolis Obtained from Iran Bee Hives on the Growth of Trichophyton Mentagrophytis, Trichophyton Rubrum and Trichophyton Verrucosum

نویسندگان [English]

  • Mohammadali Zia 1
  • Reza Mannani 2
  • Mohsen Mahmoodi 3
  • Mansour Bayat 4
  • Farhad Mohaghegh 5
1 Assistant Professor, Department of Basic Sciences, Islamic Azad University - Khorasgan Branch, Isfahan
2 Assistant Professor, Department of Nursing and Midwifery, Islamic Azad University - Khorasgan Branch, Isfahan
3 Faculty member of Health Education and Researches Center-Isfahan, Isfahan
4 Assistant Professor, Department of Veterinary, Islamic Azad University - Sciences & researches Branch
5 Member of Health Education and Researches Center - Isfahan, Isfahan
چکیده [English]

Background:
Propolis is a resinous material collected by bees from the buds or other parts of plants. It is known for its biological, antibacterial, antifungal and healing properties. Antifungal activity of propolis was studied in several studies. In this study, the effects of propolis on the 21 strains of 3 species of dermatophytes, including Trichophyton mentagrophytis, T. rubrum and T. verrucosum was studied.
Methods:
First the alcoholic extract of propolis was provided and then this extract was added to SCC medium in different dilutions. Then the fungus was inoculated in the center of medium containing of propolis and the growth rate of fungus was measured based on the colony diameter at ten days and Minimum Inhibitory Concentration (MIC) of the extract was determined.
Findings:
Alcoholic extract of propolis showed antifungal activity against of these three species. MIC of Alcoholic extract of the propolis in each milliliter of medium was 0.00625 for T. verrucosum, 0.0125 for T. mentagrophytis and 0.05 for T. rubrum.
Conclusion:
It seems that propolis of Iranian bees as a natural product has a good antifungal activity.
Key words: Propolis, Trychphyton mentagrophytis, Trychphyton rubrum, Trychphyton verucosum, Dermatophytosis.