بررسی کارایی آزمون بافتی CD44 و P53 در میزان عود کانسر ترانزیشنال سطحی منفرد و low grade مثانه

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 متخصص اورولوژی، دانشیار ارولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

2 دستیار ارولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

3 متخصص اورولوژی، استادیار ارولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

4 متخصص ارولوژی، استادیار ارولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

چکیده

مقدمه: تاکنون فاکتورهای پروگنوستیک زیادی جهت ارزیابی سیر بالینی و احتمال عود TCCهای سطحی low grade مثانه مطرح شده‌اند که مهمترین آنها grade و stage تومور می‌باشد. امروزه شناسایی پروتئین‌های بیش از حد تولید شده سلول‌های کانسری به کمک رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمیایی جایگاه ویژه‌ای در تعیین پروگنوز کانسرهای مختلف پیدا کرده است.
روش ها: این مطالعه historical cohort بر روی بیمارانی که در فاصله زمانی بهمن 82 تا مرداد 85 در بیمارستان خورشید اصفهان با TURB تشخیص تومور سطحی منفرد low grade مثانه در آنها مطرح شد انجام گردید. بلوک‌های پارافینی 60 بیمار مبتلا به TCC سطحی منفرد low grade مثانه با روش ایمنوهیستوشیمیایی از نظر CD44 و P53 بررسی و پیگیری بیماران با سیتوسکوپی‌های مکرر (هر 3 ماه یک‌بار در سال اول، هر 6 ما یک‌بار در سال دوم و سپس سالانه) انجام شد و موارد عود تومور مشخص CD44 و P53 و کارسینوم سلول ترانزیشنال(TCC) ، رنگ آمیزی ایمنوهیستوشیمیایی شدند. سپس میزان عود تومور در هر یک از موارد P53 منفی و CD44 مثبت و CD44 منفی مشخص و با یکدیگر مقایسه شد.
یافته ها: از بین 95 بیمار بررسی شده، 60 بیمار (49 مرد و 11 زن) دارای تومور پاپیلری منفرد و low grade بودند. میانگین سنی بیماران 7/59 سال بود. از 60 بیمار مورد مطالعه 32 بیمار دچار عود شدند (53%). میانگین فاصله زمانی از عمل جراحی تا زمان عود 6/4 ± 8/8 ماه بود. درصد عود در بیماران P53 مثبت 52/64% و در گروه P53 منفی 28/41% بود (07/0 P =). درصد عود در بیماران CD44 مثبت 72% و در گروه CD44 منفی 40% بود (02/0 P

عنوان مقاله [English]

The Evaluation of Tumor Recurrence Markers P53 and CD44 in Low Risk Superficial Transitional Cell Carcinoma of the Bladder

نویسندگان [English]

  • Mohammad Yazdani 1
  • Ahmadreza Rafati 2
  • Mahtab Zargham 3
  • Said Yaghoob Sehri 2
  • Mohammad Hatef Khorrami 4
1 Associate Professor of Urology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
2 Resident of Urology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
3 Assistant Professor of Urology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
4 Assistant Professor of Urology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
چکیده [English]

Background:
This study was designed to evaluate the correlation of superficial, low grade, unifocal bladder TCC recurrences and the level of tumor markers P53 and CD44 in the tumor tissue.
Methods:
In 95 patients with primary diagnosis of unifocal superficial TCC of the bladder TURBT was done. Sixty patients (M = 49, F = 11) with unifocal, superficial (stage Ta or T1), low grade (grade 1 or 2) papillary TCC of the bladder without carcinoma in situ were enrolled to the study and completed it. Tumor tissue sections were immunohistochemically stained for P53 and CD44 separately. Follow up cystoscopy was performed every 3 months for the first year and every 6 months for the second year. Recurrence rate of tumor was compared between P53 positive and p53 negative groups and between CD44 positive and CD44 negative groups.
Findings:
The mean age of the patients was 59.7 years. The overall recurrence rate was 53%. It was 64.5% in P53 positive and 41.2% in P53 negative group (P = 0.07). Recurrence rate in CD44 positive and CD44 negative group was 72% and 40% (P < 0.02) and recurrence rate in both positive marker (CD44 and P53) groups was 87.5% and in both negative marker groups was 40 % (P < 0.02).
Conclusion:
Our results suggest that there is a remarkable relationship between CD44 positive group, specially CD44 and P53 positive group and recurrence rate in low risk superficial TCC, but the relationship between P53 positive group and recurrence is not statistically significant.
Key words:CD44, P53, Transitional cell carcinoma (TCC), Immunohistochemically.