تعیین تأثیر داروی هیدروکسی اوره بر پارامترهای ترانس کرانیال داپلر در بیماران مبتلا به کم‌خونی داسی شکل

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استاد یار بیماریهای مغز و اعصاب، گروه اعصاب داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه جندی شاپور اهواز، اهواز

2 استاد بیماری‌های اطفال وخونشناسی، گروه اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه جندی شاپور، اهواز

3 متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه جندی شاپور، اهواز

4 پزشک عمومی، مرکز تحقیقات بیمارستان گلستان، اهواز،

چکیده

مقدمه: بیماری کم‌خونی داسی شکل، شایع‌ترین هموگلوبینوپاتی است که بر نوع خاصی از پروتئین داخل سلولی به نام هموگلوبین اثر می‌گذارد. این بیماری دارای تظاهرات بالینی متعددی است که یکی از مهم‌ترین آنها، گرفتاری سیستم عصبی مرکزی به‌ صورت سکته‌ی مغزی است که می‌تواند بیماران را در سنین کودکی و نوجوانی به شدت ناتوان سازد. داروی هیدروکسی اوره قادر است بسیاری از عوارض این بیماری را بهبود بخشد ولی اثر آن روی پارامترهای ترانس کرانیال داپلر مشخص نشده است. این مطالعه جهت بررسی تأثیر این دارو بر پارامترهای داپلر ترانس کرانیال که یک روش نوین و غیر‌تهاجمی است طراحی گردید.
روش ها: در یک کار‌آزمایی بالینی 25 نفر از بیماران مبتلا به سیکل سل که دارای اندیکاسیون دریافت داروی هیدروکسی‌اوره بودند، انتخاب شدند. در بدو ورود به تحقیق، هموگلوبین کل، هموگلوبین S، هموگلوبینF و حداکثر سرعت سیستولیک در شریان‌های مغزی میانی و کاروتید داخلی، توسط متخصصین مغز و اعصاب به‌صورت یک‌سو کور اندازه‌گیری گردید و پس از 6 ماه از دریافت دارو آزمایش‌ها تکرار شد.
یافته ها: 25 بیمار ( 18 نفر مرد و 7 نفر زن) بررسی شده در محدوده‌ی سنی 47-3 سال با میانگین سنی 5/16 سال و انحراف معیار 47/10 بودند. نتایج نشان داد، پس از دریافت داروی هیدروکسی اوره به مدّت 6 ماه، تغییرات میانگین هموگلوبین کل، هموگلوبین S، هموگلوبین F و حداکثر سرعت شریان‌های مغزی میانی و کاروتید داخلی معنی‌دار ) 05/0 (P < است.
نتیجه گیری: بر اساس مطالعه‌ی ما مشخص گردید که داروی هیدروکسی‌اوره، موجب بهبود وضعیت هموگلوبین و کاهش حداکثر سرعت سیستولیک شریان‌های مغزی میانی و کاروتید داخلی می‌گردد.
واژگان کلیدی: CD44 سیکل سل، هیدروکسی‌اوره، اولتراسونوگرافی ترانس کرانیال داپلر

عنوان مقاله [English]

Determining of the Hydroxyurea Effluence on TCD Parameters of Sickle Cell Patients

نویسندگان [English]

  • Nasser Sharafadinzadeh 1
  • Nastaran Majdinasb 1
  • Khodamorad Zandian 2
  • Keiwan Taherpoor 3
  • Armaghan Moravej Aleali 4
  • Mohamad Pipelzadeh 4
1 Assistant Professor, Department of Neurology, School of Medicine, Jondishapour University of Medical Sciences, Ahwaz
2 Professor, Department of Pediatric, School of Medicine, Jondishapour University of Medical Sciences, Ahwaz
3 Neurologist, School of Medicine, Jondishapour University of Medical Sciences, Ahwaz
4 General Physician, School of Medicine, Jondishapour University of Medical Sciences, Ahwaz
چکیده [English]

Background:
Sickle cell disease is the most common hemoglobinopathies that affect a specific intracellular protein named as hemoglobin. This disease has several clinical manifestations including, CNS involvement. Stroke is one of the most important manifestations of this disease. Diagnosis of high risk patient and necessary intervention as transfusion can reduce its complications, but its effects on TCD parameters remain undefined. The aim of this study was to show the efficacy of hydroxyurea in decreasing of velocity parameter in sickle cell disease.
Methods:
25 Sickle cell Patients who had indication of hydroxyurea treatment were selected for the study and at the first of the study, total hemoglobin, hemoglobin s, hemoglobin F and peak systolic velocities of middle cerebral and internal carotid arteries was measured and then repeated 6 month later.
Findings:
25 Patients (18 male and 7 female) between 3 to 47 years old and by the mean of ages 16.5 years old were evaluated.
Our data showed significant changes of mean hemoglobin, hemoglobin S, hemoglobin F and peak systolic velocities of middle cerebral and internal carotid arteries before and after 6 month hydroxyurea treatment (P < 0.05).
Conclusion:
Our Study Suggests that hydroxyurea can improve hemoglobin state and reduce peak systolic velocities of middle cerebral and internal carotid arteries.
Key words: Sickle cell disease, Hydroxyurea, Transcranial doppler ultrasonography.