بررسی مرگ و میر کودکان زیر یکسال و عوامل مرتبط با آن در شهر بیرجند

نوع مقاله : Short Communication

نویسندگان

1 متخصص کودکان، استادیار گروه اطفال، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند

2 کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، مربی گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند

چکیده

مقدمه:اوّلین سال زندگی برای تأمین زیر بنای سلامت و بهبود کیفیت زندگی اهمیت ویژه‌ای دارد. در سال‌های اخیر میزان مرگ و میر کودکان زیر یک‌سال در کشورهای پیشرفته کاهش یافته امّا همچنان در کشورهای در حال توسعه بالاست. مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی فاکتورهای مرتبط با مرگ و میر کودکان زیر یک‌سال در شهرستان بیرجند طراحی گردید.
روش ها: در این مطالعه‌ی مورد شاهدی تمام مرگ‌های کودکان زیر یکسال اتفاق افتاده در بیمارستان‌های شهر بیرجند در مدت یک‌سال به عنوان گروه مورد در نظر گرفته شدند و برای هر مورد دو شاهد انتخاب گردید. گروه شاهد شامل کودکانی بود که تا یک سالگی زنده ماندند و نزدیکترین فاصله‌ی زمانی را از نظر تولّد به موارد دارا بودند و همچنین محل سکونت آنها همان منطقه‌ی موردها بود. اطلاعات از طریق پرسشنامه و بررسی پرونده‌ی فوت کودک جمع‌آوری گردید.
یافته ها: در این مطالعه 7/79% از موارد مرگ کودکان زیر یک‌سال در ماه اوّل زندگی و 3/42% بین یک ماه تا یک‌سال اتفاق افتاده بود. مهمترین علّت فوت در نوزادان، نارسی و عارضه‌ی کمبود وزن هنگام تولد (2/54%) و مهمترین علّت مرگ در شیرخواران یک‌ماه تا یک‌سال ناهنجاری مادرزادی (3/33%) بود. در بررسی فاکتورهای مؤثر بر مرگ و میر شیرخواران، متغیرهای سواد پدر، فاصله‌ی تولّد با کودک قبلی، وضعیت نوزاد هنگام تولّد، وزن نوزاد هنگام تولّد، نوع زایمان و بارداری پرخطر ارتباط معنی‌داری با مرگ و میر شیرخواران نشان داد.
نتیجه گیری: توجه ویژه به دوران نوزادی و مراقبت ویژه از نوزادانی که از مادران در معرض خطر متولد می‌شوند و ارایه‌ی آموزش‌های بهداشتی و مراقبت ویژه از این مادران می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مرگ و میر شیرخواران داشته باشد.
واژگان کلیدی: اپیدمیولوژیک، مرگ و میر کودکان زیر یکسال، بیرجند

عنوان مقاله [English]

The Evaluation of Infants Mortality Causes and its Related Factors in Birjand

نویسندگان [English]

  • Kokab Namakin 1
  • Gholamreza Sharifzadeh 2
1 Assistant Professor, Department of Pediatrics, Birjand University of Medical Sciences, Birjand
2 Master of Sciences in Epidemiology, Birjand University of Medical Sciences, Birjand
چکیده [English]

Background:
First year of life especially is important in providing of a foundation for health and improvement of the life quality. In recent years Infants Mortality Rate has been decreased in our country but still is higher than the developed countries.
Methods:
In our study data was collected in a questionnaire for 2004-2005 year dead infant in Birjand hospitals. This study was a case – control for each case, two controls, who matched one to one considering variable of residency and age were chosen.
Findings:
79.7 percent of infant mortality was in neonatal period. The most important causes of death in neonatal were prematuity and low birth weight (54.3%) and in post neonatal period were congenital abnormality (33.3%). In this study logistics regression analysis showed that few variables such as father's education, history of prior death child, interval between two births, high risk mother's in pregnancy, type of delivery, gestational age and weight of birth had the significant relationship with infant mortality. Prematurity and low birth weight was highly associated with mortality.
Conclusion:
Special care for premature and low birth weight infant and strengthening health care programs and emphasizing the need to identify high risk groups should be priorities.
Key words: Epidemiologic, Infant Mortality, Birjand.