آیا کاربرد N2O حین القای بیهوشی اطفال موجب بروز اثر معکوس ناشی از تحریک دردناک در مانیتورینگ BIS می‌شود؟

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار بیهوشی، گروه بیهوشی و مراق بتهای ویژه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 متخصص بیهوشی، بیمارستان دکتر غرضی، ملایر، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از روش‌های کمی اندازه‌گیری میزان آرامش و عمق بیهوشی (BIS) Bispectral Index می‌باشد؛ در برخی مطالعات، اثر معکوس (پارادوکس) از N2O بر روی BIS در بالغین شرح داده شده است. هدف از این مطالعه بررسی بروز اثرات پارادوکس N2O بر روی BIS حین القای استنشاقی بیهوشی اطفال به وسیله‌ی هالوتان و ایزوفلوران بود. روش ها: در یک کارآزمایی بالینی 80 مورد از اطفال 6-1 ساله، ASA II و Iکاندید عمل جراحی الکتیو شکم و اندام، در چهار گروه هالوتان، ایزوفلوران، هالوتان همراه با N2O و ایزوفلوران همراه با N2O مورد مطالعه قرار گرفتند. در گروه‌های 1 و2 با افزایش تدریجی هوشبر تبخیری در اکسیژن 100% و در گروه‌های 3 و4 در مخلوط 50% N2O در اکسیژن القای بیهوشی انجام شده BIS همراه با متغییرهای زمینه‌ای قبل و بعد از لارنگوسکوپی و برش جراحی اندازه‌گیری و با آزمون‌های آماری مجذور کای و ANOVA در سطح 5% تحلیل گردید. یافته ها: میانگین درصد تغییرات BIS بعد از لارنگوسکوپی نسبت به قبل از آن در گروه‌های چهارگانه به ‌ترتیب 95/13 ± 15/0، 49/19 ± 57/16، 68/42 ± 90/4 و 19/28 ± 22/31 (287/0P = ) و میانگین درصد تغییرات BIS بعد از برش جراحی نسبت به‌ قبل از برش جراحی به ترتیب 30/23 ± 88/3-، 17/9 ± 36/19، 33/2 ± 73/16 و 03/13 ± 75/7 به دست آمد (121/0P = ). نتیجه گیری: در این مطالعه وجود Paradoxical reaction ناشی از N2O در مانیتورینگ BIS اطفال حین القای استنشاقی بیهوشی به اثبات نرسید. واژگان کلیدی: BIS، N2O، اطفال، القای استنشاقی

عنوان مقاله [English]

Dose N2O Cause Paradoxical Reaction in Response to Noxious Stimulants During Inhalation Induction of Anesthesia in Pediatrics?

نویسندگان [English]

  • Mohamad Golparvar 1
  • Alireza Koosha 2
1 Associated Professor, Department of Anesthesia and Critical Care, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
2 Anesthesiatist, Gharazi Hospital, Malyer
چکیده [English]

Background: Bispectral Index is one of the qualitative methods of measuring of sedation and depth of anesthesia. In a few studies appeared a paradoxical effect of N2O on BIS in adults. In this study, the paradoxical effects of N2O during inhalation induction of anesthesia in pediatrics by halothane and isoflorane were evaluated. Methods: In a clinical trial study, eighty 1-6 year old age, ASA I and II pediatrics who candidate for abdominal and extremities elective surgeries were evaluated in 4 groups (Halothane, Isoflorane, Halothane plus N2O and Isoflorane plus N2O). Anesthesia was induced by gradual increase of vapor gas in 100% of O2 in groups 1 and 2 and in 50% of N2O in O2 in groups 3 and 4. BIS and other variables were measured before and after of laryngoscopy and surgical incision. Findings: The mean of percent changes of BIS after the laryngoscopy in comparison to pre-laryngoscopy in 4 groups were: 0.15 ± 13.95, 16.57 ± 19.49, 4.90 ± 42.68, and 31.22 ± 28.19 (P = 0.287). The pre and after surgical incision BIS were: -3.88±23.30, 19.36 ± 9.17, 16.73 ± 2.33, and 7.75 ± 13.3 (P = 0.121). Conclusion: This study could not confirm appearance of paradoxical effects of N2O on BIS during inhalation induction of anesthesia in pediatrics. Key words: BIS, N2O, Pediatric, Inhalation, Induction.