آیا لیپوپروتئین (a) به عنوان یک پیش بینی کننده‌ی شدت بیماری عروق کرونر (CAD) است؟

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار قلب و عروق، گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

2 دانشیار قلب و عروق، مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دستیار قلب و عروق، گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

چکیده

مقدمه: مطالعات مربوط به ارتباط بین غلظت پلاسمای لیپوپروتئین (a) و بیماری کرونر قلب (CHD) نتایج متناقضی داشته است.
روش ها: هدف مطالعه‌ی حاضر، تعیین ارتباط بین میزان لیپوپروتئین (a) در سرم و بیماری ایسکمیک قلبی (IHD) و همچنین عوامل خطرزای قلبی- عروقی در یک مطالعه‌ی مبتنی بر جمعیت بود که به‌صورت مقطعی و محلی انجام شد. میزان لیپوپروتئین (a) در سرم 142 بیمار دچار آنژین پایدار مزمن که به‌صورت کلینیکی نیاز به بررسی آنژیوگرافیک داشتند و مورد آنژیوگرافی کرونر قرار گرفته بودند، اندازه‌گیری شد و پروفایل لیپید، قند خون ناشتا و پارامترهای کلینیکی و آنتروپومتریک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: مقدار لیپوپروتئین (a) به‌ طور معنی‌داری همراه با افزایش تعداد موارد تنگی شریان کرونر در مردان، افزایش یافت، لکن در زنان این‌گونه نبود. همچنین بین میانگین مقادیر لیپوپروتئین (a) و تعداد عروق کرونر مبتلا در مردان جوان‌‌تر از 55 سال ارتباط مستقیم و در مردان دارای سن 55 سال و بالاتر ارتباط معکوس مشاهده شد.
نتیجه گیری: آنالیز چند متغیره‌ی ما نشان داد که لیپوپروتئین (a) به عنوان یک پیش‌بینی کننده‌ی مستقل برای شدّت بیماری عروق کرونر در مردان، به ویژه افراد جوان‌تر می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.
واژگان کلیدی: عوامل خطرزای قلبی- عروقی، بیماری ایسکسیک قلبی، آنژیوگرافی کرونر، لیپوپروتئین (a)

عنوان مقاله [English]

Is LP(a), as Predictor of Severity of Coronary Artery Disease?

نویسندگان [English]

  • Hassan Shemirani 1
  • Masoumeh Sadeghi 2
  • Hamid Saneei 1
  • Tayyebeh miandoabi 3
1 Associate Professor of Cardiology, Department of Cardiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
2 Associate Professor of Cardiology, Isfahan Cardiovascular Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
3 Resident of Cardiology, Department of Cardiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
چکیده [English]

Background: Studies of the association between the plasma concentration of lipoprotein (a) and coronary heart disease (CHD) have reported apparently conflicting finding.
Methods: The objective of the present study is to evaluate the association between serum levels of LP (a) and ischemic heart disease as well as other cardiovascular risk factors in a population – based study conducted on local cross sectional. LP (a) serum was measured in 142 patients with chronic stable angina who were under going clinically indicated coronary angiography. Lipid profilefasting blood glucose, anthropometric and clinical parameters were analyzed.
Findings: LP (a) levels were significantly associated with numbers of coronary artery stenosis (CAD) in men, but no in women. Also, an direct association between mean levels of LP (a) and number of CAD in men younger than 55 years old inverse association in men older than 55years old were observed.
Conclusion: Our multivariate analysis found that LP (a) was considered an independent predictor for severity of CHD in men, especially in younger individuals.

Key words: Lipoprotein (a), Cardivascular risk factors, Ischemic heart disease.