ارزشیابی تست آزمایشگاهی Gastric aspirate shake test در پیش‌گویی نیاز به سورفاکتانت در نوزادان مبتلا به بیماری غشای هیالین

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دستیار فوق تخصصی نوزادان، دانشکده‌ی پزشکی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

2 فوق تخصص نوزادان، دانشیار، دانشکده‌ی پزشکی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

3 دکترای آمار حیاتی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، اصفهان

4 کارشناس ارشد پرستاری، سرپرستار، بخش نوزادان بیمارستان شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

چکیده

مقدمه: تجویز هر چه زودتر سورفاکتانت به نوزادان مبتلا به بیماری غشای هیالین (HMD) منجر به پیش‌آگهی بهتر و بهبودی سریع‌تر بیمار خواهد شد ولی در برخی از موارد به ‌علت عدم بروز کامل علایم بالینی، تشخیص در ساعت اول میسر نیست. هدف از این مطالعه، ارزشیابی تست آزمایشگاهی Gastric aspirate shake test در تشخیص زودرس HMD و پیش‌گویی نیاز به سورفاکتانت در این نوزادان بود.
روش ها: این مطالعه بر روی 81 نوزاد نارس با سن حاملگی کمتر از 34 هفته انجام گردید. تعداد 31 نوزاد بر اساس علایم بالینی با تشخیص HMD و50 نوزاد بدون دیسترس تنفسی به ‌عنوان گروه شاهد وارد مطالعه شدند. از کلیه‌ی نوزادان در همان نیم ساعت پس از تولد، 5/0 میلی‌لیتر از ترشحات معده آسپیره و با 5/0 میلی‌لیتر نرمال سالین در یک لوله مخلوط و 15 ثانیه لوله را تکان داده شد و سپس 1 میلی‌لیتر اتانول 95% به آن اضافه و بار دیگر 15 ثانیه لوله تکان داده شد. سپس لوله را 15 دقیقه مستقیم به ‌صورت عمودی نگه داشته، سطح مایع هوا را برای نتیجه‌ی آزمایش نگاه می‌کردیم. اگر بر سطح هیچ‌گونه حباب هوا نبود تست منفی و نشانگر کمبود یا فقدان سورفاکتانت بود. در صورتی که حباب‌های هوا فقط در اطراف لوله باشد ولی کل سطح را نپوشانده باشد، تست intermediate در نظر گرفته شد (مقادیر کمی سورفاکتانت وجود دارد ولی کافی نمی‌باشد) و در صورتی‌ که کل سطح پوشیده از حباب‌های هوا باشد، تست مثبت و نشانگر سورفاکتانت به ‌اندازه کافی بود.
یافته ها: کلیه نوزادان مبتلا به HMD در نیم ساعت اول تست منفی یا intermediate داشتند. حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری منفی و ارزش اخباری مثبت آزمایش GAST برای تشخیص بیماری HMD به ‌ترتیب برابر 100 درصد، 66 درصد، 100 درصد و 5/64 درصد به‌ دست آمد. حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری منفی و ارزش اخباری مثبت آزمایش GAST برای تعیین نیاز بیماران به سورفاکتانت به ‌ترتیب برابر 100 درصد، 8/64 درصد، 100 درصد و 5/62 درصد به‌ دست آمد.
نتیجه گیری: آزمایش GAST بسیار سریع و ساده انجام می‌گردد و به ‌علّت حساسیت و ارزش اخباری منفی بالای این آزمایش در رد کردن بیماری HMD و عدم نیاز به سورفاکتانت ارزش بسیار بالایی دارد.
واژگان کلیدی: بیماری غشای هیالین، آزمایش تکان آسپیره ترشحات معده، سورفاکتانت، نوزاد.

عنوان مقاله [English]

Gastric Aspirate Shake Test for Predicting of Surfactant Therapy in Premature Neonates with Hyaline Membrane Disease

نویسندگان [English]

  • Mansour Mohammadi 1
  • Ramin Iranpour 2
  • Majid Mohammadizadeh 2
  • Bahram Soleymani 3
  • Mehnosh Hajiheydari 4
1 Fellowship of Neonatology, Department of Pediatrics, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
2 Associat Professor of Neonatology, Department of Pediatrics, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
3 Assistant Professor of Biostatistics, Azad Islamic University, Nazaf-Abad branch, Isfahan
4 Headnurse of Neonatology Ward. Beheshti Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
چکیده [English]

Background:Early treatment with exogenous surfactant is associated with better outcome in neonates with Hyaline membrane disease (HMD), but diagnosis may only become clear late in the course of the disease. In order to rapidly and reliably identify such neonates, we have evaluated the Gastric aspirate shake test (GAST).
Methods:Eighty one neonates with gestational age less than 34 weeks enrolled to this study (51 newborns without pulmonary diseases and 31 newborns with HMD). The clinical characteristics of HMD considered as the gold standard of diagnosis. About 1 ml mixture of normal saline (0.5ml) and stomach contents were collected within 30 minutes of birth (0.5ml) were shaking for 15 seconds into a glass test tube. Then 1 ml of 95% ethanol was injected into the test tube and the 2 ml mixture of gastric aspirate, saline and alcohol agitated for a further 15 seconds. After a waiting time of 15 min, the surface of fluid was examined for bubbles to decide the result of shake test. If no bubbles were present then the test was NEGATIVE (very little surfactant). If bubbles were seen around the top of the fluid but not enough bubbles were present to completely cover the surface, then the test was INTERMEDIATE (only some surfactant). If bubbles were present right across the surface of the fluid, then the test was POSITIVE (adequate amounts of surfactant).
Findings: All infants who developed HMD had negative or intermediate test results. The GAST had a specificity of 66%, sensitivity of 100%, positive predictive value of 64.5% and negative predictive value of 100% for developing HMD. The sensitivity and specificity of the GAST for prediction of surfactant requirement in HMD patients were 100% and 64.8%, respectively, with a positive and negative predictive value of 62.5% and 100%, respectively.
Conclusion: We conclude that the GAST on gastric aspirates obtained within 0.5 hour of delivery is a rapid and simple procedure for rule out of HMD and surfactant requirement.

Key words:Gastric aspirate shake test, Hyaline membrane disease, Surfactant, Neonate.