عوامل پیش‭بینی‭کننده بروز تنگی آناستوموز ازوفاگوگاستروستومی بعد از ترانس هیاتال ازوفاژکتومی

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 فوق تخصص جراحی قفسه صدری، دانشیار، گروه جراحی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

2 فوق تخصص جراحی قفسه صدری، استادیار، گروه جراحی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

3 فوق تخصص جراحی قفسه صدری، استادیار، گروه جراحی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد

4 فوق تخصص جراحی قفسه صدری، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد

5 فوق تخصص جراحی قفسه صدری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

6 کارورز، ستاد پرورش استعدادهای درخشان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

چکیده

مقدمه: با افزایش تجربه‌ی جراحان در انجام اعمال جراحی مری مورتالیتی عمل جراحی ازوفاژکتومی کاهش یافته است. لذا توجه به کیفیت زندگی بعد از عمل جراحی در کانسر مری امری مهم و ضروری است. هدف از این مطالعه، تعیین میزان بروز تنگی محل آناستوموز و عوامل مؤثر در بروز آن بعد از عمل ترانس‌هیاتال ازوفاژکتومی (THE) بود.
روش ها: در یک مطالعه‌ی توصیفی تحلیلی آینده‌نگر 61 بیمار کانسر مری به مدت یک سال از زمان عمل جراحی THE بررسی شدند. بیماران از نظر نشت آناستوموز، بروز عوارض تنگی نفس، خونریزی حین عمل، نیاز به عمل جراحی مجدد، بروز عوارض طی مدت عمل و وجود تنگی بعد از عمل مورد برسی قرار گرفتند.
یافته ها:از افراد مورد مطالعه، 8 بیمار (1/13%) دچار عارضه‌ی تنگی شدند. در بررسی ارتباط متغیرها با تنگی آناستوموز، نشت آناستوموز، عوارض تنفسی، نیاز به عمل جراحی مجدد و عوارض کلی در بروز تنگی آناستوموز به طور معنی‌دار موثر بودند.
نتیجه گیری: جهت کاهش تنگی بعد از عمل علاوه ‌بر دقت فراوان حین جراحی بهبودی شرایط تنفسی بیمار و کاهش عوامل خطرساز برای نشت آناستوموز نیز توصیه می‌شود.
واژگان کلیدی:تنگی آناستوموز، عمل ترانس‌هیاتال ازوفاژکتومی، عوارض تنفسی، نشت آناستوموز

عنوان مقاله [English]

Predictive Factors of Anastomotic Stricture of After Trans Hiatal Esophagectomy

نویسندگان [English]

  • Sayyed Abbas Tabatabaee 1
  • Sayyed Mozafar Hashemi 1
  • Gholamreza Mohajery 2
  • Mojtaba Ahmadi Nejad 3
  • Vahid Goharian 4
  • Mohsen Kolahdoozan 5
  • Amir Hosein Davarpanah Jazi 6
1 Associate Professor, Department of Thoracic Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
2 Assistant Professor, Department of Thoracic Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
3 Assistant Professor, Department of Thoracic Surgery, School of Medicine, Lorestan University of Medical Sciences, Khorram Abad
4 Thoracic Surgeon, Department of Thoracic Surgery, School of Medicine, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord
5 Thoracic Surgeon, Department of Thoracic Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
6 Medical Student, Talent Development Office, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
چکیده [English]

Background: By the increasing of surgeons experience in the transhiatal esophagectomy, the mortality rate of this procedure is markedly reduced. Therefor we should consider to the quality of life the patients after the operation. The aim of this study was to determine the incidence of anastomotic stricture and predictive factors contributed to this complication after transhiatal esophagectomy.
Methods: We present a prospective study carried out on 61 patients with esophageal cancer from 2000 to 2007 in Isfahan Al-Zahra hospital. The data of anastomotic leak, respiratory complication, reoperation, other complication, operation time, intraoperative bleeding and anastomotic stenos is evaluated.
Findings: Leak of anastomosis, respiratory complication, reoperation, and overall complication were significantly correlated with anastomotic stenosis.
Conclusion: In order to reduce the incidence of anastomosis stricture after transhiatal esophagectomy improvement of respiratory conditions as well as decreasing risk factors of anastomosis leak must be considered.

Keyword: Anastomotic stricture, Transhiatal esophagectomy, Anastomosis leak, Respiratory complication, Anastomosis leak.