اثر عصاره‌ی الکلی 2% چای سبز بر روند ترمیم زخم‌های باز موش سوری نر

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار فیزیولوژی جانوری، گروه فیزیولوژی جانوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران،

2 کارشناس ارشد فیزیولوژی جانوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران

3 دانشیار گروه پوست و مو، دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیر مرکز پوست و سالک اصفهان

4 استادیارگروه پاتولوژی فک و دهان و صورت، دانشگاه آزاد واحد خوراسگان، اصفهان

5 کارشناس ارشد بیوفیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران

چکیده

مقدمه: محققان، فواید متعددی برای ترکیبات موجود در چای سبز ذکر کرده‌اند. مطالعه‌ی حاضر به منظور بررسی اثر عصاره الکلی چای سبز بر ترمیم زخم باز پوستی در موش سوری طراحی گردید.
روش ها: 32 موش نر در 4 گروه شاهد (گروه 1) و درمان (گروه‌های 4-2) با دوزهای متفاوت 50، 150 و 300 میکرولیتر تحت درمان قرار گرفتند. پس از بیهوش کردن موش‌ها، زخم پوستی با پانچ 6 میلی‌متری در پشت آنها ایجاد شد. پس از روز اول و بعد از ایجاد زخم، عصاره‌ی الکلی چای سبز در گروه های 2 تا 4 اطراف محل زخم تزریق و موش های گروه شاهد روزانه با سرم فیزیولوژی تیمار شدند.سطح زخم و درصد بهبودی زخم در روزهای اول، چهارم، هفتم و پانزدهم بعد از ایجاد زخم اندازه‌گیری و همچنین زمان لازم برای بهبودی کامل زخم بررسی شد. جهت انجام بررسی‌های بافت‌‌شناسی، در روزهای روزهای 4، 7 و 15، دو نمونه از بستر زخم هر موش تهیه و سلول های فیبروبلاست، ماکروفاژ، نوتروفیل و آندوتلیوم عروقی بستر زخم شمارش شد.
یافته ها:در روز پانزدهم، درصد بهبودی در گروه شاهد (2/8 ± 25)، گروه 2 (5/17 ± 8/47)، گروه 3 (1/18 ± 5/66) و در گروه 4 (4/18 ± 5/76) بود (01/0 > P). مقدار فیبروبلاست در گروههای مختلف به ترتیب عبارت بود از: گروه 1 (شاهد) (5/10 ± 90، 1/12 ± 8/185، 8/13 ± 106)، گروه 2 (9/12 ± 3/103، 8/14 ± 1/158، 7/19 ± 84)، گروه 3 (8/10 ± 8/109، 5/16 ± 2/169، 9/22 ± 8/96) و گروه 4 (9/11 ± 125،
12 ± 8/173، 8/20 ± 8/99).
نتیجه گیری: با توجه به یافته‌های این مطالعه، عصاره‌ی الکلی چای سبز موجب تسریع فرآیند التیام زخم باز پوست موش می‌شود. انجام تحقیقات بیشتر در زمینه‌ی غنی سازی محتویات آن، بررسی اثر‌بخشی سایر راه‌های مصرف آن، مدل های دیگر حیوانی (زخم مزمن و سوختگی...) و بالاخره روی بیماران پیشنهاد می‌شود.
واژگان کلیدی: چای‌سبز، ترمیم زخم، شمارش سلولی، بافت شناسی، موش سوری

عنوان مقاله [English]

The effect of 2% Alcohol Green Tea Extract on Healing Process of Open Wound in Male Mices

نویسندگان [English]

  • Parichehr Yaghmayei 1
  • Faeze Moshrefjavadi 2
  • Mohammad Ali Nilforooshzade 3
  • Homeira Mardani 4
  • Parisa Kadanejadian 5
1 Assistant Professor, Department of Animal Physiology, Tehran Islamic Azad University, Sciences and Researches Branch, Tehran
2 Master of Animal Physiology, Tehran Islamic Azad University, Sciences and Researches Branch, Tehran
3 Associate Professor of Hair and Skin, Tehran University of Medical Sciences and Isfahan Skin Disease and Leishmaniasis Research Center, Tehran
4 Assistant Professor of Oral and Maxillofacial Pathology, Khorasgan Islamic Azad University, Isfahan
5 Master of Biophysics, Tehran Islamic Azad University, Sciences and Researches Branch, Tehran
چکیده [English]

Background: This research has been done with awareness of both positives effect of green tea, which is approved by researchers and the importance of treatment of opened skin wound.
Methods: 32 male mice were divided into 4 different groups. First group was control and the others were experimental groups. Different dose of alcohol (50, 150 and 300 µl) were injected in experimental groups. After anaesthetizing the mice, skin wound is created on the back of the mice by a 6 mm punch. While the mice in observer group were treated by physiology serum, around the wound of the back of other mice was injected alcohol of green tea. The recovery progress of the wound (wound size and healing time) was measured in the 1st, 3rd, 7th and 15th days of study. Fibroblasts, macrophages, neutrophils and endothelial cells were evaluated in wound specimen in 3rd, 7th and 15th days of the study.
Findings: There were no significant differences among these groups on 4th day of study. The degree of recovery on 7th day for observer group was
(19.2 ± 10.2) for 2nd groups were (38.8 ± 17.9), for 3rd groups were
(48.3 ± 17.7), for 4th were (60 ± 17.8) (P < 0.04). The degree of wound healing recovery at 15th day of the study was significantly different, in different groups: 25 8.2 (group 1), 47.8 ± 17.5, (group 2), 66.5 18.1 (group 3) and 76.5 18.4 (group 4), (P < 0.01). The degrees of fibroblasts in different groups were as the following: group 1 (observer) (106 ± 13.8, 185.8 ± 12.1, 90 ± 10.5), group 2 (84 ± 19.7, 158.1 ± 14.8, 103.3 ± 12.9), group 3 (96.8 ± 22.9, 169.2 ± 16.5, 109.8 ± 10.8), and group 4
(99.8 ± 20.8, 173. 8 ± 12, 125 ± 11.9).
Conclusion: Alcohol of green tea extracts speed up the wound healing process. We recommend more researches in the field of content enrichment, roots of administration and the effect of them. Examine the water and alcohol of green tea extract on different animals (chronic wounds and burnt) and finally on sick persons.
Key words: Green tea, Wound Healing, Cell count, Histology, Mice.

دوره 27، شماره 96 - شماره پیاپی 96
مرداد و شهریور 1388
صفحه 325-336
  • تاریخ دریافت: 16 آبان 1389
  • تاریخ بازنگری: 08 فروردین 1402
  • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401