بررسی پاسخ‌های قلبی عروقی بیماران مبتلا به کمردرد مزمن به تمرینات ثبات دهنده‌ی ستون فقرات، قبل و بعد از یک دوره تمرینات ثبات دهنده‌ی تنه

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیوتراپی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران

2 دکترای فیزیوتراپی، استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران

3 دکترای فیزیوتراپی، استاد گروه فیزیوتراپی، دانشکده‌ی توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران

4 دکترای آمار حیاتی، استاد گروه آمار، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران

چکیده

مقدمه: کمردرد باعث کاهش سطح فعالیت فیزیکی در زندگی روزمره می‌شود که این موضوع منجر به ناتوانی بیشتر و کمردرد مزمن می‌شود.
این مطالعه بر روی 20 مرد مبتلا به کمردرد در دو گروه 10 نفری مورد و شاهد و 10 مرد روش ها: سالم انجام شد. بعد از ده دقیقه استراحت، تمرینات Straight Partial Sit-Up (SPSU) و Oblique Partial Sit-Up (OPSU) انجام و پاسخ‌های قلبی - عروقی آن‌ها ثبت شد. جهت بررسی اثر دوره‌های تمرینی، انجام یک دوره‌ی چهار هفته‌ای این تمرینات در گروه مورد، در نظر گرفته شد.
یافته ها: تفاوت معنی‌داری بین گروه‌های کمردرد با سالم، از لحاظ تغییرات فشارخون سیستول و دیاستول دیده شد (05/0 P

عنوان مقاله [English]

Cardiovascular Responses to Spinal Stabilization Exercises in Patients with Non - Specific Chronic Low Back Pain, Before and After Stabilization Exercise Training

نویسندگان [English]

  • Mohammad Niksepehr 1
  • Sadigheh Kahrizi 2
  • Esmaeel Ebrahimi 3
  • Soghrat Faghihzadeh 4
1 Msc in Physiotherapy, Tarbiat Modares University, Dr Gharazi Hospital, Healthcare Service of Social Security Organization in Isfahan Province, Isfahan
2 Assistant Professor, Department of Physiotherapy, School of Medicine, University of Tarbiat Modares, Tehran
3 Professor, Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation, Iran University of Medical Sciences, Tehran
4 Professor, Department of Biostatistics, School of Medicine, Tarbiat Modares University, Tehran
چکیده [English]

Background:Low back pain causes disuse and physical deconditioning, and increases disability, and may turn simple low back pain into a chronic low back pain.
Methods: Twenty subjects who suffered from low back pain entered to the study and were randomly divided in Case (low back pain group) and control group. Also 10 healthy subjects were entered to the study as a sham group. After ten minutes rest and recording of rest, cardiovascular responses of studied subjects in two exercises: Straight Partial Sit-Up (SPSU) and Oblique Partial Sit-Up (OPSU) were studied. Then the case group went through a four week regime of the exercises and cardiovascular responses of the exercises were recorded in three groups.
Findings: Systolic and diastolic blood pressure changes of LBP subjects in comparison to healthy people (p < 0.05) but heart rate changes of LBP subjects are not significantly different (p > 0.05). After the 4 weeks of training period, cardiovascular responses in low back pain test group in comparison to the beginning of the study reduced.
Conclusion: It seems that the differences between cardiovascular responses of low back pain patients and healthy subjects are due to deconditioning theory. These patients during the same exercise activity like healthy peoples use more efforts that lead to more cardiovascular responses. The reduction of exercise cardiovascular responses after the training period in the case group indicates an increase of muscle strength and decrease in central comments for motor units' recruitments, which show cardiovascular adaptation and conditioning procedure in these subjects.

Key words: Low back pain, Physical deconditioning, Cardiovascular responses, Training.