بررسی شیوع ایسکمی بدون علامت قلبی در رانندگان اتوبوس

نوع مقاله : Short Communication

نویسندگان

1 دستیار بیماری‌های قلب و عروق، گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

2 دانشیار، متخصص قلب و عروق، گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

چکیده

مقدمه:بر اساس مطالعات انجام شده، رانندگان در معرض خطر بالای بیماری عروق کرونر هستند و بیماری ایسکمیک قلبی و فراوانی عوامل خطر بیماری قلبی در آن‌ها بالا است.
روش ها: تعداد 176 نفر راننده‌ی اتوبوس در این مطالعه شرکت کردند. شیوع تست ورزش مثبت و فراوانی عوامل خطر بیماری ایسکمیک قلبی در آن‌ها بررسی شد.
یافته ها: متوسط سنی افراد مورد مطالعه 47/47 سال بود. 9/23 درصد آنها اندازه‌ی دور کمر بالاتر از 102 سانتی‌متر داشتند. فراوانی چاقی و اضافه وزن در رانندگان 5/75 درصد بود. 7/30 درصد آنها بیماری فشار‌خون داشتند و 2/60 درصد رانندگان سیگاری بودند. تست ورزش در 7/9 درصد افراد مورد مطالعه مثبت بود.
نتیجه گیری: فراوانی ریسک فاکتورهای بیماری قلبی و عروقی در رانندگان بالا بود، ولی شیوع تست ورزش مثبت در آن‌ها بیشتر از مقادیر ذکر شده در سایر مطالعات مشابه نبود. علت این موضوع، شاید شیوع کلی پایین‌تر بیماری ایسکمیک قلبی در جمعیت ایرانی یا سن پایین افراد مورد مطالعه باشد.
واژگان کلیدی:تست ورزش، ریسک فاکتور، راننده

عنوان مقاله [English]

Positive Exercise Stress Test in Bus Drivers

نویسندگان [English]

  • Iraj Jafaripour 1
  • Ali Akbar Tavassoli 2
  • Mohammad Hashemi 2
  • Mohammad Reza Akhbari 2
  • Mehrdad Roshdi 2
1 Resident of Cardiology, Department of Cardiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
2 Associated Professor, Department of Cardiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
چکیده [English]

Background:Drivers have a higher risk of cardiovascular disease and the frequencies of risk factors and IHD is prevalent among them.
Methods: 176 bus drivers were participated in the study. Frequency of risk factors and Positive exercise stress test were evaluated.
Findings: The average age of studied subjects was 47.47 years. The waist circumference in 23.19% of them was more than 102cm. The prevalence of obesity and overweight in drivers were 75.5% and 30.7% of them had hypertension and 60.2% were smoker. Exercise stress test was positive in 9.7% of drivers.
Conclusion: Frequency of cardiovascular risk factors in drivers was considerably high. However, frequency of positive exercise stress test was not higher than other population in similar study. The reason of normal incidence of positive exercise stress test in drivers, despite the poorer risk profile, may be due to overall lower ischemic heart disease in Iranian population.

key words: Exercise stress test, Risk factor, Driver.

دوره 27، شماره 96 - شماره پیاپی 96
مرداد و شهریور 1388
صفحه 347-350
  • تاریخ دریافت: 16 آبان 1389
  • تاریخ بازنگری: 04 فروردین 1402
  • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401