مقایسه میزان آسیب های ورزشی در مراحل مختلف سیکل عادت ماهیانه زنان ورزشکار

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه آسیب شناسی ورزشی، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان

3 کارشناس ارشد، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان

چکیده

خلاصه
مقدمه: میزان آسیب در زنان نسبت به مردان بیشتر است. تغییرات چرخه‌ای در غلظت هورمون‌های جنسی زنان که در طول سیکل عادت ماهیانه رخ می‌دهد، ممکن است در این امر نقش داشته باشد. هدف از این تحقیق، مقایسه‌ی میزان آسیب‌های ورزشی در مراحل مختلف سیکل عادت ماهیانه زنان ورزشکار بود.
روش‌ها: ورزشکاران حرفه‌ای بیست تیم از مجموع تیم‌های شرکت کننده در لیگ برتر زنان در فصل 86-85 ایران (284 نفر) در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند و از بین آن‌ها ورزشکارانی که دچار آسیب دیدگی شدند، به عنوان نمونه‌های تحقیق در نظر گرفته شدند (سن 9/3 ± 27/24 سال، قد 7 ± 167 سانتی‌متر و وزن 5 ± 8/59 کیلوگرم). اطلاعات مربوط به سیکل عادت ماهیانه و آسیب ورزشکاران از طریق فرم ثبت آسیب که توسط خود ورزشکار و پزشک تیم تکمیل می‌شد، جمع آوری گردید.
یافته‌ها: میزان کل آسیب‌ها، آسیب اسپرین و همچنین آسیب‌های لیگامنت متقاطع قدامی در مرحله‌ی لوتئینی به طور معنی‌داری نسبت به مرحله‌ی تخمک‌گذاری و فولیکولی بیشتر بود (05/0 > P). اما زمانی که نسبت کل آسیب‌های هر مرحله به تعداد روزهای آن مرحله محاسبه شد، این نسبت در مرحله تخمک گذاری بیشتر بود.
نتیجه‌گیری: از یافته‌های این تحقیق می‌توان نتیجه گرفت که میزان بروز آسیب ورزشی در زنان ورزشکار از تغییرات هورمون‌های جنسی سیکل عادت ماهیانه پیروی می‌کند. پیشنهاد می‌شود زنان ورزشکار برای به حداقل رساندن آسیب‌ها تا حد امکان از موقعیت‌های خطرناک در تمرین و مسابقه در مرحله وسط دوره‌ی سیکل عادت ماهیانه (تخمک گذاری) دوری کنند.
واژگان کلیدی: آسیب، سیکل عادت ماهیانه، زنان ورزشکار.

عنوان مقاله [English]

Sport Injuries in Different Phases of Menstrual Cycle in Female Athletes

نویسندگان [English]

  • Effat Bambaeichi 1
  • Nader Rahnama 2
  • Aazam Barani 3
1 Assistant Professor, Department of Exercise Physiology, School of Physical Education and Sport Sciences, the University of Isfahan
2 Associate Professor, Department of Sport Injury, School of Physical Education and Sport Sciences, the University of Isfahan
3 MSc, Department of Sport Injury, School of Physical Education and Sport Sciences, the University of Isfahan
چکیده [English]

Abstract
Background: Rate of injuries among female athletes is higher than male. Cyclic sex hormones fluctuation dur-ing the menstrual cycle might play an important role in this respect. The aim of this study was to investigate the rate of female athletes’ injuries in different phases of menstrual cycle.
Methods: Athletes from twenty clubs participated in Iran league competition (2006-2007) were studied. Infor-mation of menstrual cycle and athletes' injuries was collected using injury report form completed by athletes and team physicians.
Findings: The rate of injuries, ligament injury and also anterior cruciate ligament injuries were significantly higher in luteal phase, compare to ovulation and follicular phases (P < 0.01). When data were analysed based on the duration of each phase, more injuries were observed in the ovulation phase.
Conclusion: There is circamenstrual variation in female athlete's sport injuries. So, for minimising rate of injury, female athletes should avoid from dangerous situations in training and competition during ovulation phase.
Keywords: Injury, Menstrual cycle, Female athletes