بررسی اثرات پروتئین‌های سیتوپلاسمی کاندیدا آلبیکنس بر روی الگوی ترشحی Th1 و Th2 در موش Balb/C

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد قارچ شناسی، دانشکده‌ی علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار، گروه قارچ شناسی، دانشکده‌ی علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

خلاصه
مقدمه: عفونت‌های قارچی در افراد دچار ضعف سیستم ایمنی، گیرندگان مغز استخوان و افراد دیابتیک شیوع چشم‌گیری پیدا کرده است. چنانچه هر عاملی موجب افزایش تحریک سلول‌های ایمنی گردد، می‌تواند به عنوان عوامل تقویت کننده‌ی سیستم دفاعی و در طراحی‌های مدل واکسن مورد استفاده قرار گیرد. در این تحقیق از پروتئین‌های سیتوپلاسمی کاندیدا آلبیکنس جهت تحریک سلول‌های لنفوسیتی استفاده شد.
روش‌ها: سوش مخمری کاندیدا آلبیکنس بر روی محیط GYEP کشت داده شد. سپس مخمرها به طور جداگانه از محیط کشت جمع آوری و با استفاده از گلوله‌ی شیشه‌ای ریز خرد شد. سوسپانسیون حاصل با دور g × 100.000 به مدت یک ساعت سانتریفیوژ و مایع رویی حاوی عصاره‌ی سیتوپلاسمی جدا شد. برای تعیین وزن مولکولی پروتئین‌ها از الکتروفورز و به منظور خالص سازی بیشتر و تهیه‌ی قطعات سیتوپلاسمی از ژل فیلتراسیون G200 استفاده شد. موش‌های Balb/c به پنج گروه تقسیم شدند: دو گروه به ترتیب با سلول‌های فعال و غیر فعال (هر دو گره همراه با ادجوانت) و سه گروه دیگر به ترتیب با ادجوانت کامل، ادجوانت ناقص و سرم فیزیولوژی حساس شدند. هفت روز پس از آخرین تزریق، موش‌ها کشته و طحال آن‌ها جدا شد. سپس سوسپانسیون لنفوسیتی تهیه و در پلیت‌های 96 خانه‌ای با آنتی‌ژن‌های به دست آمده از ژل فیلتراسیون مجاور شد. بعد از 72 ساعت، مایع رویی کشت لنفوسیت‌ها، جهت بررسی الگوی ترشحی جمع‌آوری و با تست ELISA مقادیر γINF- و IL-4 اندازه‌گیری شد. به منظور سنجش تحریک لنفوسیت‌ها از تست MTT نیز استفاده شد.
یافته‌ها: بر اساس تست MTT، در گروه‌های آزمون با سوش کاندیدا تحریک لنفوسیتی صورت پذیرفت و گروه‌های حساس شده با سلول‌های فعال (Active) شاخص تحریکی بالایی داشت. بر اساس تست ELISA پروتئین‌های سیتوپلاسمی استخراج شده‌ی کاندیدا آلبیکنس پاسخ‌های ایمنی سلولی را به سمت Th1 متمایل می‌نماید.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده به نظر می‌رسد که پروتئین‌های سیتوپلاسمی استخراج شده می‌تواند به عنوان یک ماده‌ی پیشنهادی جهت بررسی‌های کامل در خصوص روش‌های تهیه‌ی مواد برای تأمین سیستم ایمنی مقاوم همراه با مصونیت یا پیش‌گیری از عفونت‌های کاندیدایی، به ویژه در بیماران ایدزی و سرطانی مورد بهره برداری قرار گیرد.
واژگان کلیدی: کاندیدا، پروتئین‌های سیتوپلاسمی، الگوی ترشحی سایتوکاین‌ها

عنوان مقاله [English]

Cytoplasmic Proteins Effects of Candida Albicans Upon Secreting Profile of Th1 and Th2 in Balb/c mice

نویسندگان [English]

  • Rozita Heidari 1
  • Mohammad Hussein Yadegari 2
  • Shahla Rodbar Mohammadi 2
  • Maryam Rodbari 1
1 MSc in Medical Mycology, School of Medicine, Tarbiat Modares University
2 Assistant Professor, Department of Mycology, School of Medicine, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Abstract
Background: The incidence of mortality due to mycoses, particularly those caused by opportunistic fungi, has shown a marked increase in recent years. This happens especially in patients whose immune defense mechan-isms is compromised by antibiotics, immunosuppressive, therapy, or severe underlying disease. In this study‚ the effects of cytoplasmic proteins of candida albicans on lymphocytes were examined.
Methods: Candida Albicans (Atcc 1023) was cultured in GYEP medium. Cells harvested by centerifugations were disrupted with glass beads. Disrupted yeast cells were centrifuged at 100’000 × g for 1 hour and superna-tant was taken as cytoplasmic extract. SDS –PAGE ٍwas done to determine molecular weight. In order to further purify the cytoplasmic extract‚ gel filtration (G200) was used. Mice were divided in five groups: two groups were sensitized with active and inactive cells (both groups with adjuvant) and the other three groups were sensitized with complete adjuvant, incomplete adjuvant and physiologic serum. After seven days of the last injection‚ spleens were removed and lymphocytes were isolated. MTT assay was used in order to measure lymphocytes proliferation. IL4 and IFN-γ cytokines were thereafter measured by ELISA.
Findings: Among five groups of mice‚ antigens in groups 1 and 2 had the highest stimulation index and group 2 showed more stimulation. Studiy of cytokine profile showed that Th1 pattern in cell-mediated immune responses to the cytoplasmic proteins of candida albicans.
Conclusion: According to the results‚ cytoplasmic proteins modulate immune responses as inducers of lympho-cyte proliferation and cytokine produce in vitro. So it can be suggested as a model for vaccine. Immunotheapy with interacellular candida constituents as cytoplasmic proteins will help to inhibit the emergence of resistant candida strains and to treat fungul infections caused by chemotherapeutics after infection.
Keywords: Candida albicans, Cytoplasmic proteins, Cytokine.