اثر تیبولون بر دانسیته‎ی استخوانی و معیارهای بیوشیمیایی بازگردش استخوان در زنان یائسه

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 مربی، گروه مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد

2 استاد، دانشکده‎ی پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

خلاصه
مقدمه: یائسگی یکی از مراحل طبیعی زندگی زنان می‎باشد که با مشکلات عدیده‎ای همراه است که پوکی استخوان از شایع‎ترین آن‎ها می‎باشد. در پژوهش حاضر بر آن شدیم تا به بررسی مقایسه‎ای اثر تیبولون بر پیش‎گیری از استئوپروز در زنان یائسه‎ی سالم بپردازیم. تیبولون یک استرویید صناعی دارای اثرات استروژنیک، پروژستوژنیک و آندروژنیک است.
روش‌ها: در این مطالعه، 87 نفر خانم یائسه‎ی دارای دارای شرایط مطالعه به دو گروه تقسیم شدند؛ گروه اول روزانه 5/2 میلی‎گرم تیبولون به همراه کلسیم-دی و گروه دوم تنها کلسیم-دی دریافت کردند. در ابتدای مطالعه و بعد از 6 ماه درمان، فاکتورهای بیوشیمیایی بازگردش استخوان (آلکالان فسفاتاز سرم و Ca/Cr ادرار) در آنان اندازه گیری شد. سنجش تراکم استخوان مهره‎های کمری و گردن فمور نیز در ابتدا و بعد از 9 ماه درمان توسط تکنیک جذب سنجی با انرژی دوگانه (DEXA) اندازه گیری گردید.
یافته‌ها: در گروه تیبولون کاهش آلکالان فسفاتاز سرم و افزایش Ca/Cr ادرار معنی‎دار بود.T–score، Z-score و BMD مهره‎های کمری و گردن فمور نیز در گروه تیبولون به صورت معنی‎داری افزایش یافت. مقایسه‎ی قبل و بعد از درمان فاکتورهای سنجش تراکم استخوان و معیارهای بیوشیمیایی بازگردش استخوان در گروه کلسیم‎‎-دی اختلاف معنی‎داری را نشان نداد. در مقایسه‎ی بین گروهی، میانگین تغییرات فاکتورهای سنجش تراکم استخوان مهره‎های کمری و گردن فمور و فاکتورهای بیوشیمیایی بازگردش استخوان بین گروه درمان شده با تیبولون و گروه شاهد در مرحله‎ی قبل و بعد از درمان از نظر آماری معنی‎دار بود.
نتیجه‌گیری: تیبولون اثرات مفیدی بر مارکرها و دانسیته‎ی استخوان دارد و مانع از دست دادن استخوان و پوکی استخوان در زنان یائسه می‎شود.
واژگان کلیدی: تیبولون، سنجش تراکم استخوان، معیارهای بیوشیمیایی بازگردش استخوان، یائسگی

عنوان مقاله [English]

The Effects of Tibolon on Bone Densitometry and Bone Turn-over in Postmenopausal Women

نویسندگان [English]

  • Zeynab Heidari 1
  • Saeideh Zyaie 2
1 Instructor, Department of Midwifery, School of Medical Sciences, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University
2 Professor, School of Medicine, Tarbiat Modarres University
چکیده [English]

Abstract
Background: Menopause is one of the steps in women’s life which accompany with a lot of problems Which the most common of is osteoporosis. This study was designed to assess the comparative effects on osteoporosis of tibolone in postmenopausal healthy women. Tibolone is a synthetic steroid with estrogenic, progestogenic and androgenic properties.
Methods: Eighty seven women aged 45-64 years were randomly assigned to two groups: 49 women received 2/5 mg tibolone plus Calcium-D daily and 38 other received only Calcium-D daily. At baseline and 6 months of treatment we measured bone turn-over marker (serum ALP and urinary Ca/Cr ratio). Bone mineral density was measured in the spine and neck of femur by dual energy X-ray absorptiometry (DEXA) at baseline and 9 months of treatment.
Findings: Serum ALP decreased and urinary Ca/Cr ratio also increased significantly in those taking tibolone. Also, T-score, Z-score and BMD increased significantly in the spine and femur in those taking tibolone. No sig-nificant change in the T-score, Z-score and BMD of the either spine or the femur was observed in the control group. Also, there was no significant change in serum ALP and urinary Ca/Cr ratio in them. A significant differ-ence in the increase of T-score, Z-score and BMD of the spine and femur between the different treatment groups was observed in favor of those taking tibolone compared to women who received only Calcium-D. Also, there was a significant difference in the increase of urinary Ca/Cr ratio and decrease in serum ALP in tibolone group to Calcium-D one.
Conclusion: Tibolone has beneficial effects on bone mineral density and bone turnover markers.
Keywords: Tibolone, Bone densitometry, Bone turnover markers, Menopause