مقایسه‌ی اثر میزوپروستول واژینال با سوند فولی جهت آمادگی سرویکس و القای زایمان

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دستیار زنان و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 دانشیار زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، بیمارستان قائم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 دانشیار آمار حیاتی، گروه پزشکی اجتماعی، بیمارستان قائم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4 پزشک عمومی، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

خلاصه
مقدمه: گاهی با وجود نامناسب بودن سرویکس ممکن است نیاز به القای زایمان باشد. در چنین مواردی برای آماده سازی سرویکس و ختم بارداری باید روشی مناسب و مطمئن را در نظر بگیریم. هدف از این مطالعه، مقایسه‌ی اثر میزوپروستول واژینال با سوند فولی جهت آمادگی سرویکس و القای زایمان بود.
روش‌ها: این کارآزمایی بالینی تصادفی، بر روی 110 زن باردار مراجعه کننده به بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از شهریور تا اسفند 87 انجام شد. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه میزوپروستول (49 نفر) و سوند فولی (59 نفر) تقسیم شدند. گروه اول، 25 میکروگرم میزوپروستول واژینال هر 4 ساعت حداکثر تا 6 دز دریافت کردند. در گروه دوم، سوند فولی شماره F18 و پر شده باcc 50 آب مقطر در پشت سوراخ داخلی سرویکس قرار داده شد. داده‌ها با نرم‌افزار آماری SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. 05/0 > P از لحاظ آماری معنی‌دار تلقی گردید.
یافته‌ها: دو گروه از نظر خصوصیات دموگرافیک، اندیکاسیون‌های سزارین، نتایج مادری جنینی و نتایج نوزادی یکسان بودند. زایمان طبیعی به طور معنی‌داری در گروه میزوپروستول بالاتر بود (8/89 در برابر 7/62 درصد، 001/0 = P). میانگین کل زمان زایمان به طور معنی‌داری در گروه میزوپروستول کوتاه‌تر از گروه سوند فولی بود (6/5 ± 08/11 در برابر 0/16 ± 6/13 ساعت، 03/0 = (P.
نتیجه‌گیری: در موارد نیاز به ختم بارداری و آماده نبودن سرویکس، استفاده از دو روش میزوپروستول واژینال و سوند فولی مناسب است ولی به نظر می‌رسد میزوپروستول مدت زمان زایمان و نیاز به سزارین را کاهش می‌دهد.
واژگان کلیدی: میزوپروستول، سوند فولی، آماده سازی سرویکس، القای زایمان

عنوان مقاله [English]

Comparison of Vaginal Misoprostol with Foley Catheter for Cer-vical Ripening and Induction of Labor

نویسندگان [English]

  • Marzieh Ghasemi 1
  • Sedigheh Ayati 2
  • Mohamad Taghi Shakeri 3
  • Farnoush Farshidi 1
  • Masoud Shahabian 4
1 Resident of Obstetrics and Gynecology, Mashhad University of Medical Sciences
2 Associate Professor of Obstetrics and Gynecology, Women's Health Research Center, Ghaem Hospital, Mashhad University of Medical Sciences
3 Associate Professor of Biostatistics, Department of Community Medicine, Ghaem Hospital, Mashhad University of Medical Sciences
4 General Practitioner, Cardio-Vascular Research Center, Mashhad University of Medical Sciences
چکیده [English]

Abstract
Background: Sometimes despite an unripe cervix, induction of labor may be needed. In these cases, safe and suitable method should be considered for cervical ripening and pregnancy termination. The aim of this study was to assess the comparison of vaginal misoprostol with foley catheter for cervical ripening and induction of labor.
Methods: This randomized clinical trial was performed on 110 pregnant women referred to the teaching hospit-als of Mashhad University of Medical Sciences during a time period of September 2007 to March 2008. The women were randomly divided into two groups: misoprostol (49 cases) and foley catheter (59 cases). For first group, 25 microgram vaginal misoprostol every 4 hour up to maximum 6 doses was administered. For second group, foley catheter 18F inflated with 50 cc of sterile water was placed through the internal os of the cervix. Data was analyzed by SPSS software. P < 0.05 was considered statistically significant.
Findings: Two groups were similar in the view of demographic characteristics, cesarean indications, maternal-fetal outcomes and neonatal outcomes. Vaginal delivery was significantly higher in misoprostol group (89.9 vs. 62.7,
P = 0.001). The mean of delivery time was significantly shorter in misoprostol group (11.08 ± 5.6 vs. 13.6 ± 16.0 h, P < 0.05).
Conclusion: In the case of need to pregnancy termination and unripe cervix, two methods of misoprostol and foley catheter are suitable, but it seems that misoprostol decreases time of delivery and need to cesarean more than the other.
Keywords: Misoprostol, Foley catheter, Cervix ripening, Induction of labor.