مطالعه‌ی باکتری‌های زئونوز در کلنی موش‌های صحرایی متعارف نژادهای Sprague Dawley، Wistar و NMRI

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دکترای عمومی دامپزشکی، مربی پژوهشی، عضو هیأت علمی، دانشگاه شیراز

2 دکترای تخصصی بیولوژی تولید مثل، استادیار پژوهشی، عضو هیأت علمی، دانشگاه قائد اعظم

3 دکترای تخصصی باکتری شناسی پزشکی، استادیار پژوهشی، عضو هیأت علمی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

خلاصه
مقدمه: اولین گروه از باکتری‌ها که باید در کلنی موش‌های صحرایی آزمایشگاهی بررسی و از کلنی پاک گردند، باکتری‌های زئونوز می‌باشند. این باکتری‌ها سلامت پرسنل، محققین و حیوانات را به خطر انداخته، ممکن است به نتایج آزمایش‌ها نیز آسیب بزنند. در این تحقیق سه کلنی از موش‌های صحرایی متعارف برای یافتن پنج باکتری زئونوز Salmonella typhimurium، Salmonella enteritidis، Streptobacillus moniliformis، Pasteurella pneumotropica و Streptococcus pneumonia مورد بررسی قرار گرفت.
روش‌ها: جمیعت مورد مطالعه، 60 سر موش صحرایی از سه نژاد Sprague Dawley، Wistar و NMRI از سنین 4-3، 8 و 25 هفتگی بودند. حیوانات به طور تصادفی و به تعداد مساوی ازجنس نر و ماده انتخاب و به سه گروه 20 تایی برای هر کدام از نژادها تقسیم شدند. تعداد 240 نمونه از قسمت‌های نازوفرنکس (120 = n)، سکوم (60 = n) و کبد (60 = n) حیوانات مذکور تهیه و کشت باکتریایی از آن‌ها انجام گرفت.
یافته‌ها: باکتری‌های زئونوز پیش‌گفته در هیچ کدام از 240 نمونه‌ی مورد آزمایش وجود نداشت. با این حال، در 1/82 درصد از نمونه‌ها باکتری‌هایی که تحت شرایط معمول غیر بیماری‌زا هستند، یافت شد که به طور عمده Escherichia coli، Bacillus spp، Streptococcus spp و Enterobacter spp تشخیص داده شدند. اختلاف معنی‌داری در میزان آلودگی به باکتری‌های غیر زئونوز در گروه سنی 4-3 هفتگی با گروه سنی 8 هفتگی وجود نداشت ولی بین این دو گروه با گروه سنی 25 هفتگی در سه نژاد مورد مطالعه اختلاف معنی‌داری مشاهده گردید (001/0 P

عنوان مقاله [English]

Study of Bacterial Zoonoses in Conventional Sprague Dawley, Wistar and NMRI Rat Breeding Colonies

نویسندگان [English]

  • Mohammad Motedayen 1
  • Fatemeh Todehdehghan 2
  • Soheila Moradi Bidhendi 3
1 Veterinarian, Member of Scientific Board, the university of Shiraz
2 Reproductive Biology, Member of Scientific Board, the university of Qaid-e-Azam
3 Bacteriologist, Member of Scientific Board, the university of Tarbiat Modarres
چکیده [English]

Abstract
Background: Bacterial zoonoses have the first priority in laboratory rat colonies to be considered, monitored and eradicated. These bacteria count as health risk factors for personnel and researchers and may interfere with experimental results. In this study, conventional laboratory rats from three breeding colonies including Salmo-nella typhimurium, Salmonella enteritidis, Streptobacillus moniliformis, Pasteurella pneumotropica and Strepto-coccus pneumonia, were screened for detection of five bacterial zoonoses.
Methods: Study population were carried out for 60 rats of same numbers of male and female of the three breeds including, Sprague Dawley, Wistar and NMRI of 3-4, 6-8 and 25 weeks ages. Animals were allocated in a random fashion as 20 animals for each breed. Two hundred and forty specimens of nasopharynx (n = 120), cecum (n = 60) and liver (n = 60) were taken from all animals and cultured for bacteriological tests.
Findings: Mentioned zoonotic bacteria were absent in all of specimens; however in 82.1% of the specimens, commonly nonpathogenic bacteria, mainly Escherichia coli, Bacillus spp, Streptococcus other than Streptobacil-lus moniliformis, and Entrobacter aerogenes were observed. There was significant difference in value of infec-tion to nonzoonotic bacteria only between first two age groups of animals with 25 weeks age group in three breed rats (P < 0.001).
Conclusion: Results of our study recommend that use of these animals have no human risk or research interfe-rences for mentioned zoonotic bacteria.
Keywords: Conventional rat, Zoonoses bacteria, Salmonella typhymurium, Salmonella enteritidis, Streptobacil-lus moniliformis, Pasteurella pneumotropica, Streptococcus pneumonia.