هیستیوسیتوز سلول لانگرهانس در کودکی با ضایعه‌ی منفرد استخوان فک تحتانی و دیابت بی‌مزه: گزارش مورد

نوع مقاله : Case Report

نویسندگان

1 دستیار فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان، گروه کودکان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

2 استاد، فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان، گروه کودکان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

3 استادیار، فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان، گروه کودکان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

چکیده

مقدمه: یکی از علل نادر دیابت بی‌مزه، بیماری‌های گرنولوماتوز نظیر هیستیوسیتوز سلول لانگرهانس (Langerhans Cell Histiocytosis یا LCH) می‌باشد. هستیوسیتوزها گروهی از اختلالات نادر پرولیفراسیون سلول‌‌های لانگرهانس منتقل شده از مغز استخوان و ائوزینوفیل‌های بالغ می‌باشند. کلاس یک هیستیوسیتوز سلول لانگرهانس شامل گرانولوم ائوزینوفیلیک، بیماری Hand–Schuller Christian و بیماری
Letterer Siwe می‌باشد.

معرفی بیمار: در این گزارش، کودک 5 ساله‌ای معرفی می‌گردد که با ضایعه‌ی منفرد استخوان فک تحتانی، پرنوشی و پرادراری مراجعه نمود و در بررسی‌های به عمل آمده، برای وی هیستیوسیتوز کلاس یک از نوع گرانولوم ائوزینوفیلیک تشخیص داده شد.

واژگان کلیدی:
هیستیوسیتوز سلول لانگرهانس (LCH)، گرانولوم ائوزینوفیلیک، دیابت بی‌مزه، فک تحتانی.

عنوان مقاله [English]

Langerhans Cell Histiocytosis in a Child with Unifocal Mandibular Lesion and Diabetes Insipidus: A Case Report

نویسندگان [English]

  • Zahra Alian 1
  • Mahin Hashemipour 2
  • Mohammad Hassan Moaddab 3
1 Student of Pediatric Endocrinology, Department of Pediatrics, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
2 Professor of Pediatric Endocrinology, Department of Pediatrics, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
3 Student of Pediatric Endocrinology, Department of Pediatrics, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
چکیده [English]

Background: Patients with Langerhans cell histiocytosis are at particularly high risk for central diabetes insipi-dus (CDI) due to hypothalamic-pituitary disease. Langerhans cell histiocytosis (LCH) is a group of idiopathic disorders characterized by the proliferation of specialized bone marrow-derived Langerhans cells and mature eosinophils. Three disease variants were included in this description, eosinophilic granuloma, Letterer–Siwe disease and Hand–Schuller–Christian syndrome.

Case Reprort: We report a patient of Langerhans cell histiocytosis-solitary eosinophilic granuloma of the mand-ible that presented with diabetes insipitus after biopsy of mass.

Keywords: Langerhans cell histiocytosis (LCH), Eosinophilic granuloma, Mandible, Diabetes insipidus.