بررسی مقایسه‌ای بروز عوارض حاد دو داروی فمارا و لتروفم در بیماران یائسه‌ی مبتلا به سرطان پستان

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار، گروه رادیوتراپی- انکولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

2 متخصص رادیوتراپی- انکولوژی، بیمارستان پژوهشی درمانی امید، ارومیه

3 کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، معاونت پژوهشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

4 دانشیار تکنولوژی دارویی، گروه فارماسیوتیکس، دانشکده‌ی داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز

چکیده

مقدمه:
مهار کننده‌های آروماتاز، نقش ثابت شده‌ای در پیش‌گیری از عود سرطان پستان دارند. لتروزول شایع‌ترین داروی مورد استفاده‌ی این گروه در ایران است. داروی لتروزول در ایران با دو نام تجاری فمارا و لتروفم توزیع می‌گردد. در این طرح، میزان عوارض حاد این دو دارو مورد مقایسه قرار گرفت.

روش‌ها:
مطالعه‌ی اخیر، یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی بود. تعداد 45 زن یائسه‌ی مبتلا به سرطان پستان، پس از سپری کردن مراحل جراحی و شیمی درمانی به دو گروه تقسیم شدند؛ گروه اول شامل 30 بیمار تحت درمان با لتروفم و گروه دوم شامل 15 بیمار تحت درمان با فمارا بود. عوارض شایع داروی لتروزول در سه نوبت مطالعه شد.

یافته‌ها:
از مجموع 19 متغیر مورد مطالعه، در 7 متغیر شامل سردرد، آرترالژی، میالژی، تهوع، ادم اندام تحتانی، خستگی و سرگیجه تفاوت معنی‌دار در فراوانی و شدت عوارض در دو گروه مشاهده گردید. هفت عارضه‌ی فوق، در گروه لتروفم از فراوانی و شدت بیشتری برخوردار بوده است.

بحث:
تفاوت در میزان عوارض مشاهده شده در دو گروه مورد مطالعه، با سه دلیل عمده توجیه پذیر است که شامل تفاوت در فراهمی زیستی دو دارو، تفاوت در میزان کاهش استروژن به دنبال مصرف دارو و در نهایت حجم به نسبت کم نمونه‌های وارد شده به مطالعه می‌باشد. توصیه می‌شود، در مطالعات آینده علاوه بر استفاده از تعداد نمونه‌های بیشتر، آزمون هم‌سنگی زیستی و میزان کاهش استروژن به دنبال مصرف دو دارو، مورد مطالعه و مقایسه قرار گیرد.

کلمات کلیدی: عوارض حاد، فمارا، لتروفم، یائسگی، سرطان پستان

عنوان مقاله [English]

Comparison of Acute Side Effects Prevalence of Femara and Letrofem in Postmenopausal Women with Breast Cancer

نویسندگان [English]

  • Simin Hemati 1
  • Omid Esnaashari 2
  • Mojtaba Akbari 3
  • Yousef Javadzadeh 4
1 Assistant Professor of Radiation Oncology, Department of Radiation Oncology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
2 Radiation Oncologist, Omid Radiation-Oncology Center, Urmieh
3 MSc in Epidemiologist, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
4 Associate Professor of Pharmaceutical Technology, Department of Pharmaceutics Technology, School of Pharmacy, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz
چکیده [English]

Background: Hormonal therapy is one of the most important regimens for treatment and prophylaxis of recurrences of breast cancer. Among drugs, aromateas inhibitors has established and important role in this field. Letrozole is the most common used drugs in this group in our country. Two brand names of letrozole are available in Iranian drug markets; femara and letrofem. The aim of this study was the comparison of acute side effects of these drugs.

Methods: In This clinical trials study, 45 post menopausal women with breast cancer were divided in two groups after surgery and chemotherapy. First one contained 30 patient and the second ontained 15 patient treated with letrofem and femara respectively. Side effects were studied in three steps.

Findings: Among 19 studied variables, there were significant differences in frequency and intensity of 7 variables between two groups. These variables were pain, arthralgia, nausea, myalgia, lower extremity edema, fatigue and vertigo. Letrofem had more sever side effects from view point of frequency and intensity in comparison with femara.

Conclusion: Observed differences may be due to three reasons including different bioavailability, different levels of estrogen following drug administration and lower amount of samples due to high cost of treatments. Then, it is recommended that bioequivalency test and measurement of estrogen level will be done in future studies with more samples.

Key words: Acute side effect, femara, letrofem, post menopausal, breast cancer