پیش‎بینی مرگ و میر اطفال در بخش مراقبت‎های ویژه‎ی اطفال بیمارستان کودکان بهرامی با استفاده از شاخص PIM2

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران

2 استاد جراحی، مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران

3 استادیار، گروه کودکان، دانشکده‎ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران

4 استادیار اپیدمیولوژی، گروه علوم پایه، دانشکده‎ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود

5 رزیدنت، گروه پاتولوژی، دانشکده‎ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران

6 رزیدنت، گروه کودکان، دانشکده‎ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران

7 سرپرستار، بخش مراقبت‎های ویژه‎ی کودکان، بیمارستان کودکان بهرامی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران

چکیده

مقدمه:
هدف از این مطالعه، ارزیابی عاقبت بیماران بستری در بخش مراقبت‎های ویژه‎ی اطفال (PICU یا Pediatric Intensive Care Unit) بیمارستان کودکان بهرامی با استفاده از شاخص PIM-2 (Pediatric index of mortality-2) بود.

روش‌ها:
این مطالعه به صورت هم‎گروهی در بخش مراقبت‎های ویژه‎ی اطفال بیمارستان کودکان بهرامی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. تمامی بیماران بستری شده در این بخش از اردیبهشت ماه 1386 لغایت آبان ماه 1387 به طور متوالی در طرح شرکت داده شدند. داده‎های متغیرهای مورد نظر در موقع ورود بیماران به بخش در پرسش‎نامه ثبت گردید. با استفاده از آنالیز رگرسیون لجستیک و فرمول محاسبه‎ی PIM2 میزان پیش‎بینی شده‎ی احتمال مرگ با وقوع مرگ بیماران مقایسه شد. آنالیز ROC curve انجام و Standardized mortality ratio محاسبه شد. برای بررسی برازندگی مدل PIM2 از آزمون Hosmer and Lemeshow استفاده گردید.

یافته‌ها:
در مجموع 240 بیمار با متوسط سنی 427/31 و انحراف معیار 7978/42 ماه بررسی شدند. 150 بیمار (5/62 درصد) پسر و 90 بیمار (5/37 درصد) دختر بودند. برازندگی مدل PIM2 مناسب بود (741/0 = P). سطح زیر منحنی با فاصله‎ی اطمینان 95 درصد برابر با 795/0 (875/0-715/0) بود. Standardized mortality ratio با فاصله‎ی اطمینان 95 درصد برابر با 8/1 (465/2-28/1) به دست آمد.

نتیجه‌گیری:
شاخص PIM2 روش به نسبت مناسبی جهت تخمین احتمال مرگ بیماران بستری در بخش مراقبت‎های ویژه‎ی اطفال است.

واژگان کلیدی:
ارزیابی عاقبت بیماری، بخش مراقبت‎های ویژه، پیش‎بینی مرگ، شدت بیماری.

عنوان مقاله [English]

Prediction of Pediatric Mortality in Bahrami Children's Hospital Pediatric Intensive Care Unit (PICU) based on Pediatric Index of Mortality-2 (PIM2)

نویسندگان [English]

  • Payman Salamati 1
  • Mousa Zargar 2
  • Asgar Eghbalkhah 3
  • Reza Chaman 4
  • Kambiz Sotoudeh 5
  • Behdad Navabi 6
  • Zahra Mokhtari 7
1 Associate Professor, Sina Trauma and Surgery Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran
2 Professor, Sina Trauma and Surgery Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran
3 Assistant Professor, Department of Pediatrics, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran
4 Assistant Professor of Epidemiology, Department of Basic Sciences, School of Medicine, Shahrood Universtiy of Medical Sciences, Shahrood
5 Resident, Department of Pathology, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran
6 Resident, Department of Pediatrics, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran
7 Head-nurse, Pediatric Intensive Care Unit, Bahrami Children's Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran
چکیده [English]

Background: This study assessed to study Pediatric Index of Mortality-2 (PIM2) measure for outcome assess-ment of children admitted to pediatric intensive care unit (PICU) of Bahrami children’s hospital.

Methods: A prospective cohort study was implemented in Bahrami Children’s Hospital affiliated to Tehran University of Medical Sciences. We studied consecutively all of the patients admitted in PICU from May 2007 through November 2008. Patients’ data were registered at the admission time in related to records. We calculated PIM2 measure and compared expected mortality risk with observed mortality by using logistic regression, ROC curve analysis and standardized mortality ratio. We analyzed goodness of fit of PIM2 index with Hosmer and Lemeshow test.

Findings: Two hundred and forty patients were studied. Mean (standard deviation) of age was 31.427 (42.7978). one hundred and fifty (62.5%) were male and 90 (37.5%) were female. The model fitted the test data well (P = 0.741) and area under the receiver operating characteristic plot was 0.795 (0.715-0.875 for 95% C.I.) and standardized mortality ratio was 1.8 (1.28- 2.465 for 95% C.I.).

Conclusion: Measurement of bilirubin with transcutaneous bilirubinometry from covered area of glabella in preterm infants undergoing phototherapy could be a useful predictor of serum bilirubin level. With this method, we could reduce blood sampling in preterm neonates. So, the need for blood transfusion, the pain from taking blood and its side effects will be reduced.

Keywords: Intensive care unit, Mortality prediction, Outcome assessment, Severity of illness.