ارزش اندازه‌گیری بیلی‌روبین از طریق پوست در نوزادان نارس تحت درمان با فتوتراپی

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار نوزادان، گروه کودکان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

2 پزشک عمومی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

3 لیسانس پرستاری، بخش نوزادان، بیمارستان شهید بهشتی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

چکیده

مقدمه: یکی از علل شایع خون‌گیری در نوزادان نارس، خون‌گیری جهت تعیین سطح بیلی‌روبین سرم است. اندازه‌گیری بیلی‌روبین از طریق پوست (Transcutaneous bilirubinometry) روشی است که ارزش آن در نوزادان ترم ثابت شده و در برخی مطالعات در نوزادان نارس که تحت فتوتراپی نباشند نیز تأیید شده است. اما ارزش این روش در بررسی بیلی‌روبین نوزادان نارس تحت فتوتراپی به خوبی بررسی نشده است. هدف از این مطالعه تعیین ارزش بیلی‌روبین از طریق پوست جهت تعیین بیلی‌روبین در نوزادان نارس تحت فتوتراپی بود.

روش‌ها: نوزادان نارس با سن حاملگی 26 الی 36 هفته بستری در بخش نوزادان بیمارستان شهید بهشتی اصفهان با سن 2 تا 22 روز که نیاز به خون‌گیری جهت تعیین بیلی‌روبین سرم داشتند، وارد مطالعه شدند. بیلی‌روبین به روش بیلی‌روبین از طریق پوست و با دستگاه BiliCheck از ناحیه‌ی پوشیده‌ی پیشانی و ناحیه‌ی غیر پوشیده‌ی استرنوم در فاصله‌ی حداکثر نیم ساعت از نمونه‌گیری خون انجام شد.

یافته‌ها: 72 نوزاد با میانگین وزن 7/1381 گرم و میانگین سن حاملگی 03/30 هفته مورد بررسی قرار گرفتند. ارتباط قوی و مستقیمی بین مقادیر به دست آمده از بیلی‌روبین از طریق پوست ناحیه‌ی پوشیده‌ی پیشانی و بیلی‌روبین سرم وجود داشت (83/0 = r؛ 05/0 = P). بین اندازه‌گیری بیلی‌روبین از طریق پوست استرنوم و بیلی‌روبین سرم نیز ارتباط معنی‌داری وجود داشت ولی این رابطه ضعیف‌تر از اندازه‌گیری بیلی‌روبین از طریق پوست پیشانی بود (55/0 = r؛ 05/0 = P).

نتیجه‌گیری: ‌اندازه‌گیری بیلی‌روبین با استفاده از روش اندازه‌گیری بیلی‌روبین از طریق پوست از ناحیه‌ی پوشیده‌ی پیشانی در نوزادان نارس می‌تواند پیش‌گویی کننده‌ی قوی برای میزان بیلی‌روبین سرم باشد. با استفاده از این روش می‌توان میزان خون‌گیری در نوزاد نارس را کاهش داد و در نتیجه باعث کاهش نیاز به تزریق خون و کاهش عوارض درد در این نوزادان شد.

واژگان کلیدی: نوزاد نارس، فتوتراپی، ایکتر، اندازه‌گیری بیلی‌روبین از طریق پوست.

عنوان مقاله [English]

Transcutaneous Bilirubinometry During Phototherapy in Preterm Infants

نویسندگان [English]

  • Zohreh Badiee 1
  • Maryam Ghassami 2
  • Marzieh Adelnia 3
1 Associate Professor, Department of Pediatrics, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
2 General Practitioner, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
3 Nurse, Shahid Beheshti Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
چکیده [English]

Background: Taking blood for bilirubin measurement is a common cause of blood sampling in premature in-fants. Transcutaneous bilirubinometry is a method of bilirubin measurement and its value in term newborns is well established. In some studies, transcutaneous bilirubinometry has been accepted for premature babies who did not receive phototherapy. However its value in assessment of bilirubin in preterm babies undergoing photo-therapy is not well known. The aim of present study was evaluation the accuracy of transcutaneous bilirubinometry in preterm neonates during phototherapy.

Methods: We enrolled preterm newborns admitted to the neonatal unit of Shahid Beheshti hospital, Isfahan University of Medical Sciences with gestational age of 26-36 weeks and age of 2-22 days who needed blood sampling for determination of plasma bilirubin level. We measured bilirubin using BiliCheck from glabella and sternum within 30 minutes of blood sampling.

Findings: We assessed 72 preterm infants with mean birth weight of 1381.7 gram and mean gestational age of 30.03 weeks. There were significant correlation between transcutaneous bilirubinometry of glabella and serum bilirubin levels (P < 0.05; r = 0.83). There were also correlation between transcutaneous bilirubinometry of sternal region and serum bilirubin levels but this was weaker than glabella (P < 0.05; r = 0.55).

Conclusion: Measurement of bilirubin with transcutaneous bilirubinometry from covered area of glabella in preterm infants undergoing phototherapy could be a useful predictor of serum bilirubin level. With this method, we could reduce blood sampling in preterm neonates. So, the need for blood transfusion, the pain from taking blood and its side effects will be reduced.

Keywords: Premature infant, phototherapy, jaundice, transcutaneous bilirubinometry.