بررسی فراوانی زایمان پیش از موعد و نوزاد نارس نیازمند مراقبت ویژه در یک بیمارستان ارجاعی زنان در شهر اصفهان

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه زنان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: با وجود انجام مطالعات گسترده‌ی جهانی در مورد میزان و عوارض زایمان پیش از موعد و بررسی‌های اپیدمیولوژیک این امر، مطالعه‌ی جامعی برای بررسی فراوانی زایمان پیش از موعد در ایران انجام نشده بود.روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی (Cross sectional)، نمونه‌ها به صورت سرشماری به حجم 1200 نفر از زنان باردار مراجعه کننده به مرکز درمانی شهید بهشتی، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، بدون محدودیت سنی انتخاب شدند. در بین نوزادان نارس متولد شده، در ویزیت اولیه‌ی دستیار نوزادان، وجود کرایتریای نیاز به مراقبت ویژه بررسی شد. در نهایت، نتایج بر اساس اهداف پژوهش، به وسیله‌ی نرم‌افزار آماری SPSS آنالیز شد.یافته‌ها: در این مطالعه، 1402 زایمان بررسی قرار گرفت که از بین آن‌ها 233 مورد زایمان پیش از موعد (زیر 37 هفته) بود. بنابراین فراوانی نسبی زایمان بیش از موعد در بیمارستان شهید بهشتی، که مرکز ارجاعی محسوب می‌شود، 6/16 درصد بود. در بین زایمان‌های پیش از موعد، 114 زایمان (49 درصد) به صورت طبیعی و 119 زایمان به صورت سزارین انجام شده بود. میانگین مدت زمان بستری نوزادان نارس در واحد مراقبت‌های ویژه‌ی نوزادان 1/10 روز بود.نتیجه‌گیری: جهت ایجاد یک بخش NICU علاوه بر امکانات فیزیکی، نیاز به کادر پزشکی و پرستاری مجرب نیز می‌باشد؛ به کار گیری نیروی انسانی کارآزموده در افزایش کارآمدی و بهبود شاخص‌های بهداشتی مربوط به نوزادان و کاهش مرگ و میر نوزادان، به خصوص نوزادان نارس، بسیار حایز اهمیت است. این مسأله نیازمند سیاست گذاری مناسب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Frequency of Preterm Delivery and Premature Infants Requiring Intensive Cares at a Referral Hospital in Isfahan, Iran

نویسندگان [English]

 • Farahnaz Mardanian 1
 • Shima Shahzamani 2
1 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Student of Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan. Iran.
چکیده [English]

Background: Advances in perinatal care have increased the number of premature babies who survive. We investigated the frequency of preterm delivery and its influence on the neonatal outcome in pregnancies at a perinatal center in Isfahan, Iran.Methods: This study was done among the preterm deliveries at a Shahid-Beheshti perinatal center in Isfahan, Iran. The data collected in checklists and were analyzed by Student-t, Mann-Whitneyt, and chi-square tests via SPSS software.Finding: In this study we evaluate 1402 delivery. There were 233 preterm deliveries (less than 37 weeks gestational age). Among 248 live preterm deliveries, 123 cases (49%) need NICU cares. The mean of NICU administration was 10.1 days. The rate of mortality in NICU was 25% (32 cases).Conclusion: Preterm deliveries are at a higher risk for an adverse neonatal outcome and thereby cause considerable costs. In this study, our findings were in the range of other studies; but more attention to premature neonates is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Preterm delivery
 • NICU
 • Mortality
 • Prematurity
 1. Insofd RM. Neonatal Transport. In: Cloherty JP, Eichenwald EC, StarK AR, editors. Manual of Neonatal care. Philadelphia: A Wolters Kluwer Company; 2004. p. 151.
 2. Demissie K, Rhoads GG, Ananth CV, Alexander GR, Kramer MS, Kogan MD, et al. Trends in preterm birth and neonatal mortality among blacks and whites in the United States from 1989 to 1997. Am J Epidemiol 2001; 154(4): 307-15.
 3. Goldenberg RL. The management of preterm labor. Obstet Gynecol 2002; 100(5 Pt 1): 1020-37.
 4. Joseph KS, Marcoux S, Ohlsson A, Liu S, Allen AC, Kramer MS, et al. Changes in stillbirth and infant mortality associated with increases in preterm birth among twins. Pediatrics 2001; 108(5): 1055-61.
 5. Egan LA, Cuevas MP, Lucio JR. Epidemiologi-cal profile of premature labor. Ginecol ostet mex2008;76(9) 542-8
 6. Hsieh WS, Jeng SF, Hung YL, Chen PC, Chou HC, Tsao PN. Outcome and hospital cost for infants weighing less than 500 grams: a tertiary centre experience in Taiwan. J Paediatr Child Health 2007; 43(9): 627-31.
 7. Lang A, Brun H, Kaaresen PI, Klingenberg C. A population based 10-year study of neonatal air transport in North Norway. Acta Paediatr 2007; 96(7): 995-9.
 8. Jacson RA, Gibson KA, Wu YW, Croughan MS. Preintal outcomes in singletons following in vitro fertilization: A meta analysis. Obstet Gynecol2004; 103(3): 551-63.