مقایسه‌ی اثرات تزریق زیرجلدی و وریدی ترامادول قبل از برش جراحی در پیش‌گیری درد بعد از اعمال جراحی شکم

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار بیهوشی و مراقبتهای ویژه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: در مطالعات اخیر به اثر تزریق ترامادول بر کاهش درد پس از عمل جراحی اشاره شده است. البته این اثر مرد اختلاف است و مؤثرتر بودن تزریق موضعی یا وریدی نیز مورد بررسی قرار نگرفته است. در این مطالعه به مقایسه‌ی اثرات تزریق زیرجلدی و وریدی ترامادول قبل از برش جراحی در کنترل درد بعد از جراحی شکم پرداختیم.روش‌ها: در این کارآزمایی بالینی تصادفی دو سویه کور، 75 نفر از بیماران 60-15 ساله‌ی کاندید اعمال جراحی شکمی در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان در سه گروه مساوی تقسیم شدند. به بیماران گروه اول (تزریق زیرجلدی)، mg/kg 1/5 ترامادول به صورت زیرجلدی در ناحیه‌ی برش جراحی و سرم فیزیولوژی به صورت وریدی، به بیماران گروه دوم (تزریق وریدی) mg/kg 1/5 ترامادول به صورت وریدی و سرم فیزیولوژی در ناحیه‌ی برش جراحی و به گروه سوم (شاهد)، سرم فیزیولوژی به صورت زیرجلدی و وریدی (با حجم مساوی cc 10) تزریق شد. میزان درد در بیماران بلافاصله پس از عمل جراحی (در ریکاوری) و نیز 2، 4، 6 و 24 ساعت پس از عمل جراحی با استفاده از مقیاس Visual analog scale (VAS) اندازه گیری و ثبت شد.یافته‌ها: میانگین داروی مخدر مصرفی در گروه شاهد و گروه تزریق وریدی ترامادول به طور معنی‌داری بیشتر از گروه تزریق زیرجلدی ترامادول بود (01/0 > P). زمان درخواست اولین داروی مخدر مصرفی در گروه شاهد به طور معنی‌داری کمتر از دو گروه دیگر بود (01/0 > P) و بین دو گروه تزریق زیرجلدی و وریدی ترامادول تفاوت معنی‌داری وجود نداشت.نتیجه‌گیری: در این مطالعه، نه تنها اثر تزریق موضعی ترامادول در کاهش درد پس از اعمال جراحی شکم به اثبات رسید، بلکه نشان داده شد که این روش استفاده از ترامادول، نسبت به تزریق وریدی، اثرات بهتری در کاهش درد پس از عمل دارد. ترامادول زیرجلدی به عنوان یکی از روش‌های کنترل درد بعد از عمل قابل استفاده است و نیاز به مصرف داروی ضد درد پس از عمل جراحی را کاهش می‌دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Effect of Subcutaneous and Intravenous Tramadol Injection on Postoperative Pain

نویسندگان [English]

 • Hamid Hajigholam Saryazdi 1
 • Seyed Morteza Heidari 1
 • Mohammad Golparvar 1
 • Mahboobeh Rahbari 2
1 Assistant Professor, Department of Anesthesiology, Medical School, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Student of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Recently it is suggested that local injection of tramadol can reduce postoperative pain; but it is controversial whether the intravenous injection is more perfect or subcutaneous. We conducted this study to compare the effect of these methods on postoperative pain.Methods: In a prospective randomized double blind clinical trial study, 75 patients undergoing abdominal surgery were allocated in three groups (n = 25). In group A (subcutaneous), 1.5 mg/kg tramadol was injected subcutaneously and normal saline was injected intravenous in an equal volume of 10 cc; in group B (intravenous) 1.5 mg/kg tramadol was injected intravenous and normal saline was injected subcutaneously in an equal volume of 10 cc;and in group C (control) normal saline was injected subcutaneously and intravenous in an volume of 10 cc. The drugs were injected before incision of surgery in all groups. The severity of postoperative pain after surgery was evaluated by visual analogue scale and the time of first opioid analgesic used and total analgesic dose taken during the postoperative period was recorded.Finding: The total dose of used opioid analgesic was significantly less in subcutaneously injected tramadol group (P < 0.01). The time of the first opioid analgesic consumption was significantly shorter in control group (P < 0.01).Conclusion: According to results of this study, subcutaneous and intravenous injection of tramadol can reduce postoperative pain; subcutaneous injection was more effective, of course. Therefore, subcutaneous tramadol is suggested for control of postoperative pain.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tramadol
 • Intradermal injection
 • Intravenous injection
 • Postoperative pain
 1. Wu CL, Robert WH. Acute Postoperative Pain. In: Miller R, Miller's Anesthesia. Churchill Livingstone; 2005: 2729-37.
 2. James MF, Heijke SA, Gordon PC. Intravenous tramadol versus epidural morphine for postthoracotomy pain relief: a placebo-controlled double-blind trial. Anesth Analg 1996; 83(1): 87-91.
 3. Altunkaya H, Ozer Y, Kargi E, Ozkocak I, Hosnuter M, Demirel CB, et al. The postoperative analgesic effect of tramadol when used as subcutaneous local anesthetic. Anesth Analg 2004; 99(5): 1461-4.
 4. Hopkins D, Shipton EA, Potgieter D, Van derMerwe CA, Boon J, De Wet C, et al. Comparison of tramadol and morphine via subcutaneous PCA following major orthopaedic surgery. Can J Anaesth 1998; 45(5 Pt 1): 435-42.
 5. Pang WW, Mok MS, Chang DP, Yang TF, Lin CH, Huang MH. Intradermal injection of tramadol has local anesthetic effect: a comparison with lidocaine. Acta Anaesthesiol Sin 1998; 36(3): 133-6.
 6. Pang WW, Mok MS, Chang DP, Huang MH. Local anesthetic effect of tramadol, metoclopramide, and lidocaine following intradermal injection. Reg Anesth Pain Med 1998; 23(6): 580-3.
 7. Acalovschi I, Cristea T, Margarit S, Gavrus R. Tramadol added to lidocaine for intravenous regional anesthesia. Anesth Analg 2001; 92(1): 209-14.
 8. Wong WH, Cheong KF. Role of tramadol in reducing pain on propofol injection. Singapore Med J 2001; 42(5): 193-5.
 9. Gercek A, Eti Z, Gogus FY, Sav A. The analgesic and anti-inflammatory effects of subcutaneous bupivacaine, morphine and tramadol in rats. Agri 2004; 16(3): 53-8.
 10. Langlois G, Estebe JP, Gentili ME, Kerdiles L, Mouilleron P, Ecoffey C. The addition of tramadol to lidocaine does not reduce tourniquet and postoperative pain during IV regional anesthesia. Can J Anaesth 2002; 49(2): 165-8.