بررسی فراوانی یافته‌های رادیولوژی کیست هیداتید ریه در ارتباط با علائم بالینی در بیماران

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار جراحی توراکس، گروه جراحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار جراحی توراکس، گروه جراحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 فوق تخصص جراحی توراکس، مرکز پزشکی آیت‌اله کاشانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: از نظر رادیولوژیک، یافته‌های تیپیک بیماری کیست هیداتید به خوبی شناخته شده است؛ اما کیست‌های عفونی و سوراخ شده ممکن است با تصاویر مختلف و غیر معمول در رادیولوژی مشخص شوند که باعث تأخیر در تشخیص و درمان مناسب می‌شود. هدف از انجام این مطالعه، تعیین یافته‌های شایع رادیولوژیک در بیماران مبتلا به کیست هیداتید ریه بود.روش‌ها: این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی بر روی 77 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان الزهرای (س) اصفهان جهت درمان کیست هیداتید ریه انجام شد. جهت جمع آوری اطلاعات از چک لیست حاوی سن، جنس، علایم بالینی اصلی بیمار و مدت زمان آن، سمت درگیر ریه، یافته‌های گرافی ساده‌ی قفسه‌ی صدری (CXR) و یافته‌های CT اسکن استفاده شد. اطلاعات به دست آمده در نرم‌افزار SPSS و با آزمون‌های Fisher exact test و 2χ آنالیز شد و 05/0 > P معنی‌دار تلقی گردید.یافته‌ها: در این مطالعه، 77 بیمار با میانگین سنی 41/15 ± 27/34 سال و با میانگین مدت علائم 46/24 ± 36/143 روز مورد بررسی قرار گرفتند. 61 درصد بیماران مرد و 39 درصد زن بودند. 7/75 درصد بیماران در گرافی ساده‌ی قفسه‌ی صدری ضایعات Radiopaque گرد داشتند. در 7/37 درصد بیماران تشخیص کیست هیداتید تنها بر اساس یافته‌های عکس ساده‌ی قفسه‌ی صدری و شرح حال انجام شد. در بقیه‌ی بیماران، از CT اسکن برای تشخیص کمک گرفته شد. تظاهرات کیست ساده در CT اسکن 25 بیمار از 47 بیمار دارای CT اسکن (3/52 درصد) وجود داشت. ارتباطی بین احتمال پارگی کیست هیداتید بر اساس یافته‌های CT اسکن با جنس، نوع علایم موقع مراجعه، لوب درگیر و سمت درگیر ریه وجود نداشت (05/0 < P). در بررسی ارتباط بین متغیرها با احتمال پارگی کیست بر اساس یافته‌های رادیوگرافی ساده‌ی قفسه‌ی صدری ارتباطی با سن، مدت علائم، جنس، لوب درگیری و سمت درگیر ملاحظه نشد (05/0 < P).نتیجه‌گیری: در تشخیص قطعی کیست هیداتید، یافته‌های رادیولوژیک به تنهایی در ارتباط با علائم بالینی کمک کننده نیستند و شناسایی مسائل اپیدمیولوژیک و شک قوی در مناطق درگیر همیشه باید مد نظر باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Frequency of Radiological Findings and Clinical Symptoms in Patients with Pulmonary Hydatid Cyst

نویسندگان [English]

 • Gholamreza Mohajeri 1
 • Mansoor Safaei 2
 • Mahshid Hghighi 3
 • Abbas Tabatabaei 2
 • Seyed Mozafar Hashemi 2
 • Masoud Emami 4
 • Vahid Goharian 5
1 Assistant Professor, Department of Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Radiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
4 Student of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
5 Thoracic Surgeon, Kashani Hospitap, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: The typical radiological findings of hydatic cyst are well known. But complicated hydatid cyst have unknown findings. The aim of this study was to determine radiologic findings of hydatid cyst and their relationship to signs and symptoms.Methods: This cross sectional study was performed on 77 patients with pulmonary hydatid cyst referred to Al-zahra hospital in Isfahan. Data of age, sex, signs and symptoms and duration of them, involved lung, chest X-ray (CXR) and CT scan findings were collected and analyzed with chi square and fisher exact tests.Finding: Seventy seven patients with mean age of 34.27  15.41 years and mean duration of symptoms of 143.36  24.4 days were evaluated. 61% were men and 75.7% were women. 51.3% of patients had opaque lesion (non complicated) in CXR and CT scan. In 37.7% of patients, the diagnosis was performed only based on CXR and clinical findings. No meaningful relationship was found between sex, clinical findings, involved lobe and side of involved lung with complicated cyst in radiology findings.Conclusion: The diagnosis of pulmonary hydatid cyst is based on radiologic (round radiopaque lesion) and clinical findings.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hydatid cyst
 • Lung
 • Radiologic findings
 • Clinical findings
 1. Milicevic M. Hydatid disease. In: Blugmart LH, Editor. Surgery of the liver and biliary tract. Edinburgh: Churchill Livingstone; 1994: 1121-50.
 2. Abbassioun K, Amirjamshidi A. Diagnosis and management of hydatid cyst of the central nervous system: Part 2: Hydatid cysts of the skull, orbit, and spine. Neurosurgery Quarterly 2001; 11(1): 1-16.
 3. Kuzucu A, Soysal O, Ozgel M, Yologlu S. Complicated hydatid cysts of the lung: clinical and therapeutic issues. Ann Thorac Surg 2004; 77(4): 1200-4.
 4. Tali ET. Cerebral hydatid cysts. Rivista Neuroradiol 1999; 12: 121-3.
 5. Tali ET. Spinal infections. Eur J Radiol 2004; 50(2): 120-3.
 6. Turgut AT, Turgut M, Kosar U. Hydatidosis of the orbit in Turkey: results from review of the literature 1963-2001. Int Ophthalmol 2004; 25(4): 193-200.
 7. von Sinner W, te Strake L, Clark D, Sharif H. MR imaging in hydatid disease. AJR Am J Roentgenol 1991; 157(4): 741-5.
 8. Kervancioglu R, Bayram M, Elbeyli L. CT findings in pulmonary hydatid disease. Acta Radiol 1999; 40(5): 510-4.
 9. Erdem CZ, Erdem LO. Radiological characteristics of pulmonary hydatid disease in children: less common radiological appearances. Eur J Radiol 2003; 45(2): 123-8.
 10. Ramos G, Orduna A, Garcia-Yuste M. Hydatid cyst of the lung: diagnosis and treatment. World J Surg 2001; 25(1): 46-57.
 11. Moreno GE, Rico SP, Martinez B, Garcia G, I, Palma CF, Hidalgo PM. Results of surgical treatment of hepatic hydatidosis: current therapeutic modifications. World J Surg 1991; 15(2): 254-63.
 12. Aribas OK, Kanat F, Gormus N, Turk E. Pleural complications of hydatid disease. J Thorac Cardiovasc Surg 2002; 123(3): 492-7.
 13. Kurkcuoglu IC, Eroglu A, Karaoglanoglu N, Polat P. Tension pneumothorax associated with hydatid cyst rupture. J Thorac Imaging 2002; 17(1): 78-80.
 14. Ozvaran MK, Ersoy Y, Uskul B, Unver E, Yalcin E, Baran R et al. Pleural complications of pulmonary hydatid disease. Respirology 2004; 9(1): 115-9.
 15. Senturk H, Mert A, Ersavasti G, Tabak F, Ak-dogan M, Ulualp K. Bronchobiliary fistula due to alveolar hydatid disease: report of three cases. Am J Gastroenterol 1998; 93(11): 2248-53.
 16. Polat P, Kantarci M, Alper F, Suma S, Koruyucu MB, Okur A. Hydatid disease from head to toe. Radiographics 2003; 23(2): 475-94.
 17. Beggs I. The radiology of hydatid disease. AJR Am J Roentgenol 1985; 145(3): 639-48.
 18. Taori K, Sanyal R, Rathod J, Mahajan S, Jajoo G, Saxena V et al. CT appearances of hydatid disease at various locations. Australas Radiol 2006; 50(4): 298-305.
 19. Ramos G, Orduna A, Garcia-Yuste M. Hydatid cyst of the lung: diagnosis and treatment. World J Surg 2002; 25(1): 46-57.
 20. Peschiera CA. Hydatid cyst of the lung. In: Steele JD, editor. The Treatment of Mycotic and Parasitic Diseases of the Chest. Springfield: Charles C Thomas; 1964: 201.
 21. Barrett NR, Thomas D. Pulmonary hydatid disease. Br J Surg 1952; 40(161): 222-44.
 22. Aytac A, Yurdakul Y, Ikizler C, Olga R, Saylam A. Pulmonary hydatid disease: report of 100 patients. Ann Thorac Surg 1977; 23(2): 145-51.
 23. Aubert M, Viard P. Etude statistique sur l'hydatidose pleuropulmonaire dans le basin maditerranean: A propos de 8384 cas. Ann Chir Thorac Cardio Vasc 1983; 37: 74-7.