بررسی نقش رینیت آلرژیک در ابتلا به اوتیت سروز

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استاد، گروه گوش و حلق و بینی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشیار، گروه گوش و حلق و بینی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دستیار، گروه گوش و حلق و بینی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

4 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: اوتیت سروز شایع‌ترین علت قابل پیش‌گیری از دست دادن شنوایی در بچه‌ها در سنین قبل از مدرسه ‏‌در کشورهای توسعه یافته می‌باشد که هزینه‌های گزافی بر سیستم بهداشتی تحمیل می‌کند. شناخت عوامل مؤثر در افزایش بروز و شیوع این بیماری جهت کنترل مؤثرتر آن کمک کننده است. در این مطالعه ارتباط بین اوتیت سروز و رینیت آلرژیک، به عنوان یک عامل مستعد کننده، بررسی شد.روش‌ها: 52 بیمار مبتلا به اوتیت سروز تأیید شده در شرح حال و معاینه‌ی بالینی با اتوسکوپ تیمپانومتری با 52 فرد سالم و غیر مبتلا به اوتیت سروز بر اساس معاینه‌ی بالینی و تمپانومتری از نظر وجود ائوزینوفیل در ترشحات بینی مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفتند. از هر دو گروه، توسط سواپ، گستره‌ای از ترشحات بینی بر روی لام ایجاد و جهت بررسی ائوزینوفیل رنگ آمیزی شد. در صورتی که 20 درصد از پلی‌مورفونوکلوئرهای موجود را ائوزینوفیل تشکیل می‌داد، نتیجه مثبت تلقی شد. یافته‌ها: 6 مورد (‌5/11 درصد) از گروه بیماران، ‌رینیت آلرژیک هم‌زمان داشتند و تنها یک مورد (9/1 درصد‌) از گروه شاهد مبتلا به رینیت آلرژیک بودند که این اختلاف بر اساس آزمون 2χ (05/0 > P) و آزمون دقیق فیشر (028/0 = ‌P)‌ معنی‌دار بود.نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه مطرح کننده‌ی نقش رینیت آلرژیک در ایجاد برخی موارد اوتیت سروز بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Allergic Rhinitis in Patients with Otitis Media with Effusion (OME)

نویسندگان [English]

 • Nezamoddin Berjis 1
 • Zahra Abde yazdan 2
 • Farzaneh Barzegar 3
 • Mojtaba Nosoohian 4
1 Professor, Department of Otolarhngology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Otolarhngology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 Resident, Department of Otolarhngology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Medical Student, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Otitis Media with effusion is a common cause of conductive hearing loss in children in school age and its pathogenesis is still under debate. In some studies a roll for allergic rhinitis has been suggested.Methods: In this study we investigated two groups (52 patients with otitis media with effusin and 52 healthy persons) for allergic rhinitis based on history, physical examination and nasal discharge smear.In this study, If 20% of PMN cells of nasal smear were eosinophil, that sample was positive for allergic rhinitis.Finding: Allergic was found in 6 persons of study group and only one person of control group. This difference was significant (P < 0.05 in chi square test and P = 0.028 in fisher test).Conclusion: Our study suggests that allergic rhinitis may play a role in a subset of patients with otitis media with effusin.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Otitis media with effusion
 • Allergic rhinitis
 1. Gates GA. Acute otitis media and otitis media with effusion. Cummings Otolaryngology: Head and Neck Surgery. Cummings CW, Haughey BH, Thomas JR, Harker LA, Flint PW. 3rd ed. St. Louis, Missouri: Mosby; 1998. p. 461-77.
 2. Post JC, Preston RA, Aul JJ, Larkins-Pettigrew M, Rydquist-White J, Anderson KW, et al. Molecular analysis of bacterial pathogens in otitis media with effusion. JAMA 1995; 273(20): 1598-604.
 3. Lazo-Saenz JG, Galvan-Aguilera AA, Martinez-Ordaz VA, Velasco-Rodriguez VM, Nieves-Renteria A, Rincon-Castañeda C. Eustachian tube dysfunction in allergic rhinitis. Otolaryngol Head Neck Surg 2005; 132(4): 626-9.
 4. Döner F, Yariktas M, Demirci M. The role of allergy in recurrent otitis media with effusion. J Investig Allergol Clin Immunol 2004; 14(2): 154-8.
 5. Chantzi FM, Kafetzis DA, Bairamis T, Avrami-dou C, Paleologou N, Grimani I, et al . IgE sensitization, respiratory allergy symptoms, and heritability independently increase the risk of otitis media with effusion. Allergy 2006; 61(3): 332-6.
 6. Bernstein JM. Role of allergy in eustachian tube blockage and otitis media with effusion: a review. Otolaryngol Head Neck Surg 1996; 114(4): 562-8.
 7. Naraghi M. Otorhinolaryngology head and neck surgery; a problem oriented approach. 1st ed. Tehran: Teimourzadeh Medical Publishing; 2004.