بررسی همبستگی اختلاف وزن مطلوب، وزن قبل از بیماری و وزن فعلی بیماران با نیاز به تهویه‌ی مکانیکی با مدت زمان نیاز به تهویه‌ی مکانیکی، مدت زمان بستری و میزان پیایند در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار، گروه بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد، گروه بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: بحران بیماری باعث تغییرات سیستم متابولیک بدن و در نتیجه تغییرات وزنی می‌شود. هدف از این مطالعه، بررسی همبستگی اختلاف وزن پیش‌بینی شده و وزن فعلی بیماران با نیاز به تهویه‌ی مکانیکی با مدت زمان نیاز به تهویه‌ی مکانیکی، مدت زمان بستری بیماران و پیایند (میزان مرگ و ترخیص) در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه بود.روش‌ها: این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی در سال 1389 به انجام رسید. جمعیت مورد مطالعه شامل 130 بیمار 65-20 ساله‌ی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی مرکزی بیمارستان الزهرای (س) اصفهان بود. برای نمونه گیری از روش آسان استفاده شد. قد و وزن بیماران در بدو ورود به ICU اندازه گیری گردید؛ وزن قبل از بیماری آنان نیز با استفاده از شرح حال بیمار یا همراهان و یا پرونده‌ی پزشکی تعیین شد و وزن مطلوب بیماران طبق فرمول [156 - قد (cm)] 9/0 + 50 برای مردان و [156 - قد (cm)] 9/0+ 5/45 برای زنان محاسبه گردید. مدت زمان بستری در بخش مراقبت‌های ویژه، مدت زمان نیاز به تهویه‌ی مکانیکی (در صورت نیاز) و امتیاز SAPS II و پیایند بیماران برای هر بیمار تعیین گردید. داده‌های به دست آمده توسط نرم‌افزار SPSS با استفاده از آزمون‌‌های آماری Student t، Paired t، 2χ، ANOVA و Fisher exact آنالیز شد.یافته‌ها: بین وزن فعلی و وزن مطلوب بیماران تفاوت معنی‌داری وجود داشت (001/0 > P). یک همبستگی مستقیم به میزان 35/0 بین این دو وزن فوق مشاهده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که بین اختلاف دو وزن مطلوب و فعلی و مدت زمان تهویه‌ی مکانیکی یک همبستگی مستقیم به میزان 33/0 وجود دارد که این ارتباط معنی‌دار بود (002/0 = P).نتیجه‌گیری: پیشنهاد می‌شود که دلیل همبستگی یافت شده در مطالعه‌ی ما، بروز مشکلات بیشتر و روند درمانی کندتر در بیماران چاق باشد. به عبارت دیگر، روند بهبودی در شرایط یکسان در بیماران با وزن طبیعی سریع‌تر از بیماران چاق است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Correlation of the Difference between Ideal, before Disease and Current Body Weight with the Need to Mechanical Ventilation, the Duration of Mechanical Ventilation, the Length of Stay, and the Outcome of ICU admitted Patients

نویسندگان [English]

 • Saeed Abbasi 1
 • Mahmood Saghaei 2
 • Shaghayegh Peyro Shabani 3
1 Assistant Professor, Department Anesthesiology and Critical Care, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Professor, Department Anesthesiology and Critical Care, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 Student of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Disease crisis causes metabolic changes and alters body weight. The aim of our study was defining the correlation of the difference between ideal body weight and body weight before disease and current body weight with the need to mechanical ventilation, the duration of mechanical ventilation, the length of stay and the outcome of ICU admitted patients.Methods: This analytical cross-sectional study performed in 2010 at Alzahra hospital in Isfahan. Body weight and height of each patient was recorded on admission. Length of stay (LOS) in ICU, the duration of mechanical ventilation (if needed), the SAPS II score and the outcome of each patient were recorded. The data were analyzed by SPSS software.Finding: There was a valuable statistical different between current body weight and ideal body weight (P < 0.001) and there was a direct relationship between body weight and ideal body weight with relationship coefficient equal to 0.35. There was a statistical valuable relationship between the duration of mechanical ventilation and the amount of the difference between body weight and ideal body weight of the patients.Conclusion: Based on our findings, if the difference between body weight and ideal body weight rises, the need to mechanical ventilation and the length of stay in ICU will rise.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mechanical Ventilation
 • Body Mass Index
 • ICU
 • Ideal body weight
 1. Ray CS, Sue DY, Bray G, Hansen JE, Wasserman K. Effects of obesity on respiratory function. Am Rev Respir Dis 1983; 128(3): 501-6.
 2. Pelosi P, Croci M, Ravagnan I, Vicardi P, Gattinoni L. Total respiratory system, lung, and chest wall mechanics in sedated-paralyzed postoperative morbidly obese patients. Chest 1996; 109(1): 144-51.
 3. Vgontzas AN, Tan TL, Bixler EO, Martin LF, Shubert D, Kales A. Sleep apnea and sleep dis-ruption in obese patients. Arch Intern Med 1994; 154(15): 1705-11.
 4. Varon J, Marik P. Management of the obese critically ill patient. Crit Care Clin 2001; 17(1): 187-200.
 5. Kress JP, Pohlman AS, Alverdy J, Hall JB. The impact of morbid obesity on oxygen cost of breathing (VO(2RESP)) at rest. Am J Respir Crit Care Med 1999; 160(3): 883-6.
 6. Goldhaber SZ, Grodstein F, Stampfer MJ, Manson JE, Colditz GA, Speizer FE, et al. A prospective study of risk factors for pulmonary embolism in women. JAMA 1997; 277(8): 642-5.
 7. Williamson JA, Webb RK, Szekely S, Gillies ER, Dreosti AV. The Australian Incident Monitoring Study. Difficult intubation: an analysis of 2000 incident reports. Anaesth Intensive Care 1993; 21(5): 602-7.
 8. O'Brien JM Jr, Welsh CH, Fish RH, Ancukie-wicz M, Kramer AM. Excess body weight is not independently associated with outcome in mechanically ventilated patients with acute lung injury. Ann Intern Med 2004; 140(5): 338-45.
 9. Morris AE, Stapleton RD, Rubenfeld GD, Hud-son LD, Caldwell E, Steinberg KP. The association between body mass index and clinical outcomes in acute lung injury. Chest 2007; 131(2): 342-8.
 10. O'Brien JM Jr, Phillips GS, Ali NA, Lucarelli M, Marsh CB, Lemeshow S. Body mass index is independently associated with hospital mortality in mechanically ventilated adults with acute lung injury. Crit Care Med 2006; 34(3): 738-44.
 11. Batsis JA, Huddleston JM, Melton LJ 3rd, Huddleston PM, Larson DR, Gullerud RE, et al. Body mass index (BMI) and risk of noncardiac postoperative medical complications in elderly hip fracture patients: a population-based study. J Hosp Med 2009; 4(8): E1-9.
 12. Safavi M, Honarmand A. Comparison of Infec-tion Probability Score, APACHE II, and APACHE III Scoring Systems in Predicting Need for Ventilator and Ventilation Duration in Critically III Patients. Arch Iranian Med 2007; 10(3): 354-60.
 13. Bigatello LM), Haspel KL, Hess DR, Warren RL, Hurford WE, Editor. Critical Care Hand-book of the Massachusetts General Hospital. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2000. p. 135-44.
 14. Sjostrom LV. Mortality of severely obese sub-jects. Am J Clin Nutr 1992; 55(2): 5165-235.
 15. Tremblay A, Bandi V. Impact of body mass index on outcomes following critical care. Chest 2003; 123(4): 1202-7.