بررسی اثر مکمل ویتامین D خوراکی در درمان سل ریوی با اسمیر خلط مثبت

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه عفونی، دانشکده‌ی پزشکی، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه عفونی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 مرکز بهداشت استان اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دستیار، گروه مغز و اعصاب، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: سل یک بیماری عفونی و مهم جهانی است. حدود یک‌سوم جمعیت دنیا آلوده به باسیل سل می‌باشند. با وجود کنترل سل در جوامع توسعه‌یافته این بیماری همواره یکی از معضلات جوامع در حال‌ توسعه مانند ایران است. گزارش‌هایی مبنی بر ارتباط کمبود ویتامین D با بیماری سل موجود بوده و بر این اساس، فرضیه اثر مکمل ویتامین D در درمان این بیماری شکل گرفته است که در صورت تأیید، کمک شایان‌ توجهی به بیماران مبتلا به سل و کاهش بار اقتصادی- اجتماعی و بهداشتی آن خواهد بود. هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثر مکمل ویتامین D خوراکی در درمان سل ریوی با اسمیر خلط مثبت بود.روش‌ها: این مطالعه به شکل کارآزمایی بالینی انجام شد. 90 بیمار بالای 21 سال، مبتلا به سل ریوی مراجعه ‌کننده به پنج مرکز بهداشت واقع در استان اصفهان که پیشتر تحت درمان علیه بیماری سل قرار نگرفته بودند، وارد مطالعه شدند. سپس بیماران به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. یک گروه تحت درمان با داروهای استاندارد ضدسل قرار گرفتند و گروه دیگر علاوه بر آن داروها، مکمل ویتامین D نیز دریافت کردند. پرسش‌نامه‌ای که شامل نام بیمار، سن، جنس، تاریخ ورود به مطالعه و نتیجه‌ی اسمیر خلط در هفته‌های دوم، چهارم، ششم و هشتم بود، در اختیار پزشکان مراکز بهداشت قرار گرفت و اطلاعات در آن ثبت شد.یافته‌ها: در مقایسه‌ای که در هفته‌های 2، 4، 6 و 8 از نظر منفی شدن اسمیر خلط، از بیماران در دو گروه مورد و شاهد به دست آمد، مشخص شد که دریافت مکمل D در گروه مورد، اثری در منفی شدن اسمیر خلط بیماران نداشت.نتیجه‌گیری: اگرچه نقش ویتامین D در بهبود سل ریوی، در سطح سلولی و ملکولی ثابت شده است اما نتایج این مطالعه نشان داد که ویتامین D اثر مثبتی در منفی شدن اسمیر خلط بیماران مبتلا به سل ریوی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Vitamin D Supplementation on the Treatment of Pulmonary

نویسندگان [English]

 • Behrooz Ataei 1
 • Abbasali Javadi 2
 • Farzin Khorvash 2
 • Reza Fadaei 3
 • Zeinab Zakerzadeh 4
 • Zari Nokhodian 5
 • Nazila Kasaeian 5
1 Associate Professor, Department of Infection Diseases, School of Medicine and Infection Diseases and Tropical Medicine Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Infection Diseases, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 Isfahan Provice Health Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
4 Resident, Department of Neurology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Research Assistant, Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Tuberculosis (TB) is an infective and important disease in the world. TB is controlled in developed countries but it is one of the important problems in developing countries like Iran. Various researches have linked lack of vitamin D to be the main cause of TB in many individuals. Therefore, theory of the effect of vitamin D supplements in treatment of TB has been made that if confirmed, it helps to treatment of TB and decrease in costs. This clinical trial and accidental double-blind study was performed to clear the controversies on this issue.Methods: A clinical trial study was performed on 90 cases with TB (up than 21 age) referred to 5 centers of health in Isfahan with no history of treatment for the disease. They were selected by method of simple-non probable; then they divided into two groups, one under routine standard drugs and the other, under vitamin D supplement and routine standard drugs. The data consisted of name, age, sex, date, and results of gathered sputum smears in a questionnaire. Consequently, sputum smears were obtained at the end of the weeks 2nd, 4th, 6th and 8th.Finding: There was no significant difference between the two groups in amount of getting negative sputum smear in the weeks 2nd, 4th, 6th and 8th.Conclusion: The role of vitamin D is confirmed in cure of pulmonary TB in cellular and molecular level. However, more studies are necessary to confirm effects of vitamin D supplement in treatment of TB.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tuberculosis
 • Negative
 • Positive
 • Sputum
 • Vitamin D
 1. Ravigliane Mc, O'Bvien RJ. Tuberculosis. In: Kasper DL, Braunwal E, Haser S, Longo D, Jameson JL, Fauci AS. Harrison's principles of internal medicine. 16th ed. New York: McGraw-Hill Professional; 2005. p. 953-62.
 2. Dye C, Scheele S, Dolin P, Pathania V, Ravi-glione MC. Consensus statement. Global burden of tuberculosis: estimated incidence, prevalence, and mortality by country. WHO Global Surveillance and Monitoring Project. JAMA 1999; 282(7): 677-86.
 3. Grange JM. The rapid diagnosis of paucibacil-lary tuberculosis. Tubercle 1989. 70(1): 1-4.
 4. Martineau AR, Wilkinson KA, Newton SM, Floto RA, Norman AW, Skolimowska K, et al. IFN-gamma- and TNF-independent vitamin D-inducible human suppression of mycobacteria: the role of cathelicidin LL-37. J Immunol 2007; 178(11): 7190-8.
 5. Chan TY. Seasonal variations in vitamin D statues and the incidence of tuberculosis in different countries. Respiration 1999; 66(2): 196.
 6. Briffa J. Vitamin D helps to combat tuberculosis, flu and other infections. [cited 2009 June 22]. Available from: URL:
 7. http://www.drbriffa.com/2009/06/22/vitamin-d-helps-to-combat-tuberculosis-flu-and-other-infections/
 8. Wejse C, Gomes VF, Rabna P, Gustafson P, Aaby P, Lisse IM, et al. Vitamin D as supple-mentary treatment for tuberculosis: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Am J Respir Crit Care Med 2009; 179(9): 843-50.
 9. Nursyam EW, Amin Z, Rumende CM. The effect of vitamin D as supplementary treatment in patients with moderately advanced pulmonary tuberculous lesion. Acta Med Indones 2006; 38(1): 3-5.
 10. Martineau AR, Honecker FU, Wilkinson RJ, Griffiths CJ. Vitamin D in the treatment of pulmonary tuberculosis. J Steroid Biochem Mol Biol 2007; 103(3-5): 793-8.
 11. Douglas AS, Ali S, Bakhshi SS. Does vitamin D deficiency account for ethnic differences in tuberculosis seasonality in the UK? Ethn Health 1998; 3(4): 247-53.
 12. Wilkinson RJ, Liewelyn M. Influence of vitamin D deficiency and vitamin D receptor polymorphisms on tuberculosis among Gu-jarati Asians in west London: a case- control study. Lancet 2000; 355(9204): 618-21.