یافته‌های کلینیکی و پاراکلینیکی در بیماران بستری در بخش مونیتورینگ صرع

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه نرولوژی، مرکز تحقیقات علوم اعصاب اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: در تعداد زیادی از بیماران مبتلا به صرع، با وجود مصرف داروهای متعدد، حملات تشنج تکرار می‌شوند؛ در این بیماران  روش‌های جراحی می‌تواند مؤثر باشد. قبل از جراحی، تعیین کانون تشنج ضروری است و به همین دلیل، مانیتورینگ الکتروانسفالوگرافیک به منظور تعیین کانون صرع بایستی انجام شود. از طرف دیگر، با این روش موارد تشنج کاذب را هم می‌توان تشخیص داد. بخش صرع بیمارستان کاشانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان یکی از اولین مراکز صرع در ایران است. هدف از مطالعه‌ی حاضر، بررسی نتایج مربوط به بیماران بستری در بخش صرع بیمارستان کاشانی در سال 1386 بود.روش‌ها: طی یک مطالعه‌ی مشاهده‌ای توصیفی- مقطعی، اطلاعات کلیه‌ی بیماران بستری در بخش صرع بیمارستان کاشانی در سال 1386 شامل جنس، سن، نوع تشنج، مدت ابتلا به صرع، نوع داروی مصرفی و یافته‌های مربوط به الکتروانسفالوگرافی جمع آوری شد و در پایان، به کمک نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: در سال 1386 در مجموع، 101 بیمار با تشخیص تشنج مقاوم به درمان در بخش صرع بیمارستان کاشانی بستری شده بودند. میانگین سن بیماران 8/26 سال بود. 50 نفر (5/49 درصد) مرد و 51 نفر (5/50 درصد) زن بودند. در 27 نفر (7/26 درصد) از بیماران تشخیص تشنج کاذب داده شد و 6 نفر (9/5 درصد) ضایعه‌ی فوکال اپی‌لپتیک داشتند و کاندید عمل جراحی شدند.نتیجه گیری: انجام مونیتورینگ الکتروانسفالوگرافی در بیمارانی که از نظر کلینیکی مبتلا به تشنج مقاوم به درمان باشند، ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clinical and Paraclinical Findings in Admitted Patients in Epilepsy Ward

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Ashtari 1
  • Mohammad Zare 1
  • Sedigheh Akrami 2
1 Associate Professor, Department of Neurology, School of Medicine and Neuroscience Research Center, Isfafan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 General Practitioner, Isfafan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Many of the epileptic patients although are treated by multiple antiepileptic drugs but have recurrent multiple seizures. Surgery may be useful in these patients. Video-electroencephalic monitoring (VEM) is useful for finding epileptic focus or differentiating pseudoseizure from true seizure. This study was done in epilepsy centre of Kashani Hospital in Isfahan University of Medical Sciences to assess the clinical and paraclinical findigs of patients with intractable epilepsy.Methods: This cross-sectional study was done in epilepsy ward in Kashani hospital in 2009. Total data of admitted patients such as sex, age, type of seizure, type of medications, family history, duration of disease, and EEG findings were gathered in questionnaire forms. Data were analyzed by SPSS13 software.Finding: 101 patients were admitted in epilepsy ward of Kashani hospital in 2009. Mean age of patients was 26.8 and 50.5% (51 patients) were women. 26.7% (27 patients) had pseudoseizure and 5.9% (6 patients) had focal epileptic lesion and were candidated for surgery.Conclusion: Video-electroencephalic monitoring is necessary in patients with intractable epilepsy for confirming diagnosis and selecting the patients that surgery could help them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epilepsy
  • Video-electroencephalic monitoring
  • EEG
  1. Background: Many of the epileptic patients although are treated by multiple antiepileptic drugs but have recurrent multiple seizures. Surgery may be useful in these patients. Video-electroencephalic monitoring (VEM) is useful for finding epileptic focus or differentiating pseudoseizure from true seizure. This study was done in epilepsy centre of Kashani Hospital in Isfahan University of Medical Sciences to assess the clinical and paraclinical findigs of patients with intractable epilepsy.
  2. Methods: This cross-sectional study was done in epilepsy ward in Kashani hospital in 2009. Total data of admitted patients such as sex, age, type of seizure, type of medications, family history, dura-tion of disease, and EEG findings were gathered in questionnaire forms. Data were analyzed by SPSS13 software.
  3. Finding: 101 patients were admitted in epilepsy ward of Kashani hospital in 2009. Mean age of pa-tients was 26.8 and 50.5% (51 patients) were women. 26.7% (27 patients) had pseudoseizure and 5.9% (6 patients) had focal epileptic lesion and were candidated for surgery.
  4. Conclusion: Video-electroencephalic monitoring is necessary in patients with intractable epilepsy for confirming diagnosis and selecting the patients that surgery could help them.