اولویت‌های پژوهشی نظام سلامت (HSR) معاونت‌های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی در سال 1388

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه پوست، دانشکده‌ی پزشکی و معاون پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استاد، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

4 پزشک عمومی، معاونت پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

5 فوق لیسانس مامایی، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

6 فوق لیسانس روان‌شناسی، مسؤول واحد توسعه و تحقیق، معاونت دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

7 پزشک، قائم مقام معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

8 دانشجوی PhD اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

9 دکترای داروسازی، مسؤول واحد توسعه و تحقیق، معاونت غذا و دارو، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

10 معاونت پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف تعیین اولویت‌های پژوهشی نظام سلامت جهت هدفمند نمودن پژوهش‌ها و تخصیص بهینه‌ی منابع پژوهش در معاونت‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد.روش‌ها: در یک مطالعه‌ی توصیفی از نوع پژوهش‌های نظام سلامت، با بررسی ذی‌نفعان کلیه‌ی معاونت‌های دانشگاه، اولویت‌های پژوهشی نظام سلامت به تفکیک معاونت استخراج گردید. لیست ذی‌نفعان، حیطه‌های پژوهشی و معیارهای امتیاز دهی ابتدا با حضور مدیران حوزه و تیم پژوهش، با روش بارش افکار شناسایی و با روش دلفی توسط کلیه‌ی ذی‌نفعان تکمیل و نهایی شد. برای تعیین اولویت‌ها، با استفاده از پرسش‌نامه‌ی خودایفا معیارها وزن‌دهی شد و هر حیطه‌ی پژوهشی بر اساس معیارها امتیاز دهی گردید. امتیاز نهایی با جمع حاصل ضرب متوسط وزن معیار در متوسط امتیاز هر معیار تعیین شد.یافته‌ها: در مجموع، 89 حیطه به عنوان اولویت‌های پژوهشی نظام سلامت به دست آمد. اولویت‌های اول معاونت پژوهشی تدوین نقشه‌ی پژوهشی و اولویت‌های پژوهشی دانشگاه و مراکز تحقیقاتی، معاونت دانشجویی مشکلات روان‌شناختی دانشجویان، معاونت پشتیبانی شاخص‌های جذب نیروی انسانی، معاونت درمان عفونت‌های بیمارستانی، معاونت غذا و دارو اتوماسیون کامل خدمات در مناطق تحت پوشش و معاونت بهداشتی نیازسنجی و تعیین وضعیت بهداشتی منطقه‌ی تحت پوشش تعیین شد.نتیجه گیری: ارایه‌‌ی اولویت‌های پژوهشی نظام سلامت (Health system Rrsearch) علاوه بر ارایه‌ی مسیر مورد نظر نظام سلامت، که مبتنی بر نیازهای جامعه است، ابزار مناسبی برای استفاده‌ی بهینه از منابع محدود پژوهشی را نیز ارایه‌ می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Research Priorities of Health System Research (HSR) in Vice-Chancellors of the Shahid Beheshti University of Medical Sciences, 2009-10

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Sohrabi 1
 • Mohammad Roodsari 2
 • Hamid Souri 3
 • Maryam Mortazavi 4
 • Shahla Ghanbari 5
 • Shahnaz NazarAli 6
 • Mahnaz Baladast 7
 • Ayad Bahadori 8
 • Seyed Saeed Shariat 9
 • Majid MAlekpour 10
 • Ali-Asghar Kolahi 1
1 Associate Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Dermatology, School of Medicine and Vice Chancellor for Research, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Epidemilogy, School of Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 General Practitioner, Vice Chancellor for Research, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5 Vice Chancellor for Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
6 Research and Development Unit, Vice Chancellor for Students, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
7 General Practitioner, Vice Chancellor for Treatment, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
8 PhD Student, School of Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
9 Research and Development Unit, Vice Chancellor for Drug and Food, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
10 Vice Chancellor for Research, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Health system research improves health system processes. This study was designed to define health system research priority setting for sub-secretaries of Shahid Beheshti University of Medical Sciences. These could be lead to purposeful researches and better resource allocation.Methods: Through a health system research, stakeholders of each sub-secretary were defined and analyzed. Those who had the base score were selected to be asked. Research fields were listed through brain storming and finalized by Delphi technique. Research fields were prioritized through a questionnaire in which weighted criteria used for scoring. Final score calculated by multiplication of mean of each criterion’s weigh by research field mean score.Finding: Totally 89 sub-secretary were selected in 15 research fields. The top priority for sub-secretary of research was providing the University research map and priority setting, for sub-secretary of students was psychological problems in students, for sub-secretary of resources was criteria for workforce planning, for sub-secretary of food and drug was automation of services, for sub-secretary of treatment was hospital infections and for sub-secretary of health was needs assessment and situational analysis in the field of Shahid Beheshti University of Medical Sciences.Conclusion: Health system research committees in Shahid Beheshti University of Medical Sciences should be considered as an opportunity. Announcing the health system research priorities shows the way to promote community health based on its need. It also provides a tool for better resource allocation when there is resource shortage.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Iran
 • Health system research
 • Health service research
 • Research priority
 • Shahid Beheshti University of Medical Sciences
 • COHRED
 1. Global Forum for Health Research Organization. Monitoring Financial Flows for Health Research. Geneva: Global Forum for Health Research; 2001.
 2. Hall AJ. Research in Developing Countries. BMJ 1991; 302(6787): 1220–1.
 3. Malekafzali H. Medical Research Develop-ment Guideline. Proceedings of the Health and Medical Development Conferences, HMDC. Tehran: Avecina the Great Cultural Institute; 2001.
 4. Azizi F. The End Point of Medical Research in Iran. Rahyaft 1996; 5(11): 75-83.
 5. Azizi F. The status of Research in Iran. Research in Medical Sciences 1996; 18(1): 1-4.
 6. Iranian Scientific Research Council. Indicators to determine research priorities. Tehran: Ministry of Health and Medical Education; 1993. p. 2-3.
 7. Azizi F. Medical Research Priorities. In: Ministry of Health and Medical Education. Bulletin of the Medical Commission. Tehran: Ministry of Health and Medical Education; 1993. p. 8.
 8. Azizi F, Eini E. Medical Research Priorities in Iran. Rahyaft 2003; 12(27): 14-26.
 9. Vice Chancelour for Research, Ministry of Health and Medical Education. Medical Re-search Priorities in Iran. Vol 1. Tehran: Ministry of Health and Medical Education; 1998.
 10. Farsar AR, Kolahi AA. Determining the status of national research priorities. Tehran: Vice Chancelour for Research, Ministry of Health and Medical Education; 2003.
 11. Mohammadi MR, Mesgarpour B. Systemic approach to health research in Iran and the world. Hakim Research Journal 2002; 5(2): 151-67.
 12. Mansoori R. The university and its definition. Rahyaft 2001; 11(24): 16-29.
 13. Management and Planning Organization. Gov-ernment Performance Report (1997-2001). 2nd ed. Teharn: Center for Academic Documents and Publications, Iran Management and Planning Organization; 2001. p. 71.
 14. Malekafzali H, Bahreini FS, Alaedini F, Forouzan AS. Health system priorities based on needs assessment and stakeholders’ participation in I.R. Iran. Hakim Research Journal 2007; 10(1): 13-9.
 15. World Health Organization. Meeting of the WHO Scientific Working Group on Criteria for Setting Health Research Priorities. New Delhi: World Health Organization; 2000.
 16. Okello D, Chongtrakul P, The COHRED Work-ing Group on Priority Setting. A Manual for Research Priority Setting using the ENHR Strategy. Lausanne: PCL; 2000. p. 135-42. Available from: URL: http://www.cohred.ch/libarchive/content/578.pdf
 17. Pope C, Mays N, Editor. Qualitative Research in Health Care. 3rd ed. Oxford, UK: Wiley-Blackwell; 2006. p. 135-42.
 18. Nejat S, Mazdzadeh R, Ramin H, Noorizadeh F, Etemadi A. Research priorities and health interventions guidelines in risk factors for deseases. Payesh 2004; 3(3): 171-84.
 19. Kolahi AA, Tahmoores zadeh Sh, Sohrabi MR, Shokoohi Sh, Nabavi M, Besharat M, et al. Re-search priorities of the Research Center of Infectious and Tropical Diseases Shaheed Beheshti University of Medical Sciences in 2006. Iranian Journal of Infectious Diseases and Tropical Medicine 2007; 12(38): 1-9.
 20. Karimi Gh, Damari B, Gharehbaghian A, Rahbari M, Vafaiyan V, Minab Salemi E. Need-assessment and research priorities-setting in IBTO Research Center. Blood Journal 2005; 2(4): 123-34.
 21. Imami SR, Tahamtan F, Nabipour I, Azizi F, Zafarmand MH, Nakhaei K. se of focus groups to assess the health needs of the community for priorities in health research in Bushehr Port/I.R. Iran/ The Persian Gulf Region. Iranian South Medical Journal 2003; 5(2): 176-80.
 22. Rezaee Ashtiani AA, Hadi MA. Health problems and priorities in vice chancellor for research, Arak University of Medical Sciances in 2002. Arak Medical University Journal 2003. 6(2): 22-7.
 23. Hasmi zinat N, Mohammadi N, Sedaghat M. Determining research priorities in the educational departments of school of nedicine, Tehran University of Medical Sciences in 2004-2005. Tehran University Medical Journal 2006; 63(11): 903-13.
 24. Yazdanpanah B, Pourdanesh F, Safari M, Rezai M, Ostavar R, Afshoon, et al. Health research priority setting by needs assessment in Kohgiloyeh and Boyerahmad province. Armaghan Danesh 2003; 8(21): 1-20.
 25. Majidpoor A, Edalatkhah H, Sezavar H, Amini Sani N, Sabani M, Nemati A, et al. Research Priorities in Health Field in Ardabil Province: An Experience. Journal of Ardabil University of Medical Sciences 2003; 3(9): 7-21.
 26. Kolahi AA, Sohrabi MR, Abdollahi M, Soori H. Setting research priority in Shahid Beheshti University of Medical Sciences: methods, challenges, limitations. Pajoohandeh 2010; 15(4): 143-51.
دوره 28، شماره 119 - شماره پیاپی 119
بهمن و اسفند 1389
صفحه 1324-1336
 • تاریخ دریافت: 21 بهمن 1389
 • تاریخ بازنگری: 13 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401