بررسی میزان حساسیت و ویژگی تیتر Total IgE سرم و شمارش ائوزینوفیل‌های نمونه‌ی ترشحات بینی در تشخیص رینیت آلرژیک در ارتباط با شدت علایم بالینی

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استاد، گروه گوش حلق و بینی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار فوق تخصصی، گروه اطفال، دانشکده‌ی پزشکی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارورز، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: رینیت آلرژیک از بیماری‌های با شیوع به نسبت بالا می‌باشد که با وجود داشتن ماهیت بی‌خطر می‌تواند کیفیت زندگی بیمار را به طور جدی متأثر کند و در صورت عدم تشخیص و درمان به موقع، عوارض وخیمی را به همراه داشته باشد. این مطالعه با هدف تعیین ارزش تشخیصی دو تست آزمایشگاهی تیتر IgE توتال سرم و درصد ائوزینوفیل‌های ترشحات بینی، در بیماران با علایم رینیت آلرژیک، طراحی شده است.روش‌ها: این مطالعه‌ی مقطعی با جهت رو به آینده بر روی 70 نفر بیمار با علایم رینیت آلرژیک صورت گرفت. برای هر فرد تحت مطالعه، پرسش‌نامه‌ای شامل سن، جنسیت، نوع رینیت آلرژیک، وجود عامل خطرساز برای آلرژی، شدت و تکرر علایم بالینی تکمیل گردید و در نهایت، برای هر یک تست‌های تیتر IgE توتال سرم، درصد ائوزینوفیل‌های بینی و تست پوستی پریک (به عنوان تست استاندارد طلایی) انجام شد.یافته‌ها: در این مطالعه، 30 زن و 40 مرد دارای علایم رینیت آلرژیک بررسی شدند. میانگین سنی افراد تحت مطالعه 7/10 ± 8/19 سال بود. میزان حساسیت و ویژگی IgE توتال سرم بر اساس عدد IU/mL 61 به ترتیب 80 و 75 درصد و میزان حساسیت و ویژگی درصد ائوزینوفیل های ترشحات بینی بر اساس عدد 5 درصد به ترتتیب 7/72 و 100 درصد بود. از بین تمامی متغیرهای بررسی شده، تنها 4 متغیر منطقه‌ی زندگی، سابقه‌ی فامیلی آلرژی، تیتر IgE توتال سرم و درصد ائوزینوفیل‌های ترشحات بینی با نتیجه‌ی تست پوستی پریک (استاندارد طلایی) ارتباط معنی‌دار آماری نشان داد بین مقادیر این دو تست و شدت و تکرر علایم بالینی ارتباطی مشاهده نشد. اگرچه این دو تست در کل ارتباط خطی و مستقیم با یکدیگر نداشتند ولی در شدت‌های بالاتر رینیت آلرژیک، ارتباط بیشتری را نسبت به یکدیگر نشان دادند.نتیجه گیری: دو تست آزمایشگاهی تیتر IgE توتال سرم و درصد ائوزینوفیل‌های ترشحات بینی، جهت تشخیص رینیت آلرژیک تست‌های قابل قبولی می باشند ولی از این دو تست جهت تعیین شدت بیماری نمی‌توان استفاده کرد. در گرفتن شرح حال جهت تشخیص رینیت آلرژیک، نسبت به سابقه‌ی فامیلی و منطقه‌ی زندگی بیمار باید توجه ویژه‌ای نمود. همراهی این دو تست آزمایشگاهی در شدت‌های بالای بیماری، ارزش تشخیصی بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on Sensitivity and Specificity of "Serum Total IgE" and "Nasal Eosinophil Count" in Diagnosis of Allergic Rhinitis and the Relationship between the Tests and Clinical Manifestation Severity

نویسندگان [English]

 • Nezamo'din Berjis 1
 • Fariborz Zandieh 2
 • Ehsan Alaei Tabatabaei 3
 • Mojtaba Akbari 4
1 Professor, Department of Ear, Nose and Throat, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Pediatric Allergy and Immunology, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Medical Student, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 MscS of Epidemiulogy, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Allergic rhinitis, one of the rhinitis syndromes, is associated with a symptom complex characterized by paroxysms of sneezing, rhinorrhea, nasal obstruction, and itching of the eyes, nose, and palate. Allergic rhinitis is associated with significant morbidity. Affected individuals have a quality of life significantly worse than otherwise healthy ones. The main goal of this study was to determine the sensitivity and the specificity of these tests and the relationship between clinical manifestation severity and the tests results.Methods: This cross-sectional study with forward direction was performed in allergy clinic of Alzahra hospital in Isfahan. The sampling was done in consecutive nonrandomized mode. The tool of gathering the data was a questionnaires asking about age, sex, family history, smoking, pet contact, allergic rhinitis type, severity and frequency of clinical presentation; also total serum IgE, nasal eosinophil count and Prick skin test results noted in questionnaires. The gathered data were analyzed by SPSS software.Finding: There were significant differences in patients Prick skin test results as the gold standard test depend on their family history and place of life; also total serum IgE titer and nasal eosinophil count in patients with positive skin test was significantly more than patients with negative skin test. For the other analyzed factors, there were no significant differences in patient Prick skin test result as the gold standard test. There was no significant relation between total serum IgE titer and clinical presentation severity and frequency; a same result was seen about nasal eosinophil count too. Based on Spearman’s correlation coefficient test, there was no significant correlation between total serum IgE titer and nasal eosinophil count; however this correlation coefficient would be raised ever the clinical presentation severity raises. The calculated cut off point for total serum IgE titer in this study was 61 IU/mL with 75% specificity and 80% sensitivity. The calculated cut off point for nasal eosinophil percentage in this study was 5% with 100% specificity and 72.7% sensitivity.Conclusion: Noticing the obtained results, it seems the physicians should concern family history and place of life in history taking as an important clue to allergic rhinitis diagnosis. This study clarified that total serum IgE titer and nasal eosinophil count can be acceptable paraclinic tests to allergic rhinitis diagnosis; but they should not be used to determine or guess how much the disease severity is.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Allergic rhinitis
 • Serum IgE titer
 • Nasal eosinophil percent
 • Clinical presentation severity
 • Sensitivity
 • Specificity
 1. Settipane RA. Demographics and epidemiology of allergic and nonallergic rhinitis. Allergy Asthma Proc 2001; 22(4): 185-9.
 2. Sheikh J, Kishiyama J, Talavera F, Dreskin S, Rice T, Kaliner M. Rhinitis, Allergic. Updated Aug 2004. Available from: URL: www.emedicine.com/med/topic104.htm.
 3. Sly RM. Changing prevalence of allergic rhinitis and asthma. Ann Allergy Asthma Immunol 1999; 82(3): 233-48.
 4. von Mutius E, Weiland SK, Fritzsch C, Duhme H, Keil U. Increasing prevalence of hay fever and atopy among children in Leipzig, East Germany. Lancet 1998; 351(9106): 862-6.
 5. Janeway C, Travers P, Walport M, Shlomchik M. Immunobiology. 6th ed. New York: Garland Science; 2004.
 6. DeShazo RD, Kemp SF. Clinical manifestations and epidemiology of allergic rhinitis (rhinosinusitis). [Cited in 2007]. Available from: URL: http://www.uptodate.com/contents/clinical-manifestations-and-epidemiology-of-allergic-rhinitis-rhinosinusitis
 7. Mullarkey MF, Hill JS, Webb DR. Allergic and nonallergic rhinitis: their characterization with attention to the meaning of nasal eosinophilia. J Allergy Clin Immunol 1980; 65(2): 122-6.
 8. Settipane RA, Lieberman P. Update on nonallergic rhinitis. Ann Allergy Asthma Immunol 2001; 86(5): 494-507.
 9. Howarth PH. Allergic and nonallergic rhinitis. In: Adkinson NF, Yunginger JW, Busse WW, Bochner BS, Simons ER, Holgate ST, Editors. Middleton's Allergy: Principles and Practice. 6th ed. Philadelphia: Mosby; 2007. p. 1391.
 10. Howarth PH, Persson CG, Meltzer EO, Jacobson MR, Durham SR, Silkoff PE. Objective monitoring of nasal airway inflammation in rhinitis. J Allergy Clin Immunol 2005; 115(3 Suppl 1): S414-41.
 11. Corren J. Allergic rhinitis: treating the adult. J Allergy Clin Immunol 2000; 105(6 Pt 2): S610-5.
 12. Van Hoecke H, Vastesaeger N, Dewulf L, De Bacquer D, van Cauwenberge P. Is the allergic rhinitis and its impact on asthma classification useful in daily primary care practice? J Allergy Clin Immunol 2006; 118(3): 758-9.
 13. Chowdary VS, Vinaykumar EC, Rao JJ, Rao R, Ram Babu K, Rangamani V. A Study on Serum IgE and Eosinophils in Respiratory Allergy Pa-tients. Indian J Allergy Asthma Immunol 2003; 17(1): 21-4.
 14. Ciprandi G, Vizzaccaro A, Cirillo I, Tosca M, Massolo A, Passalacqua G. Nasal eosinophils display the best correlation with symptoms, pulmonary function and inflammation in allergic rhinitis. Int Arch Allergy Immunol 2005; 136(3): 266-72.
 15. Koshak EA, Daghistani KJ, Jamal TS, Backer WS. Allergy Workup in Allergic Rhinitis at Jeddah, Saudi Arabia. The Internet Journal of Health 2006; 5(1).
 16. Wittig HJ, Belloit J, De F, I, Royal G. Age-related serum immunoglobulin E levels in healthy subjects and in patients with allergic disease. J Allergy Clin Immunol 1980; 66(4): 305-13.
 17. Krouse JH. Allergy and immunology: an otolaryngic approach. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2002.
 18. Halonen M, Barbee RA, Lebowitz MD, Burrows B. An epidemiologic study of interrelationships of total serum immunoglobulin E, allergy skin-test reactivity, and eosinophilia. J Allergy Clin Immunol 1982; 69(2): 221-8.