مقایسه‌ی کراتومتری توسط دو کراتومتر IOL Master و کراتومتری دستی بعد از عملPhotorefractive keratectomy

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه چشم‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه چشم‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 استادیار، گروه چشم‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از دلایلی که قدرت لنز داخل چشمی (IOL) بعد از عمل Photorefractive keratectomy(PRK) پایین‌تر از مقدار واقعی گزارش می‌شود، اندازه‌گیری اشتباه قدرت ریفراکتیو قرنیه به وسیله‌ی سیستم‌های توپوگرافی قرنیه و کراتومترها است. دستگاه‌های مختلفی با دقت‌های متفاوت برای اندازه‌گیری کراتومتری بعد از عمل وجود دارند که در این میان شناسایی مناسب‌ترین وسیله که در اندازه‌گیری کراتومتری دقیق عمل نماید، ضروری به نظر می‌رسد. دراین مطالعه بر آن شدیم تا دو دستگاه کراتومتری دستی و دستگاه IoL-Master را از نظر تعیین کراتومتری بعد از عمل مقایسه کنیم.روش‌ها: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی (Clinical trial) پروسپکتیو بود که بر روی بیمارانی که جهت انجام جراحی فتورفراکتیو مراجعه کرده بودند، انجام شد.  از بین مراجعه کنندگان. 35  نفر از بیماران بین 20 تا 30ساله، به طور تصادفی انتخاب شدند. کراتومتری توسط دستگاه کراتومتری دستی ژاوال(,china GM300 )و دستگاه IOL Master انجام شد. سه ماه بعد از عمل PRK برای بیماران کراتومتری مجدد با هر دو روش و با فاصله‌ی 5 دقیقه انجام شد. همه‌ی بیماران تحت رفراکشن قبل و بعد از عمل  PRKقرار گرفتند.  تفاوت کراتومتری بعد از عمل در گروه IOL Master و گروه کراتومتری دستی با کراتومتری که با روش Clinical history method و به تفکیک هر دستگاه محاسبه شد تعیین گردید. آنالیز آماری تحت نرم افزار SPSS نسخه‌ی 16 و آزمون‌های  Paired t-test و Student t-test انجام شد.یافته‌ها: 70 چشم از 35  بیمار  شامل 10 نفر مرد و 25 نفر زن بررسی شدند. میانگین سن بیماران 55/1±45/23 سال بود. تفاوت بین کراتومتری بعد از عمل با روش IOL Master با کراتومتری حاصل از CHM در مقایسه‌ی با تفاوت بین کراتومتری دستی ژاول با کراتومتری حاصل از CHM (31/4±73/4-   و 37 /0±14/0) از نظر آماری معنی دار بود. ارتباط معنی‌دار مستقیمی بین کراتومتری با دستگاه IOL master و روش CHM برابر 0.86 دیده شد اما بین روش دستی و CHM ارتباط معنی‌داری وجود نداشت.نتیجه‌گیری: نتایج حاصل ازاین مطالعه نشان دادند که اعدادبه دستآمده به روش IOL Master به روش CHM بسیار نزدیک‌تر هستند لذا توصیه می‌شود برای انجام کراتومتری بعد از عمل PRK از دستگاه IOL Master استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing Two Keratometer Device Keratometry after Photorefractive Keratectomy

نویسندگان [English]

 • Hassan Razmjoo 1
 • Kobra Nasrollahi 2
 • Farhad Janbaz 3
 • Hamid Fesharaki 2
 • Hosein Attarzadeh 4
1 Professor, Department of Ophthalmology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Ophthalmology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Student of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
4 Assistant Professor of Ophthalmology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: One of the reasons that the power of intraocular lens (IOL) after Photorefractive keratectomy (PRK) report lower than the actual amount is an error of measurement of refractive power of cornea by corneal topography system and keratometers. There are Different devices with different accuracy for postoperative keratometry. It is necessary to use a more accuare device. This study aimed to compare IoL-Master keratometer with Zhaval keratometer.Methods: This clinical trial was a prospective study on patients referred for PRK. 35 patients aged 20 to 30, were randomly chosen. Keratometery was done by Zhaval (China GM300) and the IOL Master system. Three months after PRK another keratometry was done for all of the patients with both devices by an 5 minutes interval. The differences between postoperative clinical history method with IOL Master Keratometry and Zhaval keratometry was calculated. SPSS version 16 was used for data analysis and paired t-test and student t-test were performed.Finding: 70 eyes of 35 patients included 10 males and 25 females were studied. The mean age of patients was 23.45 ± 1.55 years. The difference between postoperative keratometry using IOL Master with keratometry from CHM compared with the difference between Zhaval keratometer from CHM was statistically significant.There was a Significant direct relationship between IOL master keratometry and CHM method (0.86 but Zhaval keratometry had not a significant correlaton with CHM.Conclusion: The result of this study showed that the method obtained by IOL Master are much closer to the CHM, therfor is recommended that for postoperative PRK keratometry IOL Master device should be used.

کلیدواژه‌ها [English]

 • IOLMaster keratometry
 • Zhaval keratometry
 • Photorefractive keratectomy
 • Clinical History Method
 1. Basic and Clinical Science Course, 2007-2008: Refractive surgery. American Academy of Ophthalmology, 2007.
 2. Schafer S, Kurzinger G, Spraul CW, Kampmeier J. [Comparative results of kera-tometry with three different keratometers after LASIK]. Klin Monbl Augenheilkd 2005 May;222(5):419-23.
 3. Elbaz U, Barkana Y, Gerber Y, Avni I, Zadok D. Comparison of different techniques of anterior chamber depth and keratometric measurements. Am J Ophthalmol 2007 Jan;143(1):48-53.
 4. Peter R, Hazeghi M, Job O, Wienecke L, Schipper I. Manual keratometry and videokeratography after photorefractive keratectomy. J Cataract Refract Surg 2000 Dec;26(12):1748-52.
 5. Randleman JB, Loupe DN, Song CD, Waring GO, III, Stulting RD. Intraocular lens power calculations after laser in situ keratomileusis. Cornea 2002 Nov;21(8):751-5.
 6. Schafer S, Kurzinger G, Spraul CW, Kampmeier J. [Comparative results of kera-tometry with three different keratometers after LASIK]. Klin Monbl Augenheilkd 2005 May;222(5):419-23.
 7. Feiz V, Mannis MJ, Garcia-Ferrer F, Kandavel G, Darlington JK, Kim E, et al. Intraocular lens power calculation after laser in situ keratomileusis for myopia and hyperopia: a standardized approach. Cornea 2001 Nov;20(8):792-7.