بررسی ارتباط بین پلی‌مورفیسم ناحیه‌ی پروموتوری ژن IGF-I و افزایش خطر ابتلا به سرطان پستان در محدوده‌ی اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو، گروه زیست شناسی، دانشکده‌ی علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه زیست شناسی، دانشکده‌ی علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه پرتو درمانی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: فاکتور رشد شبه انسولینی شماره‌ی 1 (IGF-I) یک عضو از خانواده‌ی بزرگ پلی‌پپتید‌های تک زنجیره‌ای مشابه پروتئین پیش‌ساز انسولین است. این ژن  رشد سلولی را افزایش می‌دهد. هدف این پژوهش، بررسی پلی مورفیسم ستوزین-آدنین (CA) واقع در پروموتور ژن IGF-I در بین مبتلایان به سرطان پستان و افراد سالم و ارتباط آن با خطر ابتلا به سرطان پستان است.روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه‌ی مورد شاهدی بود که بر روی 100 نفر بیمار و 100 نفر شاهد انجام شد. پس از استخراج  DNA از خون افراد مورد مطالعه، توالی مورد نظر توسط تکنیک  Polymerase Chain Reaction(PCR) تکثیر گردید و تعداد تکرار  CA  و توالی آن به وسیله‌ی الکتروفورز بر روی ژل پلی‌اکریل‌آمید به دست آمد.یافته‌ها: نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان دهنده‌ی این بود که پراکندگی آللی ژن IGF-I در جمعیت اصفهان بین 11 تا 23 تکرار متغیر بوده و بیشترین فراوانی آللی در بین بیماران و افراد شاهد متعلق به آلل 19(CA) است. همچنین، زنان دارای توالی‌های تکراری بزرگ‌تر از 19 تکرار  CA در خطر فزاینده‌ای برای ابتلا به سرطان پستان قرار دارند.نتیجه‌گیری: یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که بین تعداد توالی تکراری ناحیه‌ی پروموتوری ژن IGF-I و افزایش خطر ابتلا به سرطان پستان رابطه‌ی مستقیمی وجود دارد. به عبارت دیگر، افزایش تعداد تکرار  CA (بیشتر از 19) واقع در پروموتور ژن IGF-I  ریسک ابتلا به سرطان پستان در زنان را افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Association between Polymorphic promoter region in the IGF-I and risk of breast cancer in Isfahan area

نویسندگان [English]

 • Sayed Morteza Javadirad 1
 • Manoochehr Tavasoli 2
 • Simin Hemati 3
1 Student, Department of Biology, School of Sciences, The Uneversity of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Biology, School of Sciences, The Uneversity of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Radiotherapy, School of Medicine, School Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Insulin like growth factor I (IGF-I) is a member of large single-chain polypeptides, similar to proinsulin protein. This gene increases cell growth. The purpose of this study was to investigate polymorphism of Adenosine-Cytosine (CA) in IGF-I gene promoter among breast cancer patients and healthy individuals and its relation to risk of breast cancer.Methods: This study was a case-control study on 100 patients and 100 controls women. DNA was extracted from the blood of study subjects, the sequence were amplified by the technique of Polymerase Chain Reaction (PCR). Thereafter the number and sequence of CA was measured by gel electrophoresis on Polyacrilamid.Finding: The results of this study shown that IGF-I gene allele distribution in Isfahan population varies between 11 and 23 repeats and (CA)19 was the most common allele between patients and controls. Women with sequences larger than 19 were in a greater risk of breast cancer.Conclusion: These findings indicate a direct relationship between the numbers of repetitive sequences of IGF-I gene promoter and increased risk of breast cancer. In other words, increasing the number of CA repeat (greater than 19) located in the promoter gene, increases the risk of breast cancer in women.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Breast Cancer
 • IGF-1
 • CA repeat
 • Polymorphism
 1. Aronson K. Alcohol: a recently identified risk factor for breast cancer. CMAJ 2003 Apr 29;168(9):1147-8.
 2. Yavari P, Mosavizadeh M, Sadrol-Hefazi B, Mehrabi Y. Reproductive characteristics and the risk of breast cancer--a case-control study in Iran. Asian Pac J Cancer Prev 2005 Jul;6(3):370-5.
 3. Mousavi SM, Montazeri A, Mohagheghi MA, Jarrahi AM, Harirchi I, Najafi M, et al. Breast cancer in Iran: an epidemiological review. Breast J 2007 Jul;13(4):383-91.
 4. Figer A, Karasik YP, Baruch RG, Chetrit A, Papa MZ, Sade RB, et al. Insulin-like growth factor I polymorphism and breast cancer risk in Jewish women. Isr Med Assoc J 2002 Oct;4(10):759-62.
 5. Fletcher O, Gibson L, Johnson N, Altmann DR, Holly JM, Ashworth A, et al. Polymorphisms and circulating levels in the insulin-like growth factor system and risk of breast cancer: a systematic review. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2005 Jan;14(1):2-19.
 6. Pozios KC, Ding J, Degger B, Upton Z, Duan C. IGFs stimulate zebrafish cell proliferation by activating MAP kinase and PI3-kinase-signaling pathways. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 2001 Apr;280(4):R1230-R1239.
 7. Jones JI, Clemmons DR. Insulin-like growth factors and their binding proteins: biological actions. Endocr Rev 1995 Feb;16(1):3-34.
 8. Schlueter PJ, Peng G, Westerfield M, Duan C. Insulin-like growth factor signaling regulates zebrafish embryonic growth and development by promoting cell survival and cell cycle pro-gression. Cell Death Differ 2007 Jun;14(6):1095-105.
 9. Steele-Perkins G, Turner J, Edman JC, Hari J, Pierce SB, Stover C, et al. Expression and characterization of a functional human insulin-like growth factor I receptor. J Biol Chem 1988 Aug 15;263(23):11486-92.
 10. Clark R. The somatogenic hormones and insulin-like growth factor-1: stimulators of lymphopoiesis and immune function. Endocr Rev 1997 Apr;18(2):157-79.
 11. Vaessen N, Heutink P, Janssen JA, Witteman JC, Testers L, Hofman A, et al. A polymorphism in the gene for IGF-I: functional properties and risk for type 2 diabetes and myocardial infarction. Diabetes 2001 Mar;50(3):637-42.
 12. Yu H, Li BD, Smith M, Shi R, Berkel HJ, Kato I. Polymorphic CA repeats in the IGF-I gene and breast cancer. Breast Cancer Res Treat 2001 Nov;70(2):117-22.
 13. Missmer SA, Haiman CA, Hunter DJ, Willett WC, Colditz GA, Speizer FE, et al. A sequence repeat in the insulin-like growth factor-1 gene and risk of breast cancer. Int J Cancer 2002 Jul 20;100(3):332-6.
 14. Frayling TM, Hattersley AT, McCarthy A, Hol-ly J, Mitchell SM, Gloyn AL, et al. A putative functional polymorphism in the IGF-I gene: association studies with type 2 diabetes, adult height, glucose tolerance, and fetal growth in U.K. populations. Diabetes 2002 Jul;51(7):2313-6.
 15. Fehringer G, Ozcelik H, Knight JA, Paterson AD, Boyd NF. Association between IGF1 CA microsatellites and mammographic density, anthropometric measures, and circulating IGF-I levels in premenopausal Caucasian women. Breast Cancer Res Treat 2009 Jul;116(2):413-23.
 16. Rosen CJ, Kurland ES, Vereault D, Adler RA, Rackoff PJ, Craig WY, et al. Association be-tween serum insulin growth factor-I (IGF-I) and a simple sequence repeat in IGF-I gene: implications for genetic studies of bone mineral density. J Clin Endocrinol Metab 1998 Jul;83(7):2286-90.
 17. DeLellis K, Ingles S, Kolonel L, McKean-Cowdin R, Henderson B, Stanczyk F, et al. IGF1 genotype, mean plasma level and breast cancer risk in the Hawaii/Los Angeles multiethnic cohort. Br J Cancer 2003 Jan 27;88(2):277-82.
 18. Wen W, Gao YT, Shu XO, Yu H, Cai Q, Smith JR, et al. Insulin-like growth factor-I gene polymorphism and breast cancer risk in Chinese women. Int J Cancer 2005 Jan 10;113(2):307-11.
 19. Allen NE, Davey GK, Key TJ, Zhang S, Narod SA. Serum insulin-like growth factor I (IGF-I) concentration in men is not associated with the cytosine-adenosine repeat polymorphism of the IGF-I gene. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2002 Mar;11(3):319-20.
 20. Tsuchiya N, Wang L, Suzuki H, Segawa T, Fu-kuda H, Narita S, et al. Impact of IGF-I and CYP19 gene polymorphisms on the survival of patients with metastatic prostate cancer. J Clin Oncol 2006 May 1;24(13):1982-9.
 21. Cleveland RJ, Gammon MD, Edmiston SN, Teitelbaum SL, Britton JA, Terry MB, et al. IGF1 CA repeat polymorphisms, lifestyle factors and breast cancer risk in the Long Island Breast Cancer Study Project. Carcinogenesis 2006 Apr;27(4):758-65.
 22. Rietveld I, Janssen JA, van Duijn CM, Lamberts SW. A polymorphic CA repeat in the promoter region of the insulin-like growth factor-I (IGF-I) gene. Eur J Epidemiol 2003;18(3):191-3.
 23. Yu H, Rohan T. Role of the insulin-like growth factor family in cancer development and pro-gression. J Natl Cancer Inst 2000 Sep 20;92(18):1472-89.