تأثیر داروی ال- کارنیتین بر آلبومین در بیماران تحت همودیالیز؛ کارآزمایی بالینی تصادفی با استفاده از دارونما

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات بیماری‌های کلیه‌ی اصفهان، استادیار، گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 مرکز تحقیقات بیماری‌های کلیه‌ی اصفهان، دانشیار، گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی‌ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: اختلال پروتئین‌های فاز حاد از مشکلات بیماران دیالیزی می‌باشد. بر اساس مطالعات قبلی، مصرف داروی کارنیتین می‌تواند باعث افزایش سطح آلبومین خون بیماران شود. در این مطالعه، تأثیر داروی کارنیتین بر آلبومین بیماران همودیالیز بررسی شد.روش‌ها: در این کارآزمایی بالینی تصادفی یک سو کور و با استفاده از دارونما، 51 بیمار همودیالیزی (به ترتیب 16، 17 و 18 بیمار در گروه‌های دارو، دارونما و شاهد) بالای 21 سال وارد مطالعه شدند. قرص ال- کارنیتین mg 250 و دارونما به صورت روزانه 3 عدد قرص خوراکی در دوزهای منقسم به مدت 6 ماه استفاده شد. گروه شاهد هیچ دارویی دریافت نکردند. آلبومین بیماران قبل از مطالعه و سپس هر ماه اندازه گیری شد.یافته‌ها: میانگین آلبومین سرم در شروع مطالعه در گروه دارو، دارونما و شاهد به ترتیب g/dl 26/0 ± 87/3، g/dl 35/0 ± 88/3 و g/dl 45/0 ± 96/3 بود و در پایان مطالعه در گروه دارو، دارونما و شاهد به ترتیب 54/0 ± 39/4، 78/0 ± 44/0 و 45/0 ± 84/0 بود. از ماه دوم مصرف دارو و دارونما به بعد، تفاوت بین آلبومین قبل از شروع مطالعه و آلبومین در هر ماه معنی‌دار بود (05/0 > P). تغییر آلبومین در 3 گروه بین شروع مطالعه و ماه 6 تفاوت معنی‌داری داشت که مربوط به اختلاف گروه شاهد با گروه دارو و دارونما بود. تفاوتی از نظر مرگ و عوارض جانبی در گروه دارو و دارونما وجود نداشت (05/0 < P).نتیجه‌گیری: کارنیتین تغییری در آلبومین پلاسما ایجاد نمی‌کند اما با توجه به بهبود وضعیت آلبومین در گروه دارو و دارونما نسبت به گروه شاهد، می‌توان این مسأله را به اثر دارونمایی و بهبود روحیه‌ی بیماران نسبت داد. مطالعات مشابه با دوز بالاتر دارو توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of L-Carnitine on Serum Albumin Level of Hemodialysis Patients; A Placebo Controlled Randomized Clinical Trial

نویسندگان [English]

 • Mojgan Mortazavi 1
 • Shiva Seyrafian 2
 • Shahram Taheri 2
 • Afrouz Eshaghian 3
 • Maryam Ghesami 3
1 Isfahan Kidney Diseases Research Center, Assistant Professor, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical sciences, Isfahan, Iran
2 Isfahan Kidney Diseases Research Center, Associate Professor, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical sciences, Isfahan, Iran
3 Medical Student, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Acute phase proteins disorders are common problems in dialysis patients. According to previous studies, carnitine can increase blood albumin levels in these patients. In this study the effect of carnitine on serum albumin level of hemodialysis patients was investigated.Methods: In this blinded placebo controlled randomized clinical trial, 51 hemodialysis patients (16, 17 and 18 patients in the drug (carnitine), placebo and control groups, respectively) aged more than 21 years, were enrolled. L-carnitine (250 mg) and placebo pills were prescribed daily in three divided doses orally for 6 months. The control group received no drug. Serum albumin level in studied patients was measured before the study and every month after intervention.Findings: The mean serum albumin level at baseline in carnitine, placebo, and control groups was 3.87 ± 0.26, 3.88 ± 0.35, and 3.96 ± 0.45 g/dl, respectively. The mean serum albumin level at the end of the study in carnitine, placebo and control groups was 4.39 ± 0.54, 4.44 ± 0.78, and 3.84 ± 0.45, respectively. The mean serum albumin changes in three studied groups were significantly different before and after intervention (P < 0.05) due to the difference of control group with placebo and carnitine groups. There was no significant difference regarding side effects and mortality in carnitine and placebo groups (P > 0.05).Conclusion: Carnitine had not significant effect in serum albumin level. But considering the improvement was observed in carnitine and placebo groups comparing with control group, it could be suggested that it may be attributed to placebo effect and improvement of patients’ mood. Similar studies with higher doses of carnitine are recommended. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hemodialysis
 • Carnitine
 • Albumin
 1. Chazot C, Laurent G, Charra B, Blanc C, VoVan C, Jean G, Vanel T, Terrat JC, Ruffet M, Malnutrition in long-term haemodialysis survivors, Nephrol Dial Transplant. 2001 Jan;16(1):61-9
 2. Kazmi WH, Obrador GT, Sternberg M, Lindberg J, Schreiber B, Lewis V, Pereira BJ, Carnitine therapy is associated with decreased hospital utilization among hemodialysis patients, Am J Nephrol. 2005 Mar-Apr;25(2):106-15. Epub 2005 Mar 10
 3. Weinhandl ED, Rao M, Gilbertson DT, Collins AJ, Pereira BJ. Protective effect of intravenous levocarnitine on subsequent-month hospitalization among prevalent hemodialysis patients, 1998 to 2003. Am J Kidney Dis. 2007 Nov;50(5):803-12.PubMed PMID: 17954293.
 4. Sloan RS, Kastan B, Rice SI, Sallee CW, Yuenger NJ, Smith B, Ward RA, Brier ME, Golper TA, Quality of life during and between hemodialysis treatments: role of L-carnitine supplementation, Am J Kidney Dis. 1998 Aug;32(2):265-72
 5. Wanic-Kossowska M, Kazmierski M, Pawliczak E, Kobelski M. [Combined therapy with L-carnitine and erythropoietin of anemia in chronic kidney failure patients undergoing hemodialysis]. Pol Arch Med Wewn. 2007 Jan-Feb;117(1-2):14-9. Polish. PubMed PMID: 17642201.
 6. Rathod R, Baig MS, Khandelwal PN, Kulkarni SG, Gade PR, Siddiqui S, Results of a single blind, randomized, placebo-controlled clinical trial to study the effect of intravenous L-carnitine supplementation on health-related quality of life in Indian patients on maintenance hemodialysis, Indian J Med Sci. 2006 Apr;60(4):143-53
 7. Sakurabayashi T, Miyazaki S, Yuasa Y, Sakai S, Suzuki M, Takahashi S, Hirasawa Y. L-carnitine supplementation decreases the left ventricular mass in patients undergoing hemodialysis. Circ J. 2008 Jun;72(6):926-31. PubMed PMID: 18503218.
 8. Ferrari R, Merli E, Cicchitelli G, Mele D, Fucili A, Ceconi C, Therapeutic effects of L-carnitine and propionyl-L-carnitine on cardiovascular diseases: a review, Ann N Y Acad Sci. 2004 Nov;1033:79-91
 9. Lorenzo A.Calo,Elisa Pagnin, Paul A. Davis, Andrea Samplicini, Raffaella Nicolai, Menotti Calvani and Achille C. Pessina,Antioxidant effect of L-carnitine and its short chain esters:Relevence for the protection from oxidative stress related cardiovascular damage,International Journal Of Cardiology.2006 Feb;107;1:54-60
 10. Young RC, Blass JP, Iatrogenic nutritional deficiencies, Annu Rev Nutr. 1982;2:201-27
 11. Vesela E, Racek J, Trefil L, Jankovy'ch V, Pojer M, Effect of L-carnitine supplementation in hemodialysis patients, Nephron. 2001 Jul;88(3):218-23
 12. Mir S, Kantar M, Yalaz M, Keskinoglu A, Coker I, Huseyinov A, Effect of hemodialysis on carnitine levels in children with chronic renal failure, Pediatr Int. 2002 Feb;44(1):70-3
 13. Signorelli SS, Fatuzzo P, Rapisarda F, Neri S, Ferrante M, Oliveri Conti G, Fallico R, Di Pino L, Pennisi G, Celotta G, Anzaldi M, Propionyl-L-carnitine therapy: effects on endothelin-1 and homocysteine levels in patients with peripheral arterial disease and end-stage renal disease, Kidney Blood Press Res. 2006;29(2):100-7. Epub 2006 Jun 30
 14. Bellinghieri G, Santoro D, Calvani M, Savica V, Role of carnitine in modulating acute-phase protein synthesis in hemodialysis patients, J Ren Nutr. 2005 Jan;15(1):13-7
 15. Savica V, Santoro D, Mazzaglia G, Ciolino F, Monardo P, Calvani M, Bellinghieri G, Kopple JDوL-carnitine infusions may suppress serum C-reactive protein and improve nutritional status in maintenance hemodialysis patientsوJ Ren Nutr. 2005 Apr;15(2):225-30
 16. Duranay M, Akay H, Yilmaz FM, Senes M, Tekeli N, Yucel D, Effects of L-carnitine infusions on inflammatory and nutritional markers in haemodialysis patients, Nephrol Dial Transplant. 2006 Nov;21(11):3211-4. Epub 2006 Jul 22
 17. Argani H, Rahbaninoubar M, Ghorbanihagjo A, Golmohammadi Z, Rashtchizadeh N. Effect of L-carnitine on the serum lipoproteins and HDL-C subclasses in hemodialysis patients. Nephron Clin Pract. 2005;101(4):c174-9. Epub 2005 Aug 9.
 18. Trovato GM, Iannetti E, Murgo AM, Carpinteri G, Catalano D, Body composition and long-term levo-carnitine supplementation, Clin Ter. 1998 May-Jun;149(3):209-14
 19. Kalantar-Zadeh K, Braglia A, Chow J, Kwon O, Kuwae N, Colman S, Cockram DB, Kopple JD, An anti-inflammatory and antioxidant nutritional supplement for hypoalbuminemic hemodialysis patients: a pilot/feasibility study, J Ren Nutr. 2005 Jul;15(3):318-31
 20. Grazi G, Meriggioli M, Donati G. [Can the treatment with L-carnitine improve the inflammation in chronic hemodialysis patients?] G Ital Nefrol. 2004 Nov-Dec;21 Suppl 30:S204-7.
 21. Chazot C, Blanc C, Hurot JM, Charra B, Jean G, Laurent G. Nutritional effects of carnitine supplementation in hemodialysis patients. Clin Nephrol. 2003 Jan;59(1):24-30.