ارتباط الگوی‌های غذایی غالب با خطر ابتلا به سرطان کولون

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دستیار رادیولوژی، مرکز تحقیقات پورسینای حکیم، اصفهان، ایران

4 کارشناس تغذیه، مرکز تحقیقات پورسینای حکیم، اصفهان، ایران.

5 کارشناس تغذیه، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

6 دانشیار بیماری‌های گوارش و کبد، مرکز تحقیقات بیماری‌های گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

7 دانشیار بیماری‌های گوارش و کبد، مؤسسه تحقیقاتی پورسینای حکیم، اصفهان و گروه گوارش، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

8 دانشیار، مرکز تحقیقات امنیت غذایی و تغذیه، گروه تغذیه، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: در ایران هنوز مطالعه‌ای که نشان دهد که آیا الگوهای غذایی حاصل از تحلیل عاملی با خطر سرطان کولون مرتبط می‌باشد یا نه هنوز منتشر نشده است. بنابراین مطالعه حاضر با هدف شناسایی الگوهای غذایی غالب با روش تحلیل عاملی و تعیین ارتباط آن با سرطان کولون در شهر اصفهان انجام شد.روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی به طور کلی 96 نفر (48 نفر از افرادی که به تازگی تشخیص سرطان کولون برای آن‌ها داده شده بود با 48 نفر از افراد سالم) از افراد مراجعه کننده به کلینیک پورسینای حکیم شهر اصفهان مورد بررسی قرار گرفتند. دریافت‌های غذایی افراد با استفاده از یک پرسش‌نامه‌ی نیمه کمی بسامد خوراک برای یک‌سال ارزیابی گردید. وزن و قد طبق دستورالعمل‌های استاندارد اندازه‌گیری و سپس نمایه‌ی توده‌ی بدن محاسبه شد. جهت شناسایی الگوهای غذایی غالب از روش تحلیل عاملی استفاده شد.یافته‌ها: با استفاده از روش تحلیل عاملی، چهار الگوی غذایی غالب در افراد مورد مطالعه شناسایی شد: الف) الگوی غذایی 1: این الگوی غذایی غنی از خشکبار، سبزی‌ها، حبوبات، میوه‌ها، ماهی، لبنیات و ادویه‌ها بود؛ ب) الگوی غذایی 2: در این الگوی غذایی مصرف خامه و سرشیر، نمک، کره پاستوریزه و روغن دنبه بالا بود ولی مصرف حبوبات، لبنیات و چای پایین بود؛ ج) الگوی غذایی 3: در این الگوی غذایی مصرف روغن حیوانی، چای و گوشت قرمز بالا بود و مصرف کره‌های گیاهی و روغن مایع کمتر بود؛ د) الگوی غذایی 4: در این الگوی غذایی مصرف روغن نباتی و روغن مایع بالا بود و مصرف روغن زیتون، لبنیات و کره‌‌ی گیاهی کمتر بود. قبل از تعدیل برای عوامل مخدوش کننده، هیچ گونه ارتباط معنی‌داری بین الگوهای غذایی غالب با خطر ابتلا به سرطان کولون مشاهده نگردید. پس از تعدیل برای سن، جنس، انرژی دریافتی و حتی BMI نیز چنین ارتباطی دیده نشد.نتیجه‌گیری: یافته‌های این مطالعه حاکی از عدم وجود ارتباط معنی‌دار بین الگوهای غذایی حاصل از تحلیل عاملی با سرطان کولون بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Association between Major Dietary Patterns and Risk of Colon Cancer

نویسندگان [English]

 • Mehdi Tazhibi 1
 • Hossein Khalil Tahmasebi 2
 • Maryam Adeli 3
 • Nahid Abdar 4
 • Leila Loghmani 4
 • Maryam Maghroun 5
 • Akram Pourshams 6
 • Mohammadhasan Emami 7
 • Ahmad Esmaillzadeh 8
1 Department of Nutrition, School of Health, Isfahan Univ. Med. Sci.
2 Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Resident of Radiology, Pour-Sina-ye-Hakim Research Center, Isfahan, Iran
4 Pour-Sina-ye-Hakim Research Center, Isfahan, Iran.
5 Isfahan Cardiovascular Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
6 Associate Professor, Gastroenterology and Liver Disease Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
7 Associate Professor, Department of Gastroenterology, Schhol of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences and Pour-Sina-ye-Hakim Research Center, Isfahan, Iran
8 Associate Professor, Food Security and Nutrition Research Center, Department of Nutrition, School of Public Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: No information is available indicating the association between major dietary patterns and risk of colon cancer in Iran. This study was performed to assess the relationship between major dietary patterns and risk of colon cancer in Isfahan, Iran.Methods: In this cross-sectional study, 96 individuals (48 with newly-diagnosed colon cancer and 48 healthy people) attending Poursina Hakim clinic were included. Usual dietary intakes were assessed by the use of a semi-quantitative food frequency questionnaire for the last year. Weight and height were measured according to standard protocols and body mass index was calculated. Factor analysis was used to identify major dietary patterns.Finding: Four major dietary patterns were identified; the first dietary pattern was greatly loaded with dried fruits, vegetables, legumes, fruits, fish, dairy and spices. The second dietary pattern contained higher amounts of cream, butter and animal fats while lower amounts of legumes, dairy and tea. The third dietary pattern was high in animal fats, tea and red meat and low in margarine and non-hydrogenated vegetable oils. The forth dietary pattern was greatly loaded with hydrogenated and non-hydrogenated vegetable oil and had lower amounts of olive, dairy and margarine. No significant association was found between major dietary patterns and risk of colon cancer before adjustment for confounders. After control for age, gender, total energy intake and even body mass index, no association was found, too.Conclusion: It is concluded that major dietary patterns in this population are not associated with the risk of colon cancer.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dietary patterns
 • Colon Cancer
 • Factor Analysis
 1. Diseases management center- non-contagious assistance - cancer department. National cancer cases reports. Tehran: Disease Management Center with Chakameh Ava Artistic Group Association; 2004.
 2. Pahlavan PS, Jensen K. A short impact of epi-demiological features of colorectal cancer in Iran. Tumori 2005; 91(4): 291-4.
 3. Esmaillzadeh A, Mirmiran P, Azizi F. Whole-grain intake and the prevalence of hypertriglyceridemic waist phenotype in Tehranian adults. Am J Clin Nutr 2005; 81(1): 55-63.
 4. Azadbakht L, Mirmiran P, Esmaillzadeh A, Azizi F. Dairy consumption is inversely asso-ciated with the prevalence of the metabolic syndrome in Tehranian adults. Am J Clin Nutr 2005; 82(3): 523-30.
 5. Mirmiran P, Esmaillzadeh A, Azizi F. Dairy consumption and body mass index: an inverse rela-tionship. Int J Obes (Lond) 2005; 29(1): 115-21.
 6. Esmaillzadeh A, Mirmiran P, Azizi F. Whole-grain consumption and the metabolic syndrome: a favorable association in Tehranian adults. Eur J Clin Nutr 2005; 59(3): 353-62.
 7. Hu FB. Dietary pattern analysis: a new direc-tion in nutritional epidemiology. Curr Opin Lipidol 2002; 13(1): 3-9.
 8. Zhuo XG, Watanabe S. Factor analysis of digestive cancer mortality and food consumption in 65 Chinese counties. J Epidemiol 1999; 9(4): 275-84.
 9. Chen H, Ward MH, Graubard BI, Heineman EF, Markin RM, Potischman NA, et al. Dietary patterns and adenocarcinoma of the esophagus and distal stomach. Am J Clin Nutr 2002; 75(1): 137-44.
 10. Palli D, Russo A, Decarli A. Dietary patterns, nutrient intake and gastric cancer in a high-risk area of Italy. Cancer Causes Control 2001; 12(2): 163-72.
 11. Terry P, Suzuki R, Hu FB, Wolk A. A prospec-tive study of major dietary patterns and the risk of breast cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2001; 10(12): 1281-5.
 12. Dixon LB, Balder HF, Virtanen MJ, Rashidkhani B, Mannisto S, Krogh V, et al. Dietary patterns associated with colon and rectal cancer: results from the Dietary Patterns and Cancer (DIETSCAN) Project. Am J Clin Nutr 2004; 80(4): 1003-11.
 13. Kim J O, Mueller CW. Factor analysis: statistical methods and practical issues. Thousand Oaks, CA: Sage Publications; 1978.
 14. Wu H, Dai Q, Shrubsole MJ, Ness RM, Schlundt D, Smalley WE, et al. Fruit and vegetable intakes are associated with lower risk of colorectal adenomas. J Nutr 2009; 139(2): 340-4.
 15. Wu K, Hu FB, Fuchs C, Rimm EB, Willett WC, Giovannucci E. Dietary patterns and risk of colon cancer and adenoma in a cohort of men (United States). Cancer Causes Control 2004; 15(9): 853-62.
 16. Satia JA, Tseng M, Galanko JA, Martin C, Sandler RS. Dietary patterns and colon cancer risk in Whites and African Americans in the North Carolina Colon Cancer Study. Nutr Cancer 2009; 61(2): 179-93.
 17. Voorrips LE, Goldbohm RA, van PG, Sturmans F, Hermus RJ, van Den Brandt PA. Vegetable and fruit consumption and risks of colon and rectal cancer in a prospective cohort study: The Netherlands Cohort Study on Diet and Cancer. Am J Epidemiol 2000; 152(11): 1081-92.
 18. Potter JD. Food, nutrition and the prevention of cancer: a global perspective. Washington, DC: American Institute for Cancer Research; 1997.
 19. Tseng M. Validation of dietary patterns as-sessed with a food-frequency questionnaire. Am J Clin Nutr 1999; 70(3): 422.