بررسی از دیدگاه جغرافیای پزشکی در زمینه‌ی تأثیر اقلیم و آب و هوا بر اختلالات روانی- رفتاری کودکان 4 تا 7 ساله‌ی مناطق روستایی استان اصفهان

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

4 متخصص پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: از آن جایی که در هر جامعه، کودکان و نوجوانان یکی از مهم‌ترین اقشار جامعه را تشکیل می‌دهند، بررسی بیماری‌های روانی می‌تواند از عواقب سوء در سطح خانواده، فرد و جامعه جلوگیری کند. اگر چه تغییرات جوی و آب و هوایی، خود به تنهایى مسبب بیمارى نیستند اما عوارض ناشى از آن‌ها مى‌تواند در بروز بیماری‌های مختلفی از جمله اختلالات روانی مؤثر باشد.پژوهش حاضر می‌کوشد از دیدگاه جغرافیای پزشکی، ارتباط جغرافیا و تغییرات آب و هوایی را با اختلالات روانی و رفتاری در کودکان 4 تا 7 ساله‌ی مناطق روستایی استان اصفهان بررسی نماید.روش‌ها: در این تحقیق تحلیلی که به روش استقرایی انجام شد، با نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای تعداد 500 نفر از کودکان در مناطق سردسیر (روستاهای سمیرم و فریدون شهر) و 500 نفر در مناطق گرمسیر (روستاهای نایین و اردستان) انتخاب شدند. اطلاعات از طریق مصاحبه‌ی پزشک دوره دیده‌ی بهداشت روان با کودکان و خانواده‌ی آن‌ها و نیز بررسی پرونده‌ی بهداشتی آنان که در مراکز بهداشتی محل زندگی آن‌ها موجود بود به دست آمد. بیماری‌ها و اختلالات مورد بررسی شامل افسردگی، عقب ماندگی ذهنی، اختلالات دو قطبی و برخی اختلالات رفتاری بود. اطلاعات پس از به دست آمدن و جمع آوری با نرم‌افزار SPSS و با استفاده از آزمون‌های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: از کل جامعه‌ی آماری 85/12 درصد اختلالات رفتاری و روانی داشتند. همچنین در 02/10 درصد ناخن جویدن و 3/2 درصد لکنت زبان، 78/1 درصد شب ادراری، 7/2 درصد افسردگی و 2/7 درصد پرخاشگری مشاهده شده است. در این میان میزان ناخن جویدن در دختران بیشتر از پسران و میزان شب ادراری در پسران بیشتر از دختران بود (05/0 > P).نتیجه‌گیری: میزان اختلالات روانی در مناطق سردسیر بیشتر به صورت شب ادراری و افسردگی و در مناطق گرمسیر به صورت لکنت زبان و ناخن جویدن وجود داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Weather on Some Psychological and Behavioral Disorders among 4-7-year-old Children in Rural Area of Isfahan Province According to Medical Geography

نویسندگان [English]

 • Majid Ghias 1
 • Eskandar Seidaiy 2
 • Ahmad Taghdicy 3
 • Reza Rozbahani 4
 • Parinaz Poorsafa 5
 • Hamid Barghi 3
 • Usef Ghanbari 3
1 PhD Student, Department of Geography and Rural Planning, The University of Isfahan, Isfahan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Geography and Urban Planning, The University of Isfahan, Isfahan, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Geography and Rural Planning, The University of Isfahan, Isfahan, Iran
4 Community Medicine Specialist, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 MSc Student, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background: In any society, children and adolescents are the most important part; so the study of psychological diseases can prevent some of side effects that even can exposure individuals, family and society in difficulties in future. In this level, the weather changes in different regions can make a huge impact on psychological heath level of individuals specially children. Although, geographical and weather changes not only the cause of disease, its side effects can perform different kinds of disease in children. It is obvious that the impact of geography put on individual and society, which directly and indirectly depends on huge growth and society development, get rid of geography power, is possible. Some of these psychological disorders are nail biting, dyslexia, nacturia, depression, and aggressiveness.Methods: This numeric and quantitative study assesed children lived in cold climate regions consist of rurals of Semirom and Freidon shahr and warm climate regions consist of rurals of Naeen and Ardestan in Isfahan province, Iran in 2009.Finding: In all groups of children, 12.85% had psychological and behavioral disorders; 0.02% had nail biting, 2.3% had dyslexia, 1.78% had nacturia, 2.7% had depression, and 7.2% had aggressive behaviors. Nail biting was more in girls than boys. The presence of nacturia in boys was higher P < 0.05).Conclusion: The most prevalent psychological disorder in cold climate was nacturia and in warm climate anxiety and nail biting were the most prevalent disordes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Medical geography
 • Rural geography
 • Behavioural
 • Psychological disorders
 1. Gatrell AC. Geographies of Health: An Introduction. Malden MA: Wiley-Blackwell; 2001.
 2. Shakoobi H. New ideas in the philosophy of geography. Tehran: Gitashenasi Publications; 2000.
 3. Montesquieu CLS. The Spirit of the Laws. Cambridge: Cambridge University Press; 2004.
 4. Hafiz Nia MR. Introduction to Research Me-thods in Human Sciences. 9th ed. Tehran: SAMT; 2004.
 5. Ibn Khaldun A. Prelude to Ibn Khaldun. Cairo: Dar Alfjr Altras Press; 2006.
 6. Zidane J. History of civilization of Islam. Trans. Javaher kalam A. Tehran: Amir Kabir Press; 2007.
 7. Wakefield S, Elliott SJ. Environmental risk perception and well-being: effects of the landfill siting process in two southern Ontario communities. Soc Sci Med 2000; 50(7-8): 1139-54.
 8. Safari nia M, Saberi M. Principles of child development psychology. Tehran: Agah sazan Publications; 1999.
 9. Vorasi HR. Analysis of housing problems in the city of Isfahan. In: The Brochure of the University of Isfahan. Isfahan: The University of Isfahan Publications; 2007.
 10. Shafaghi S. Geography of Isfahan. Isfahan: The University of Isfahan Publications; 2003.
 11. Meade M, Erickson R. Medical Geography. New York: Guildford Press; 2000.
 12. Ghias M. Medical Geography. 1st ed. Isfahan: The University of Isfahan Publications; 2001.
 13. Fonaroff LS. Man and malaria in Trinidad: Ecological perspectives on a changing health hazard. Annals of the Association of American Geographers 1968; 58(3): 526-55.