بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی ترانس ابدومینال در تعیین Pelvic relaxation

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسنده

دستیار، گروه رادیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: از جمله مشکلات شایع زنان میان‌سال و کهن‌سال Pelvic relaxation می‌باشد. تشخیص این تغییرات با بروز علایم به وسیله‌ی معاینه‌ی فیزیکی صورت می‌گیرد. مقاله‌های متعددی به نقش سونوگرافی Transvaginal و Perineal در تشخیص Pelvic floor muscle dysfunction تاکید داشته است. اما با توجه به معمول‌تر بودن سونوگرافی Trans abdominal به عنوان یک روش غیر تهاجمی، معمول و راحت، در صورت توانایی در تدوین روش سونوگرافی و ثبت معیارهایی برای تشخیص این تغییرات، این معیارها می‌تواند در گزارش معمول سونوگرافی‌های Trans abdominal ذکر شود و تشخیص زودهنگام و پی‌گیری آسان‌تر تغییرات در عملکرد و  قدرت عضلات کف لگن را مورد توجه قرار دهد. هدف از انجام این مطالعه، تعیین ارزش سونوگرافی Trans abdominal در تشخیص Pelvic relaxation بود.روش‌ها: این مطالعه‌ی مقطعی به صورت مورد شاهدی دو سو کور انجام شد. 100 نفر خانم بالاتر از 30 سال، که به درمانگاه اورولوژی بیمارستان نور اصفهان مراجعه کرده بودند، توسط ارولوژیست مورد معاینه قرار گرفتند و وجود یا عدم وجود پرولاپس آن‌ها را به دو گروه مورد و شاهد تقسیم کرد. سونوگرافیست بدون اطلاع از این که مراجعین از کدام گروهه ستند، موارد قرار گرفتن مثانه زیر سمفیز پوبیس و در صورت وجود اندازه‌ی آن، حجم ادرار در مثانه، حجم باقی‌مانده‌ی ادرار در مثانه پس از ادرار کردن، ضخامت دیواره‌ی مثانه و هیدرونفروز کلیه‌ها را مورد  بررسی قرار داد. یافته‌های سونوگرافی با یافته‌های معاینه‌ی بالینی مورد مقایسه قرار گرفت و نتایج با کمک آزمون‌های آماری 2χ و McNemar در نرم‌افزارهای آماری 15SPSS و Epi آنالیز شد.یافته‌ها: در مقایسه‌ی یافته‌ی کیفی قیفی شدن (Funneling) بعد از مانور والسالوا با یافته‌های معاینه‌ی بالینی، حساسیت 3/91 درصد در Anterior vaginal wall prolapse (AVWP)، حساسیت 1/94 درصد در Posterior vaginal wall prolapse (PVWP) و حساسیت 100 درصد در Apical vaginal wall prolapse (Apical VWP) به دست آمد. در مقایسه‌ی یافته‌ی کیفی قرار گرفتن مثانه زیر سمفیز پوبیس با معاینه‌ی بالینی، حساسیت 6/82 در AVWP، حساسیت 1/94 درصد در PVWP و حساسیت 90 درصد در Apical VWP به دست آمد. در مقایسه‌ی یافته‌های کیفی حجم مثانه، ضخامت مثانه، حجم ادرار باقی‌مانده (PVR) و نسبت حجم ادرار باقی‌مانده به حجم مثانه با معاینات بالینی ارتباط معنی‌داری به دست نیامد. در مقایسه‌ی یافته کمی میزان قرار گرفتن مثانه زیر سمفیز پوبیس در مقایسه با معاینه‌ی بالینی نقطه‌ی برش (Cut off point) 4/7 میلی‌متر به دست آمد.نتیجه‌گیری: برای ارزیابی شدت پرولاپس ارگان‌های داخل لگنی (POP) و به خصوص پرولاپس، از سونوگرافی شکمی (TAS) نیز می‌توان استفاده کرد. مشاهده‌ی قیفی شدن گردن مثانه (ابتدای پیشابراه) و نزول مثانه زیر سمفیز پوبیس با حساسیت نزدیک به 90 درصد قابل استفاده است و مشاهده‌ی آن‌ها به عنوان یک آزمون غربال‌گری در همگی بیمارانی که تحت سونوگرافی شکمی قرار می‌گیرند، ارزش تشخیصی از نظر وجود POP دارا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Diagnostic Value of Transabdominal Ultrasonography in Determining the Pelvic Relaxation

نویسنده [English]

 • Amin Ghanei
Resident, Department of Radiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Clinical measurement of pelvic floor muscle activity commonly involves techniques that are both physically and psychologically invasive; this study investigated transabdominal application of ultrasound to establish the validity and reliability of ultrasound measures in contrast with physical exam.Methods: One hundred more than 30 years old women were examed with urologist and were evaluated to have any kind of prolapsed; then the sonographer blindly imaged the patients and then the sonographic findings were compared with physical findings.Finding: Funneling after Valsalva maneuver with 90% sensitivity and bladder under symphysis with 80% sensitivity were valid criteria for diagnosis of cystocele.Conclusion: Transabdominal ultrasonography of pelvic can diagnose cystocele especially in moderate and severe grades.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Trans abdominal sonography
 • Funneling
 • Pelvic organ prolapse
 1. Berek JS (ed) : Novak’s Gynecology , 13 th ed , Williams and wilkins , 2002 ; 611-617.
 2. Bader TJ : OB / GYN secrets : pervic organ prolapse , 3 th ed. Philadelphia , HANELY and BELFUS , 2001 , P 73 .
 3. Kohli N , Goldstein DP . An overview of the clinical manifestations , diagnosis , and classification of pelvic organ prolapse . (12/23/2006 ) from http // utdol . com /utd / content / topic . do? Topic key =pelvic –s/ 2764 & view = text .
 4. Handrix SL , clark A , Nygaard I , et al . pel-vic organ prolapse in the women’s health initiative : gravity and gravidity . Am J obstet gynecol 2002; 186: 1160 .
 5. Ellerkman RM, cundiff GW , melick CF , Nigira , MA . correlation of symptoms with location and severity of pelvic organ prolapse. Am J obstet gynecol 2001; 185:1332 .
 6. Boyles SH , weber Am , Meyn L . Procedures for pelvic organ prolapse in the united states, 1979 –1997. Am J obstet gynecol 2003; 188 :108 .
 7. Subak LL , Waetjen LE , van den , Eeden S , et al . cost of pelvic organ prolapse surgery in the united states . obstet gynecol 2001 ; 98 : 646 .
 8. Oslen AL, smith VJ , Bergstrom JO , et al . Epidemiology of surgically managed pelvic organ prolapse and urinary incontinence . obstet gynecol 1997 ; 89 : 501 .
 9. Whiteside JL , weber AM , Meyn LA , Wal-ters MD . Risk factors for prolapse recurrence after vaginal repair . Am J obstet gynecol 2004 ; 191 :1533.
 10. Clark AL , Gregory T , Smith VJ , Edwards R . Epidemiologic evaluation of reoperation for surgically treated pelvic organ prolapse and urinary incontinence . Am J obstet gynecol 2003 ; 189 : 1261.
 11. Shull BL . clinical evaluation of women pelvic support defects . clin obstet gynecol 1993 : 36:939 .
 12. Sherburn M , Murphy CA , Carrol S , Allen TJ and galea MP . investigation of trans abdominal real- time ultrasound to visualize the muscles of pelvic floor Australian journal of physiotherapy (2005) .51 :167-170.
 13. Dietz HP, Clarke B . the influence of posture on perineal ultrasound imaging parameters . int urogynecol J (2001). 12:104 –100 .
 14. Dalpiaz O, curti P. Role of perineal ultrasound in the evaluation of urinary stress incontinence and pelvic organ prolapse: a systematic review Neurology & urodynamics (2006). 25(4):301-6 .
 15. O, connor JJ. Dynamic imaging of pelvic floor with trans perineal sonography. Techniques in coloproctology (2002). 6(1):59 .
 16. Wisser J , Schar G , Kurmanavicius J , Huch R , Huch A . use of 3D ultrasound as a new ap-proach to assess obstetrical trauma to the pelvic floor . ultraschall in der midizin (1999-Feb ). 20(1):15-8.
 17. Koelbl H , Bernaschek G , Deutinger J . Asses-ment of female urinary incontience by introital sonography . Journal of clinical ultrasound (1990 May). 18(4):370-4 .
 18. Dietz HP , Wilson PD . Anatomical assessment of the bladder outlet and proximal urethra using ultrasound and videocystourethrography . Int urogynecol J 1998 . 9 : 365-369.
 19. Schaer GN , Koechli OR , Schuessler B , Haller U . perineal ultrasound for evaluating the bladder neck in urinary stess incontinence . obstet gynecol 1995. l 9 : 365-369.
 20. Tunn R , petri E . Introital and transvaginal ultrasound as the main tool in the assessment of urogenital and pelvic floor dysfunction . ultra sound obstet gynecol ( 2003 Aug). 22(2):205-13 .
 21. Beer gabel M , teshler M , Barzilai N , Lurie Y , Malnick S , Bass D , zbar A . dynamic transperineal ultrasound in the diagnosis of pelvic floor disorders . dis colon rectum .2002 feb ; 45 (2) : 239-45; discussion 245-8 .
 22. stoker J , Halligan S , Bartram CI . Pelvic floor Imaging . Radiology 2001 mar ; 218(3):621-41.
 23. Dietz HP , Haylen BT , Broome J . ultrasound in the quantification of female pelvic organ prolapse. ultrasound obstet gynecol 2001; 18(5):511-40.
 24. Dietz HP , Lekskulchai O . ultrasound assess-ment of pelvic organ prolapse : the relation ship between prolapse severity and symptoms. ultrasound in obstet gynecol 2007 ; 29(6) :688-691.