فراوانی عفونت ادراری در بیماران با سوند ادراری بستری در بخش مراقبت‌های ویژه

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار، گروه جراحی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: بروز عفونت ادراری در بیماران بستری در بخش‌های مراقبت‌های ویژه یکی از مواردی است که لزوم مراقبت بیشتر از این بیماران را نشان می‌دهد. این مطالعه با هدف بررسی فراوانی بروز عفونت ادراری در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه طراحی شد.روش‌ها: این مطالعه‌ی مقطعی بر روی بیمارانی که از اول فروردین 1378 تا اول تیرماه 1379 در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان الزهرای (س) اصفهان بستری شدند، انجام شد. کلیه‌ی بیمارانی که در این مدت در بخش مراقبت‌های ویژه بستری بودند و بیش از 5 روز از سوندگذاری آن‌ها گذشته بود، وارد مطالعه شدند. اطلاعات مربوط به سن، جنس، مدت زمان بستری، مدت زمان سوندگذاری، نتیجه‌ی کشت ادرار و آنتی‌بیوگرام جمع‌‌آوری شد و تحت آنالیز فراوانی قرار گرفت.یافته‌ها: به طور کلی 315 نفر مورد بررسی قرار گرفتند که 9/15 درصد آن‌ها کشت ادراری مثبت داشتند. نتایج نشان داد که با افزایش سن، طول مدت بستری و طول مدت سوندگذاری، فراوانی بروز عفونت ادراری نیز افزایش پیدا کرد و بیشترین عامل ایجاد کننده‌ی عفونت E-coli بود.نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این مطالعه می‌توان گفت که بهتر است انجام سوندگذاری در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه با اندیکاسیون‌های واقعی انجام شود تا بروز عفونت ادراری کاهش پیدا کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Frequency of Urinary Tract Infection in ICU Patients with Urinary Catheter

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hadi Rafiei 1
 • Hamidreza Aghaii 2
1 Assistant Professor, Department of Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Medical Student, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: High urinary tract infection incidence in hospitalized patients in intensive care unit (ICU) indicates the necessity of more care for these patients. This study was done to investigate the frequency of urinary tract infection in ICU patients.Methods: In this a cross-sectional study, all the patients hospitalized from March 2009 to June 2010 in AlZahra hospital, Isfahan, were enrolled. Information about age, sex, duration of hospitalization, duration of catheterization, and urine culture result and antibiogram were collected and analyzed under frequency tests.Finding: From overall 315 patients, 15.9% had a positive urine culture. The results showed that with increasing age, duration of hospitalization, and duration of catheterization, frequency of urinary tract infections also increased; E-coli was the most common cause of this infection.Conclusion: Considering these results, we can say that it is better to do catheterization in ICU patients with real indications to reduce urinary tract infections.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urinary catheter
 • Urinary tract infection
 • Intensive Care Unit
 1. Flyna PM, Barret F. Infections associated with medical Devices. In: Behrman RE, Kliegman R, Jenson HB, Editors. Nelson textbook of pediatrics. Philadelphia: W.B. Saunders Co; 2000. p. 970.
 2. Stoller ML. Uretral Catheterization. In: Tanagho EA, McAninch JW, Editors. Smith's general urology. New York: Lange Medical Books/McGraw-Hill; 2000. p. 199-202.
 3. Platt R, Polk BF, Murdock B, Rosner B. Risk factors for nosocomial urinary tract infection. Am J Epidemiol 1986; 124(6): 977-85.
 4. Kunin CM, McCormack RC. Prevention of catheter-induced urinary-tract infections by sterile closed drainage. N Engl J Med 1966; 274(21): 1155-61.
 5. Ewait DH. Urinary tract Infection in pediatric surgery. 5th ed. Philadelphia: Mosby; 1998.
 6. Keating MA, Mclaughlin KP. Urinary tract Infection. In: Oldham KT, Colombani PM, Foglia RP, Editors. Surgery of infants and children: scientific principles and practice. Philadelphia: Lippincott-Raven; 1997.
 7. Sheldon CA, Wacksman J. Urinary Tract Infection. In: Ashcraft KW, Holder TM, editors. Pediatric surgery. Philadelphia: Saunders; 1993.
 8. Hooton TM, Bradley SF, Cardenas DD, Colgan R, Geerlings SE, Rice JC, et al. Diagnosis, prevention, and treatment of catheter-associated urinary tract infection in adults: 2009 International Clinical Practice Guidelines from the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2010; 50(5): 625-63.
 9. Igawa Y, Wyndaele JJ, Nishizawa O. Catheterization: possible complications and their prevention and treatment. Int J Urol 2008; 15(6): 481-5.
 10. Gulmez I, Ekmekcioglu O, Karacagil M. A comparison of various methods to burst Foley catheter balloons and the risk of free-fragment formation. Br J Urol 1996; 77(5): 716-8.
 11. Daneshmand S, Youssefzadeh D, Skinner EC. Review of techniques to remove a Foley catheter when the balloon does not deflate. Urology 2002; 59(1): 127-9.
 12. Hawary A, Clarke L, Taylor A, Duffy P. Enterovesical fistula: a rare complication of urethral catheterization. Adv Urol 2009; 591204.
 13. Merguerian PA, Erturk E, Hulbert WC, Jr., Davis RS, May A, Cockett AT. Peritonitis and abdominal free air due to intraperitoneal bladder perforation associated with indwelling urethral catheter drainage. J Urol 1985; 134(4): 747-50.
 14. Spees EK, O'Mara C, Murphy JB, Michigan S, Newton CG. Unsuspected intraperitoneal perforation of the urinary bladder as an iatrogenic disorder. Surgery 1981; 89(2): 224-31.
دوره 28، شماره 122 - شماره پیاپی 122
بهمن و اسفند 1389
صفحه 1759-1764
 • تاریخ دریافت: 14 فروردین 1390
 • تاریخ بازنگری: 06 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401