بررسی و مقایسه‌ی تحمل دارویی و نتایج درمانی ناشی از تجویز آموکسی سیلین و سفیکسیم در اوتیت میانی حاد

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استاد، گروه گوش و حلق و بینی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه گوش و حلق و بینی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشجوی پزشکی. دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: درمان صحیح و به موقع اوتیت میانی حاد می‌تواند از عوارض ناشی از بیماری جلوگیری کند. اساس درمان اوتیت میانی حاد تجویز آنتی بیوتیک است. از آن جایی که شیوع مقاومت میکروبی در مقابل آنتی بیوتیک‌ها در جوامع مختلف متفاوت است، در سال‌های اخیر تصمیم گیری پزشکان در امر درمان بر اساس نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده رو به افزایش است. این مطالعه با هدف تعیین و مقایسه‌ی تحمل دارویی و نتایج درمانی ناشی از تجویز آموکسی سیلین و سفیکسیم در اوتیت میانی حاد انجام شد.روش‌ها: در یک کارآزمایی بالینی، 200 کودک با سابقه‌ی 2 سال ابتلا به اوتیت میانی حاد شرکت داده شدند. نمونه‌ها به روش آسان تداومی انتخاب و سپس به طور تصادفی به دو گروه دریافت کننده‌ی آموکسی سیلین و سفیکسیم تقسیم شدند. اطلاعات از طریق مصاحبه، مشاهده و تیمپانومتری جمع‌آوری شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام شد.یافته‌ها: فراوانی نشانه‌های مربوط به اوتیت میانی در دو گروه بعد از اتمام مصرف آنتی‌بیوتیک تفاوت معنی‌دار نداشت. به عبارت دیگر، فراوانی بهبودی کامل اوتیت میانی حاد در پایان درمان دارویی در دو گروه یکسان بود. از نظر تحمل دارویی در هیچکدام از کودکان مورد مطالعه، عارضه‌ای مشاهده نشد و تنها در گروه آموکسی سیلین یک کودک دچار اسهال خفیف گردید. نتیجه‌گیری: اثربخشی و تحمل دارویی دو داروی آموکسی‌سیلین و سفیکسیم یکسان است و از آن جایی که سفیکسیم دارویی است که می‌تواند با تعداد دفعات کمتر در روز در مقایسه با آموکسی سیلین مصرف شود، می‌توان در مواردی که کودک با مصرف داروهای خوراکی ناسازگاری دارد، در اوتیت میانی حاد به جای آموکسی سیلین از سفیکسیم استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Pharmaceutical Effect and Therapeutic To-lerance of Amoxicillin and Cefixime in Children with Acute Otitis Media

نویسندگان [English]

 • Nezamodin Berjis 1
 • Ahmadreza Okhovat 2
 • Zahra Abdeyazdan 3
 • Mohammad Berjis 4
1 Professor, Department of Otolarhngology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Otolarhngology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, The Nursing and Midwifery Research Center, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Medical Student, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Proper and on time treatment of acute otitis media could prevent complications. Antibiotic therapy has the principal role in treatment. In recent years, modalities of treatment are increasingly become evidence based. This study was done to determine and compare the efficacy and therapeutic tolerance of amoxicillin and cefixime in children with acute otitis media.Methods: In a randomized clinical trial, 200 more than 2 years children with acute otitis media were enrolled by simple convenient method. They were randomly divided in two groups, treated with amoxicillin or cefixime. Data were gathered by interview, observation, and tympanometery testand were analyzed via SPSS software.          Finding: The frequency of signs of acute otitis media after completing of drug therapy was not significantly different between the two groups. In the other words, the cure rate in two groups was equal. In regard to drug tolerance, there was not any significant adverse drug reaction in two groups but, only one patient among the amoxicillin group suffered from mild diarrhea.Conclusion: Based on findings of the study, we can say that both drugs have the same efficacy and tolerability. So in children have difficulty with oral drugs coping, an alternative antibiotic with longer duration of half life such as cefixime can be the first line drug for treatment of acute otitis media.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Acute otitis media
 • Children
 • Efficacy
 • Tolerability
 • Amoxicillin
 • Cefixime
 1. Bondy , J , Berman , S, Glazner , J , Lezotte , D. Bondy J, Berman S, Glazner J, Lezotte D. Direct expenditures related to otitis media diagnoses: extrapolations from a pediatric medicaid cohort. Pediatrics 2000; 105(6): E72.
 2. Casselbrant ML, Mandel EM. Acute Otitis Me-dia and Otitis Media with Effusion. In: Bailey BJ, Johnson JT, Newlands SD, Editors. Head and neck surgery--otolaryngology. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2006.
 3. Behrman RE, Kliegman R, Jenson HB. Nelson textbook of pediatrics. 17th ed. New York: Saunders; 2004.
 4. Kliegman R, Behrman RE, Nelson WE, Jenson HB, Stanton BF. Nelson textbook of pediatrics. 18th ed. Philadelphia: Saunders; 2007.
 5. Marcdante KJ, Kliegman RM, Jenson HB, Behrman RE. Nelson essentials of pediatrics. 6th ed. Philadelphia: Saunders/Elsevier; 2010
 6. Block SL, Schmier JK, Notario GF, Akinlade BK, Busman TA, Mackinnon GE, III, et al. Efficacy, tolerability, and parent reported outcomes for cefdinir vs. high-dose amoxicil-lin/clavulanate oral suspension for acute otitis media in young children. Curr Med Res Opin 2006; 22(9): 1839-47.
 7. McConaghy JR, Smith SR. Controversy in otitis media management: should we follow the CDC recommendations? Am Fam Physician 2000; 61(2): 317-8.
 8. Feldman W, Momy J, Dulberg C. Trime-thoprim-sulfamethoxazole v. amoxicillin in the treatment of acute otitis media. CMAJ 1988; 139(10): 961-4.
 9. Feder HM. Comparative tolerability of ampicillin, amoxicillin, and trimethoprim-sulfamethoxazole suspensions in children with otitis media. Antimicrob Agents Chemother 1982; 21(3): 426-7.
 10. Ramgoolam A, Steele R. Formulations of antibiotics for children in primary care: effects on compliance and efficacy. Paediatr Drugs 2002; 4(5): 323-33.
 11. Steele RW, Thomas MP, Begue RE. Compliance issues related to the selection of antibiotic suspensions for children. Pediatr Infect Dis J 2001; 20(1): 1-5.
 12. Aschenbrenner DS, Venable SJ. Drug therapy in nursing. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2006.
 13. Dunne MW, Latiolais T, Lewis B, Pistorius B, Bottenfield G, Moore WH, et al. Randomized, double-blind study of the clinical efficacy of 3 days of azithromycin compared with co-amoxiclav for the treatment of acute otitis media. J Antimicrob Chemother 2003; 52(3): 469-472.
 14. Biner B, Celtik C, Oner N, Kucukugurluoglu Y, Guzel A, Yildirim C, et al. The comparison of single-dose ceftriaxone, five-day azithromycin, and ten-day amoxicillin/clavulanate for the treatment of children with acute otitis media. Turk J Pediatr 2007; 49(4): 390-6.
 15. Guven M, Bulut Y, Sezer T, Aladag I, Eyibilen A, Etikan I. Bacterial etiology of acute otitis media and clinical efficacy of amoxicillin-clavulanate versus azithromycin. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2006; 70(5): 915-23.