ارزشیابی برنامه‌ی تسهیل زایمان فیزیولوژیک در بیمارستان‌های منتخب اصفهان

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 مربی، دانشکده‌ی مامایی و پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دستیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: مراقبت‌های دوران بارداری که در حال حاضر در کشور به اجرا در می‌آید، پاسخ‌گوی نیازهای مادران باردار نمی‌باشد؛ از طرفی میزان سزارین در ایران بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی است. از این رو وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی برنامه‌ای تحت عنوان تسهیل زایمان فیزیولوژیک را به صورت Pilot study، در چند استان از جمله اصفهان به اجرا گذاشته است. در مطالعه‌ی حاضر بر آن شدیم تا با ارزشیابی این برنامه به نقاط ضعف و قوت آن دست یابیم تا در سطح استان و کشور به نحو بهینه به اجرا در آید.روش‌ها: این مطالعه‌ی Program Evaluation در سال 1388 بر روی برنامه‌ی تسهیل زایمان فیزیولوژیک در اصفهان انجام گردید. بدین منظور از مدل ارزشیابی CDC آمریکا و به صورت 6 مرحله‌ای استفاده شد. در این بررسی، 150 زن باردار شرکت کننده در برنامه، 144تن از همسرانشان، 29 مامای مجری، 21 متخصص زنان و 8 رئیس بیمارستان حضور داشتند. جهت ارزشیابی شاخص‌های دستیابی به اهداف در هر 4 حیطه درون‌داد، فرآیند، برون‌داد و زمینه‌ی برنامه بر اساس چک لیست به دست آمده از نظرات ذی‌نفعان تعیین گردید. از طریق مشاهده، مصاحبه و تکمیل پرسش‌نامه، اطلاعات جمع آوری و با استفاده از 15SPSS تجزیه و تحلیل گردید.یافته‌ها: در ارزشیابی، موارد مهارت و دانش ماماها، محتوای آموزشی کلاس‌ها، کار تیمی پزشک و ماما، کیفیت آموزش‌های علمی و عملی، پی‌گیری ماما جهت بررسی روش زایمان، رضایت‌مندی مادر، افزایش میزان درخواست زایمان طبیعی، دیدگاه ذی‌نفعان به برنامه و فرهنگ سازی رتبه‌ی عالی، آمادگی بیمارستان‌ها برای زایمان فیزیولوژیک و نحوه‌ی زایمان رتبه‌ی متوسط و نقش رسانه‌ها و اطلاع رسانی رتبه‌ی ضعیف کسب نمود.نتیجه‌گیری: برنامه از نظر محتوی قابل قبول است ولی از نظر محیط و زمینه‌ی اجرایی نیاز به تجدید نظر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of “Facility of Physiologic Delivery Program” in Selective Hospitals of Isfahan, Iran

نویسندگان [English]

 • Ziba Farajzadegan 1
 • Ahmad Reza Zamani 1
 • Mahboobeh Valiani 2
 • Elham Golshah 3
1 Associate Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfa-han, Iran
2 Instructor, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Resident, Department of Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Current ante natal care in Iran is not sufficient to meet the needs of pregnant women; at the same time, the caesarian section procedures are fairly common in the country. Therefore Ministry of Health and Education offered “Facility of physiologic delivery program” as pilot study in several provinces including Isfahan. In this study, we would like to evaluate the strength and weakness of this program in order to improve the national operation.Methods: In this study we performed a program evaluation on operation of Facility of physiologic delivery program in Isfahan in 2009. To achieve this, we used the American CDC evaluation program in 6 levels. In this study, a sample of 150 pregnant women, 144 of their husbands, 29 midwives, 21 gynecologist, and 8 hospital mangers participated. The indicators in 4 areas of in-put, process, out-put, and context were received based on ideas stack-holders checklist. The data were gathered through observation interviews and questioners. We has been analyzed and interpreted with SPSS15.Finding: The midwifes’ skills and knowledge, course’s educational content, physicians and midwife teamwork, scientific and practical education, midwife follow-up with pregnant women, mother’s satisfaction, increasing in request of normal vaginal delivery, stakeholders opinion of the program, and public acceptance of the program received excellent ranking, hospital readiness for normal vaginal delivery and type of delivery received intermediate ranking, and media role in informing public received low ranking.Conclusion: In general, our evaluation indicates that the program is successful and with some correction can be implemented in national level.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Physiologic delivery
 • Facility of physiologic delivery
 • CDC evaluation
 1. Wang S, lin A, Cochran S. Women. In: Detels R, McEwen J, Beaglehole R, Tanaka H, Editors. Oxford Textbook of Public Health. 5th ed. New York: Oxford University Press; 2005.
 2. Lockwood CJ, Magriples U, Ramin SM, Barss VA. The initial prenatal assessment and routine prenatal care [Online]. 2008 Apr [cited 2008 Nov 11]; Available from: URL: http://www.uptodate.com/contents/the-initial-prenatal-assessment-and-routine-prenatal-care/
 3. Registration and reporting system, health deputy -Midwifery Unit Isfahan [Online]. 2009; Available from: URL: www.http/ cc.mui.ac.ir/
 4. Valafar SH. National Safe Motherhood Pro-gramme: maternal health care has special inte-gration experts resourceful family. Tehran: Publication Arvij Ministry of Health Medical Education; 2006.
 5. Baker QE, Davis DA, Gallerani R, Sanchez V, Viadro C. An Evaluation Framework for Com-munity Health Programs [Online]. 2000; Available from: URL:
 6. http://www.cdc.gov/eval/evalcbph.pdf/
 7. Morbidity and Mortality Weekly Report. Framework for Program Evaluation in Public Health. CDC 1999; 48(RR-11): 1-35.
 8. Cousins JB, Aubry TD, Fowler HS, Smith M. Using key component profiles for the evalua-tion of program implementation in intensive mental health case management. Evaluation and Program Planning 2004; 27(1): 1-23.
 9. Stuff D. Evaluation checklists project [Online]. 2002 Jun; Available from: URL: www. edu /evalctr / checklists/
 10. Group Authors. Country guide Midwifery and maternity services by Doustdaremadar hospital. Tehran: Charsouye Honar, Ministry of Health Medical Education, Office of Population and Family Health, Maternal Health Administration; 2006.
 11. Belizan JM, Barros F, Langer A, Farnot U, Vic-tora C, Villar J. Impact of health education during pregnancy on behavior and utilization of health resources. Latin American Network for Perinatal and Reproductive Research. Am J Obstet Gynecol 1995; 173(3 Pt 1): 894-9.
 12. Brooks F, Scott P. Knowledge work in nursing and midwifery: an evaluation through computer-mediated communication. Int J Nurs Stud 2006; 43(1): 83-97.
 13. Karacam Z, Ancel G. Depression, anxiety and influencing factors in pregnancy: a study in a Turkish population. Midwifery 2009; 25(4): 344-56.
 14. Sedaghatei P, Arjomand A, Sedaghatei N. Do regular exercise bicycle Karsnj any impact on pregnancy outcome. Journal of Pediatrics 2006; 16(3): 325-31.
 15. Khajavei Shojaei K, Parsaei S, Falah N. Knowledge, attitude and practice of pregnant women referred to university hospitals in Tehran, nutrition during pregnancy. Journal of Gorgan University of Medical Sciences 2001; 3(8): 70-5.
 16. Mohammadei A, Shoghlei AR. Gap between employee expectations and perceptions about the components of TQM in hospitals Zanjan 2003-2004. Journal of Zanjan University of Medical Sciences 2006; 14(54): 32-9.
 17. Hosseini SF, Pour Reza A, Hosseini M, Shojaei Zadeh D. Depression during pregnancy: need for integration of patients, increased participation of husbands. Journal of Gorgan University of Medical Sciences 2005; 7(1): 60-5.
 18. Arjmandi RafsanjaniB, Farzinmoghadam S. Assessment of the level of the pregnant womens knowledge towards the advantages and disadvantages of normal vaginal delivery and cesarean section. Journal of Iran University of Medical Sciences 2007; 14(55): 13-22.
 19. Toghyani R, Ramazani MA, Izadi M, Shahidi SH, EGhdak P, Motie Z, et al. Effect of group prenatal care on knowledge, attitude and practice of pregnant mothers. Iranian Journal of Medical Education 2007; 7(2): 317-24.
 20. Khazar Doust S, Ghanbarei Z, Borna S, Han-toush Zadeh S. Knowledge of factors predisposing maternal high risk pregnancy. Payesh, Journal of Health Sciences Research Institute, University Jihad 2005; 4(2): 121-5.
 21. Research & Technology National Research Center of Medical Sciences. Health Sciences and Clinical Medical. Department of Health, Secretariat of the Applied Research. Tehran: Tabalvour; 2002.
 22. Fletcher RH, Fletcher SW. Clinical epidemiology: the essentials. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005. p. 131.