بررسی ارتباط سن حاملگی نوزادان، نوع زایمان و استحکام خانواده با ظهور سندرم‌های اختلال دفع در کودکان

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار، گروه نفرولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، مرکز تحقیقات نفرولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

مقدمه: اغلب کودکان در سن 5-3 سالگی توانایی کنترل ارادی ادرار کردن و دفع مدفوع را به ‌دست می‌آورند که این زمان می‌تواند تحت تأثیر فاکتورهای متعددی قرار گیرد. اختلالات دفع ادرار و مدفوع(Dysfunctional voiding)  در کودکان طیف وسیعی از علایم کلینیکی را شامل می‌شود که به تازگی تحت عنوان «سندرم‌های اختلال دفع» (DES یا Dysfunctional elimination syndrome) طبقه بندی می‌شود.هدف از مطالعه‌ی حاضر، بررسی ارتباط زمان، نوع زایمان و با هم یا بدون هم بودن والدین با وقوع DES در کودکان بوده است؛ چرا که این فاکتورها ممکن است بتوانند پیش‌بینی کننده‌ی شانس وقوع DES در کودکان باشند.روش‌ها: به منظور دستیابی به هدف فوق 544 نفر (272 دختر و 272 پسر) از کودکان دبستانی 10 مدرسه‌ی عادی در شهر تهران انتخاب و با استفاده از پرسش‌نامه‌ی PLUTSS (Pediatric lower urinary tract scoring system) و یک پرسش‌نامه‌ی دموگرافیک حاوی فاکتورهای مورد بررسی در این مطالعه توسط والدین ارزیابی شدند. سپس بر اساس سیستم نمره دهی PLUTSS، کودکان مبتلا به DES شناسایی شدند و فاکتورهای مورد نظر مطالعه و پرسش‌نامه‌ی دموگرافیک مورد بررسی آماری قرار گرفت.یافته‌ها: میان ابتلا به DES در کودکان و زمان زایمان (ترم یا پره ترم بودن)، نوع زایمان (سزارین یا طبیعی) و با هم یا جدا از هم بودن والدین ارتباط معنی‌داری وجود نداشت.نتیجه‌گیری: وقوع DES در کودکان ارتباطی با زمان، نوع زایمان و با هم یا جدا از هم بودن والدین ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship among Dysfunctional Elimination Syndrome (DES) and Neonatal Gestational Age, Kind of Delivery and Family Living Together

نویسندگان [English]

 • Yahya Madihi 1
 • Mahboobe aghanoory 2
1 Assistant Professor, Department of Nephrology, School of Medicine and Nephrologic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Medical student, School of Medicine, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord.
چکیده [English]

Background: Most of the 3-5 years old children can control urination and defecation; this time can be influenced by several factors. Voiding dysfunction in children encompasses a wide spectrum of clinical entities, recently classified collectively as dysfunctional elimination syndromes (DES). The aim of this study was to identify some factors which may be associated with dysfunctional elimination syndromes in children.Methods: We assessed 544 children 7 to 10 years old (mean age 8.68 ± 1.48 years) randomly selected from 10 elementary schools. All children and parents were requested to fill pediatric lower urinary tract scoring system (PLUTSS) and demographic questionnaire related to symptoms of dysfunctional elimination syndromes and some other factors. After statistical analysis, questions from the initial form were selected to form a final scale.Finding: Neither neonatal gestational age and kind of delivery nor family (parents) living together was associated with dysfunctional elimination syndromes in childre.Conclusion: Dysfunctional elimination syndromes do not belong to neonatal gestational age, kind of delivery and family living together.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dysfunctional elimination syndrome
 • Voiding dysfunction
 • Term
 • Preterm
 • Normal delivery
 • Cesarean
 1. Afshar K, Mirbagheri A, Scott H, MacNeily AE. Development of a symptom score for dysfunctional elimination syndrome. J Urol 2009; 182(4 Suppl): 1939-43.
 2. Halachmi S, Farhat WA. Interactions of Constipation, Dysfunctional Elimination Syndrome, and Vesicoureteral Reflux. Adv Urol 2008; 2008: 828275.
 3. Feldman AS, Bauer SB. Diagnosis and management of dysfunctional voiding. Curr Opin Pediatr 2006; 18(2): 139-47.
 4. Sillen U. Bladder dysfunction and vesicoure-tral reflux. Adv Urol 2008; 2008: 815472-9.
 5. Shaikh N, Hoberman A, Wise B, Kurs-Lasky M, Kearney D, Naylor S, et al. Dysfunctional elimination syndrome: is it related to urinary tract infection or vesicoureteral reflux diagnosed early in life? Pediatrics 2003; 112(5): 1134-7.
 6. Leclair MD, Heloury Y. Non-neurogenic elimination disorders in children. J Pediatr Urol 2010; 6(4): 338-45.
 7. Bauer SB, Atala A. Bladder dysfunction. In: Avner ED, Harman WE, Niaudet P, Yoshikawa N, editors. Avner pediatric nephrology. 6th ed. Berlin: Springer; 2009. p. 1380.
 8. Wood SK, Baez MA, Bhatnagar S, Valentino RJ. Social Social stress-induced bladder dysfunction: potential role of corticotropin-releasing factor. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 2009; 296(5): R1671-8.
 9. Koff SA, Wagner TT, Jayanthin VR. The rela-tionship among dysfunctional elimination syndromes, primary vesicoureteral reflux and urinary tract infections in children. J Urol 1998; 160(3 Pt 2): 1019-22.
 10. Peters C, Rushton HG. Vesicoureteral reflux associated renal damage: congenital reflux nephropathy and acquired renal scarring. J Urol 2010; 184(1): 265-73.
 11. Tokgöz H, Tan MO, Sen I, Ilhan MN, Biri H, Bozkirli I. Assessment of urinary symptoms in children with dysfunctional elimination syn-drome. Int Urol Nephrol 2007; 39(2): 425-36.
 12. Skobejko-Włodarska L. Non-neurogenic low-er urinary tract dysfunction. Pol Merkur Lekarski 2008; 24(Suppl 4): 131-7. [In Polish].
 13. Farhat W, Bägli DJ, Capolicchio G, O'Reilly S, Merguerian PA, Khoury A, et al. The dysfunc-tional voiding scoring system: quantitative standardization of dysfunctional voiding symptoms in children. J Urol 2000; 164(3 Pt 2): 1011-5.
 14. Upadhyay J, Bolduc S, Bagli DJ, McLorie GA, Khoury AE, Farhat W. Use of the dysfunc-tional voiding symptom score to predict resolution of vesicoureteral reflux in children with voiding dysfunction. J Urol 2003; 169(5): 1842-6.