بررسی خصوصیات فنوتیپی و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی شایع‌ترین پاتوژن‌های بیمارستانی در بیمارستان نور اصفهان

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار، گروه میکروب‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه میکروب‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: عفونت‌های بیمارستانی مشکلی بسیار قدیمی و جدی در علم پزشکی است که باعث صرف هزینه‌های فراوان و طولانی شدن دوره‌ی درمان بیمار می‌شود. این مطالعه جهت بررسی عوامل ایجاد کننده‌ی عفونت‌های بیمارستانی در اصفهان و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی این عوامل طراحی شد.روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی، 108 بیمار بستری شده در بیمارستان نور اصفهان که حداقل 2 روز از بستری شدن آن‌ها در بخش‌های مختلف گذشته بود و به یکی از انواع عفونت‌های بیمارستان مبتلا شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه‌های خون، ادرار، زخم و بینی این بیماران جهت تشخیص و بررسی مقاومت آنتی‌بیوتیکی به آزمایشگاه ارسال شد. پس از خالص سازی و تعیین نوع باکتری با روش انتشار دیسک و E.Test، تست حساسیت آنتی بیوتیکی انجام گرفت. اطلاعات توسط نرم افزار SPSS و بررسی فراوانی‌ها آنالیز گردید.یافته‌ها: باکتری‌های گرم مثبت، به مخصوص استافیلوکوک اورئوس، مقاومت صد در صدی نسبت به سفتریاکسون، کوتریموکسازول و سفوتاکسیم و حساسیت بالایی نسبت به وانکومایسین داشتند. همچنین مقاومت بالایی در بین باکتری‌های گرم منفی نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های مورد بررسی در این طرح از جمله سفتریاکسون، سفوتاکسیم و کوتویموکسازول وجود داشت.نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده در این طرح و مقاومت بالای باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی جدا شده به آنتی‌بیوتیک‌های متداول پیشنهاد می‌شود که از اقدامات پیش‌گیری کننده از ابتلا به عفونت بیمارستانی استفاده شود. به علاوه توصیه می‌شود، مصرف آنتی‌بیوتیک‌های مقاوم محدود شده، در مورد آنتی‌بیوتیک‌های مؤثر بر استافیلوکوک اورئوس مثل وائکومایسین با تجویز صحیح، از ایجاد مقاومت به این آنتی‌بیوتیک جلوگیری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenotypic Characteristics and Antibiotic Resistance Patterns of Most Common Nosocomial Pathogens in Noor Hospital, Isfahan, Iran

نویسندگان [English]

 • Hosein Fazeli 1
 • Dariush Movahedi 2
 • Abbas Asgari 3
1 Assistant Professor, Department of Microbiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical sciences, Isfahan, Iran.
2 Department of Microbiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical sciences, Isfahan, Iran.
3 Medical Student, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: Nosocomial infection is a serious problem in medical science that expends a lot of money and prolongation of treatment of the patient. This study was done to find the main causes of nosocomial infection in Isfahan and their antimicrobial resistance.Methods: In this study, 108 admitted patients suspected of nosocomial infections were studied. The patients were admitted in different wards of Isfahan Noor hospital. Blood, urine, ulcer or nasal sample were sent to the laboratory for diagnosis and designing antimicrobial resistance pattern. After purification and determination of bacterial type and the disk diffusion method, E. Test, antibiotic susceptibility testing was performed. Data were analyzed by SPSS software.Results: The gram-positive bacteria, particularly Staphylococcus aureus resistant to ceftriaxone, cotrimoxazole, and cefotaxime hundred percentage and have high sensitivity to vancomycin. The high resistance among gram-negative bacteria to antibiotics investigated in this project, including ceftriaxone, cotrimoxazole and cefotaxime has been seen.Conclusion: The results obtained in this project showed the high resistance of gram-positive and gram negative isolates to the commonly recommended antibiotics. Therefore, preventive interventions of nasocomial infection should be used. In addition, consumption of antibiotics should be restricted and proper administration of sensitive antibiotics affecting Staphylococcus aureus such as vancomycin is recommended. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nosocomial Infection
 • Antibiogram
 • E. Test
 1. Prevention of hospital-acquired infections. A practical guide. 2nd ed. World Health Organization; 2002.
 2. Shojaei H, Shemirani Sh. Introductory concepts of hospital epidemiology and infection control. 1st ed. Salamat; 2004.
 3. Blot S. Limiting the attributable mortality of nosocomial infection and multidrug resistance in intensive care units. Clin Microbiol Infect 2008; 14(1): 5-13.
 4. Knox KL, Holmes AH. Regulation of antimicrobial prescribing practices--a strategy for controlling nosocomial antimicrobial resistance. Int J Infect Dis 2002; 6(Suppl 1):S8-13.
 5. De Oliveira AC, Kovner CT, da Silva RS. Nosocomial infection in an intensive care unit in a Brazilian university hospital. Rev Lat Am Enfermagem 2010; 18(2):233-9.
 6. Askarian M, Hosseini SR, Kheirandish P. Incidence and microorganisms causing nosocomial infections in Ghotbeddin burn center of Shiraz, Iran, 2000-2001. Journal of Kerman University of Medical Sciences 2003;10(2):65-70.
 7. Struelens MJ. The epidemiology of antimicrobial resistance in hospital acquired infections: problems and possible solutions. BMJ 1998; 317(7159):652-4.
 8. Hambraeus A, Paardekooper C, White MC. International Federation of Infection Control: the first 10 years. Am J Infect Control 1997; 25(4): 297-302.
 9. Mashoof R, Nazari M, Samarghandi M, Shams M. The effectiveness of the power of current disinfectant on isolated Staphylococcus epidermidis and Pseudomonas aeruginosa from hospital in 1385 in Hamedan. Zahedan Journal of research in Medical Sciences 2006; 8(4):9-15.
 10. Capoor MR, Nair D, Deb M, Hasan A, Aggarwal P. A simple modification of minimum inhibitory concentration determination by E.Test in the clinical laboratory. Indian J Med Microbiol 2006; 24(4):301.
 11. Sader HS, Pignatari AC. E.Test: a novel technique for antimicrobial susceptibility testing. Sao Paulo Med J 1994; 112(4):635-8.
 12. National Committee for Clinical Laboratory Standards. Performance standard for antimicrobial disk susceptibility testing. 3rd ed. Clinical and laboratory Standards Institute (CLSI); 2008.
 13. Lorian V. Antibiotics in laboratory medicine. 5th ed. Lippincott Williams & Wilkins; 2005.
 14. Aligholi M, Emaneini M, Hashemi FB, Shasavan Sh, Jebelameli F, kazemi F. Determination of antimicrobial resistance pattern of Staphylococcus aureus isolated from clinical specimens. Tehran University Medical Journal 2007; 64(9):26-32.
 15. Shakibaei MR, Gholamalibeig AH. Plasmid Resistance in 10 Strains of Klebsiella Pneumoniae Collected from Hospitals in Kerman Against Ceftizoxime and Cefotaxime. Journal of Kerman University of Medial Sciences 1998; 6(1):29-38.
 16. Mokhtarian Dalooei H, Ghahremani M, Nourzad H. A study of antibiotic resistance of Escherichia coli isolated from urinary tract infection. Ofogh-E-Danesh 2006; 12(3):5-9.
 17. Agnihotri N, Gupta V, Joshi RM. Aerobic bacterial isolates from burn wound infections and their antibiograms--a five-year study. Burns 2004; 30(3):241-3.
 18. Ghasemian R, Najafi N, Shojai A. Nasal carriage and antibiotic resistance of Staphylococcus aureus isolates of Razi hospital personel, Qaemshahr, 1382. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2004; 14(44): 79-86.
 19. Mohammadzadeh Z, Mohammadzadeh Z. Burn wound infections and susceptibility to antimicrobial agents in Imam Moosa Kazem (AS) Hospital, Isfahan. The Journal of Qazvin University of Medical Sciences 1999; 9: 78-85.
 20. Ekrami A, Kalantar E. Bacterial infections in burn patients at a burn hospital in Iran. Indian J Med Res 2007; 126(6): 541-4.
 21. Shahrzad S, Ghaziani T. Comprehensive Textbook of Iranian drugs. Tehran: Teimoorzadeh; 2003.