بررسی کفایت در نمونه‌های بیوپسی کلیه‌ در روش‌های مختلف انجام آن

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار، گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: بیوپسی کلیه همواره نقش مهمی در بررسی بیماری‌های کلیه داشته است. وجود مقدار کافی از بافت کلیه در نمونه‌ی بیوپسی جهت تشخیص پاتولوژیک لازم است. روش متداول بیوپسی کلیه (روش Blind) سال‌هاست که مورد استفاده قرار می‌گیرد. امروزه روش‌های جدیدی جهت بیوپسی کلیه مورد توجه قرار گرفته است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان روش بیوپسی تحت هدایت سی‌تی‌ اسکن و بیوپسی تحت هدایت سونوگرافی هم‌زمان را نام برد. هدف از این مطالعه، بررسی کفایت در نمونه‌های بیوپسی کلیه‌ی بالغین با روش‌های موجود بود. روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی اطلاعات مربوط به نمونه‌ی بیوپسی 788 بیمار، که در یک محدوده‌ی 3 ساله در مراکز درمانی الزهرا (س) و نور اصفهان تحت بیوپسی کلیه قرار گرفته بودند، جمع آوری و تحلیل شد.یافته‌ها: کفایت بیوپسی در 74 درصد نمونه‌ها وجود داشت. کفایت بیوپسی به طور معنی‌داری در کلیه‌های غیرپیوندی بالاتر بود. میزان اقبال متخصصان به روش‌های جدید بیوپسی کلیه طی سال‌های مطالعه افزایش یافته بود. کفایت بیوپسی در روش Blind 2/75 درصد و در روش تحت هدایت سی‌تی‌ اسکن 4/66 درصد و در روش تحت سونوگرافی هم‌زمان 6/77 درصد بود (05/0 < P). نتیجه‌گیری: از منظر این تحقیق، روش‌های نوین بیوپسی کلیه هنوز نتوانسته است برتری خود را نسبت به روش متداول قبلی (روش Blind) نشان دهد؛ با این وجود، رشد تجربیات در این زمینه قابل توجه بود. از طرفی، تجارب کافی در زمینه‌ی بیوپسی کلیه به روش Blind به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Adequacy of Adults Renal Biopsy Specimens Conducted by Different Methods

نویسندگان [English]

 • Abdolamir Atapour 1
 • Diana Taheri 2
 • Shahrzad Shahidi 2
 • Mehdi Ghiyasi 3
1 Assistant Professor, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 Medical Student, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: Renal biopsy has an important role in the evaluation of renal disease. A sufficient amount of renal tissue in biopsy sample is required for pathologic diagnosis. The common method of renal biopsy (Blind method) is used for years. Today, new techniques for renal biopsy have been considered from which the most important biopsy techniques are CT scan-guided biopsy and real time ultrasounography. The purpose of this study was to determine the adequacy of renal biopsy samples of adults prepared by mentioned different methods.Methods: In this descriptive cross-sectional study, data of 788 patients undergoing renal biopsy in Al-Zahra and Noor hospitalsin Isfahan, Iran during 3 years were analyzed.Findings: Adequacy of biopsy specimens was appropriate in 74% of cases. Adequacy of biopsy specimens was higher in non transplanted kidnies. The trend to using new methods of renal biopsy has been increased among specialists during the study. The Adequacy of biopsy specimens in blind method, CT scan-guided biopsy, and real time ultrasounography was 75.2%, 66.4%, and 77.6% respectively (P > 0.05).Conclusion: According to the findings of current study, the advantages of new biopsy methods than traditional blind method have not been demonstrated but the growing experience in this area was considerable. In addition, sufficient experience was derived regarding the blind method of renal biopsy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Renal biopsy
 • Adequacy of biopsy specimens
 • Blind method
 • Real time ultrasounography
 • CT scan guided biopsy
 1. Rose BD. Indications for and complications of renal biopsy. UpToDateTM, BDR-UpToDat 1998; 6: 1.
 2. Johnson RJ, Feehally J. Comprehensive clinical nephrology. Philadelphia: Mosby; 2000. p. 2-7, 1-5.
 3. Iversen P, Brun C. Aspiration biopsy of the kidney. Am J Med 1951; 11(3): 324-30.
 4. Israni AK, Kasiske BL. Labratory Assessment of Kidney Disease: Clearnce, Urinalysis, and Kidney Biopsy. In: Brenner BM, Rector FC, Editors. Brenner & Rector's the kidney. Philadelphia: Saunders Elsevier; 2008. p. 747-51.
 5. Shidham GB, Siddiqi N, Beres JA, Logan B, Nagaraja HN, Shidham SG, et al. Clinical risk factors associated with bleeding after native kidney biopsy. Nephrology (Carlton) 2005; 10(3): 305-10.
 6. Maya ID, Maddela P, Barker J, Allon M. Percutaneous renal biopsy: comparison of blind and real-time ultrasound-guided technique. Semin Dial 2007; 20(4): 355-8.
 7. Tanagho EA, McAninch JW. Smith's general urology. 16th ed. New York: McGraw-Hill Professional; 2004. p. 133.
 8. Schrier RW. Diseases of the kidney and urinary tract. 7th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2001. p. 457-61.
 9. Haaga JR, Lanzieri CF, Gilkeson RC. CT and MR imaging of the whole body, Volume 1. 4th ed. Philadelphia: Mosby; 2003. p. 2194-7
 10. Han MC, Park JH. Interventional radiology. Seoul: Ilchokak; 1999. p. 717-8.
 11. Mattix H, Singh AK. Is the bleeding time predictive of bleeding prior to a percutaneous renal biopsy? Curr Opin Nephrol Hypertens 1999; 8(6): 715-8.
 12. Boyvat F, Tarhan NC, Coskun M, Agildere AM, Tutar NU, Bilgin N. Comparison of two biopsy techniques for renal transplant assessment. Transplant Proc 1998; 30(3): 777-9.
 13. Rosai J, Ackerman LV. Surgical pathology. 9th ed. Philadelphia: Mosby; 2004. p. 1165.
 14. Walker PD, Cavallo T, Bonsib SM. Practice guidelines for the renal biopsy. Mod Pathol 2004; 17(12): 1555-63.
 15. Schwarz A, Gwinner W, Hiss M, Radermacher J, Mengel M, Haller H. Safety and adequacy of renal transplant protocol biopsies. Am J Transplant 2005; 5(8): 1992-6.