مقایسه‌ی بهبود انسداد بینی با دو روش جراحی رزکسیون زیر مخاطی و کوتریزاسیون مخاطی در درمان بیماران مبتلا به هیپرتروفی شاخک تحتانی بینی

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استاد، گروه گوش و حلق و بینی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه گوش و حلق و بینی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دستیار، گوش و حلق و بینی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: هیپرتروفی شاخک تحتانی یکی از علل انسداد راه هوایی و بینی است و درمان دارویی اغلب مفید واقع نمی‌شود؛ به همین دلیل، در این بیماران کاهش اندازه‌ی شاخک تحتانی توصیه می‌گردد. تکنیک‌های مختلفی در این زمینه قابل دستیابی است. هدف این مطالعه، مقایسه‌ی دو روش کوتریزاسیون مخاطی و برداشتن زیر مخاطی شاخک تحتانی (SMR) بود.روش‌ها: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی یک سوکور تصادفی انجام شد. 66 بیمار با هیپرتروفی شاخک تحتانی به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند و تحت عمل SMR یا کوتریزاسیون قرار گرفتند. بررسی میزان انسداد بینی به عنوان پیامد، به وسیله‌ی معاینه‌ی فیزیکی و رینومانومتری 8 هفته بعد از عمل جراحی صورت گرفت.یافته‌ها: بیماران 44 مرد (7/66 درصد) و 22 زن (3/33 درصد) بودند؛ بین دو روش جراحی مورد بررسی از نظر سن و جنس و نتایج رینومانومتری و معاینه‌ی بینی 8 هفته پس از عمل جهت بررسی انسداد بینی تفاوتی وجود نداشت. میزان رضایت بیماران از درمان و بهبودی علایم در دو روش اختلاف آماری معنی‌داری با هم نداشت اما میزان خون‌ریزی بعد از عمل در روش SMR برابر 7/21 ± 3/38 سی‌سی و در روش کوتریزاسیون مخاطی برابر 8/17 ± 7/26 سی‌سی بود (02/0 = P).بحث: در این مطالعه نشان داده شد که بین دو روش سنتی SMR و کوتریزاسیون در پیامد بعد از عمل و میزان بهبودی تفاوتی وجود ندارد. در حمایت از روش کوتریزاسیون مخاطی باید گفت که میزان خون‌ریزی در این روش کمتر از SMR می‌باشد و شاید با توجه به پیامدهای بعد از عمل و بهبودی مشابه با SMR، روش کوتریزاسیون ارجح باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Submucosal Resection (SMR) and Cauterization in Treat-ment of Turbinate Hypertrophy

نویسندگان [English]

 • Nezamoddin Berjis 1
 • Ahmadreza Okhovat 2
 • Mahmood Baloochi 2
 • Soosan Bahrami 3
 • Arastoo Ashtari 3
1 Professor, Department of Otolarhngology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Otolarhngology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 Resident, Department of Otolarhngology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: Inferior turbinate hypertrophy is one of the major causes of nasal airway obstruction. Medical treatment often produces insufficient improvement; in these cases, surgical reduction of inferior turbinate can be proposed. Many different techniques are currently available for this aim. This study was conducted to compare the outcome of submucosal resection (SMR) and submucosal cauterration of the inferior turbinate.Methods: In a randomized single blind clinical trial, 66 patients with inferior turbinate hypertrophy allocated to two groups randomly and operated with submucosal resection or submucosal cauterization. The nasal airway obstruction was assessed by physical exam and rhinomanometry before and 8 weeks after operation.Finding: 44 men and 22 women participated in study with mean age of 27.3 ± 7.8 years. Demographic factors and the nasal obstruction were matched in two groups. There was not any significant difference between two surgical modalities in direct evaluation and rhinomanometry findings 8 weeks after surgery. The patient satisfaction was the same in these methods. But bleeding rate was significantly less in submucosal resection (38.3 ± 21.7 cc) compared to submucosal cauterization (26.7 ± 17.8 cc).Conclusion: In this study, we demonstrated that both submucosal resection and submucosal cauterization are effective in improvement of nasal obstruction and related nasal symptoms and there was no significant difference between them. Lower rate of bleeding in submacosal cauterization in this study supports this modality for management of inferior turbinate hypertrophy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Submucosal resection (SMR)
 • Submucosal cauterization
 • Inferior turbinate
 1. Rohrich RJ, Krueger JK, Adams WP, Marple BF. Rationale for submucous resection of hypertrophied inferior turbinates in rhinoplasty: an evolution. Plast Reconstr Surg 2001; 108(2): 536-44.
 2. Pollock RA, Rohrich RJ. Inferior turbinate surgery: an adjunct to successful treatment of nasal obstruction in 408 patients. Plast Reconstr Surg 1984; 74(2): 227-36.
 3. Courtiss EH, Goldwyn RM, O'Brien JJ. Resec-tion of obstructing inferior nasal turbinates. Plast Reconstr Surg 1978; 62(2): 249-57.
 4. Jackson LE, Koch RJ. Controversies in the management of inferior turbinate hypertrophy: a comprehensive review. Plast Reconstr Surg 1999; 103(1): 300-12.
 5. Courtiss EH, Goldwyn RM. The effects of nasal surgery on airflow. Plast Reconstr Surg 1983; 72(1): 9-21.
 6. Mabry RL. Inferior turbinoplasty: patient selection, technique, and long-term consequences. Otolaryngol Head Neck Surg 1988; 98(1): 60-6.
 7. Moulton-Barrett R, Passy V, Horlick D, Brauel G. Infrared coagulation of the inferior turbinate: a new treatment for refractory chronic rhinitis. Otolaryngol Head Neck Surg 1994; 111(5): 674-9.
 8. Teichgraeber JF. Management of the nasal airway. Proceedings of the 16th Annual Dallas Rhinoplasty symposium; 1999 March 4-6; Dallas, USA; 1999.
 9. Li KK, Powell NB, Riley RW, Troell RJ, Guil-leminault C. Radiofrequency volumetric tissue reduction for treatment of turbinate hypertrophy: a pilot study. Otolaryngol Head Neck Surg 1998; 119(6): 569-73.
 10. Warwick-Brown NP, Marks NJ. Turbinate sur-gery: how effective is it? A long-term assess-ment. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec 1987; 49(6): 314-20.
 11. Woodhead CJ, Wickham MH, Smelt GJ, Mac-Donald AW. Some observations on submucous diathermy. J Laryngol Otol 1989; 103(11): 1047-9.
 12. Fradis M, Golz A, Danino J, Gershinski M, Goldsher M, Gaitini L, et al. Inferior turbinectomy versus submucosal diathermy for inferior turbinate hypertrophy. Ann Otol Rhinol Laryngol 2000; 109(11): 1040-5.
 13. Fradis M, Malatskey S, Magamsa I, Golz A. Effect of submucosal diathermy in chronic nasal obstruction due to turbinate enlargement. Am J Otolaryngol 2002; 23(6): 332-6.
 14. Ishida H, Yoshida T, Hasegawa T, Mohri M, Amatsu M. Submucous electrocautery following submucous resection of turbinate bone--a rationale of surgical treatment for allergic rhinitis. Auris Nasus Larynx 2003; 30(2): 147-52.
 15. Williams HO, Fisher EW, Golding-Wood DG. Two-stage turbinectomy: sequestration of the inferior turbinate following submucosal diathermy. J Laryngol Otol 1991; 105(1): 14-6.
 16. Cavaliere M, Mottola G, Iemma M. Comparison of the effectiveness and safety of radiofrequency turbinoplasty and traditional surgical technique in treatment of inferior turbinate hypertrophy. Otolaryngol Head Neck Surg 2005; 133(6): 972-8.
 17. Rhee CS, Kim DY, Won TB, Lee HJ, Park SW, Kwon TY, et al. Changes of nasal function after temperature-controlled radiofrequency tissue volume reduction for the turbinate. Laryngoscope 2001; 111(1): 153-8.
 18. Sapci T, Sahin B, Karavus A, Akbulut UG. Comparison of the effects of radiofrequency tissue ablation, CO2 laser ablation, and partial turbinectomy applications on nasal mucociliary functions. Laryngoscope 2003; 113(3): 514-9.
 19. Nease CJ, Krempl GA. Radiofrequency treat-ment of turbinate hypertrophy: a randomized, blinded, placebo-controlled clinical trial. Oto-laryngol Head Neck Surg 2004; 130(3): 291-9.