مقایسه‌ی اثربخشی فتوتراپی با نور آبی با درمان‌های رایج تتراسایکلین در درمان آکنه ولگاریس

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه پوست، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه پوست، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: آکنه ولگاریس شایع‌ترین بیماری التهابی فولیکول‌های پیلوسباسه است که حدود 90 درصد نوجوانان به آن مبتلا می‌شوند. فتوتراپی به عنوان یک درمان جایگزین برای آکنه مطرح شده است. فتوتراپی با نور آبی (طول موج nm 420 -405) یکی از این روش‌ها است که تأثیر درمانی مطلوبی بر روی ضایعات التهابی آکنه داشته است. در این مطالعه، تأثیر درمان آکنه توسط فتوتراپی با نور آبی با درمان‌های رایج تتراسایکلین مقایسه شد.روش‌ها: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی آینده‌نگر بر روی بیماران با آکنه‌ی خفیف و متوسط بود. بیماران به طور تصادفی در دو گروه 44 نفری (فتوتراپی یا درمان استاندارد) قرار گرفتند و هر 4 هفته تا 12 هفته پی‌گیری شدند. نوع و تعداد ضایعات و شاخص شدت آکنه (Acne severity index یا ASI) قبل از شروع مطالعه، در طول درمان و در هر بار مراجعه مورد بررسی قرار گرفت. داده‌ها توسط آزمون‌هایStudent-t  و 2χ آنالیز شد.یافته‌ها: میانگین سنی افراد مورد مطالعه در دو گروه تفاوت معنی‌داری نداشت. فراوانی بروز کومدون‌ها، پاپول‌ها، پوسچول‌ها و ASI در مراجعات مختلف در گروهی که درمان استاندارد دریافت کرده بودند به طور معنی‌داری کمتر از گروه فتوتراپی بود.نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد فتوتراپی بر روی ضایعات کومدونی اثر کمتری نسبت به ضایعات التهابی داشت که شاید به دلیل خاصیت ضدباکتریایی نور آبی نسبت به Propionibacterium acnes باشد. بر پایه‌ی این نتایج، لامپ فتوتراپی نوزادان توانایی لازم در ایجاد شدت نور مورد نیاز جهت به دست آوردن اثرات درمانی مناسب را ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Phototherapy with Blue Light in Treatment Acne Vulgaris in Compare with Conventional Therapy with Tetracycline

نویسندگان [English]

 • Gita Faghihi 1
 • Anahita Vali 2
 • Nafiseh Sarraf Bank 3
 • Elnaz Ahmadieh 3
1 Associate Professor, Department of Dermatology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Dermatology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 Medical Student, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: Acne Vulgaris is a common inflammatory disease of pilosebaceous follicles that affect about 90 percent of the adolescents. Phototherapy has been suggested as an alternative treatment for acne. Phototherapy with blue light (wavelength 405-420 nm) is one of these methods with a good therapeutic effect on inflammatory acne lesions. In this study, the effect of treatment of acne by phototherapy with blue light was compared with conventional tetracycline treatments.Methods: This was a prospective clinical trial study on patients with mild to moderate acne vulgaris. Patients were randomly devided in two groups of 44 subjects (phototherapy or standard treatment). Patients in both groups were followed every 4 weeks to 12 weeks. Type and number of lesions and acne severity index (ASI) were studied before starting the study, during treatment and at each visit. The data were analyzed by Student-t and chi-square test.Finding: The mean age of patients in both groups did not differ significantly. The incidence of comedones, papules, pustules and the mean of acne severity index in reference group that received standard therapy were significantly less than the phototherapy group.Conclusion: This study showed that the effect of phototherapy on comedones is less than inflammatory lesions that may occur because of antibacterial effect of phototherapy with blue light on Propionibacterium acnes. Based on the results, the neonatal phototherapy lamps is not appropriate to obtain a therapeutic effect on acne vulgaris.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Acne vulgaris
 • Phototherapy
 • Acne severity index
 1. Kilkenny M, Merlin K, Plunkett A, Marks R. The prevalence of common skin conditions in Australian school students: 3. acne vulgaris. Br J Dermatol 1998; 139(5): 840-5.
 2. Longshore SJ, Hollandsworth K. Acne vulgaris: one treatment does not fit all. Cleve Clin J Med 2003; 70(8): 670-8.
 3. Patel M, Bowe WP, Heughebaert C, Shalita AR. The development of antimicrobial resistance due to the antibiotic treatment of acne vulgaris: a review. J Drugs Dermatol 2010; 9(6): 655-64.
 4. Charakida A, Seaton ED, Charakida M, Mouser P, Avgerinos A, Chu AC. Phototherapy in the treatment of acne vulgaris: what is its role? Am J Clin Dermatol 2004; 5(4): 211-6.
 5. Papageorgiou P, Katsambas A, Chu A. Phototherapy with blue (415 nm) and red (660 nm) light in the treatment of acne vulgaris. Br J Dermatol 2000; 142(5): 973-8.
 6. Morton CA, Scholefield RD, Whitehurst C, Birch J. An open study to determine the efficacy of blue light in the treatment of mild to moderate acne. J Dermatolog Treat 2005; 16(4); 219-23.
 7. Charakida A, Seaton ED, Charakida M, Mouser P, Avgerinos A, Chu AC. Phototherapy in the treatment of acne vulgaris: what is its role? Am J Clin Dermatol 2004; 5(4): 211-6.
 8. Shnitkind E, Yaping E, Geen S, Shalita AR, Lee WL. Anti-inflammatory properties of narrow-band blue light. J Drugs Dermatol 2006; 5(7): 605-10.
 9. Elman M, Slatkine M, Harth Y. The effective treatment of acne vulgaris by a high-intensity, narrow band 405-420 nm light source. J Cosmet Laser Ther 2003; 5(2); 111-7.
 10. Ammad S, Gonzales M, Edwards C, Finlay AY, Mills C. An assessment of the efficacy of blue light phototherapy in the treatment of acne vulgaris. J Cosmet Dermatol 2008; 7(3): 180-8.
 11. Lee SY, You CE, Park MY. Blue and red light combination LED phototherapy for acne vulgaris in patients with skin phototype IV. Lasers Surg Med 2007; 39(2): 180-8.
 12. Kawada A, Aragane Y, Kameyama H, Sangen Y, Tezuka T. Acne phototherapy with a high-intensity, enhanced, narrow-band, blue light source: an open study and in vitro investigation. J Dermatol Sci 2002; 30(2): 129-35.
 13. Tzung TY, Wu KH, Huang ML. Blue light phototherapy in the treatment of acne. Photodermatol Photoimmunol Photomed 2004;20(5): 266-9.
 14. Futsaether CM, Kjeldstad B, Johnsson A. Intracellular pH changes induced in Propionibacterium acnes by UVA radiation and blue light. J Photochem Photobiol B 1995; 31(3): 125-31.