بررسی مقایسه‌ای برخی جنبه‌های بالینی و درمانی کیست‌های هیداتید ریه‌ی پاره شده و بدون پارگی در بیماران بالای 15 سال

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه جراحی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: تظاهرات بالینی و عوارض پیش و پس از عمل در کیست‌های هیداتید ریه بستگی به پارگی و یا عدم پارگی کیست دارد. هدف از این مطالعه، تعیین برخی ویژگی‌های بالینی و درمانی کیست‌های هیداتید ریه‌ی دچار پارگی و بدون پارگی بود.روش‌ها: این مطالعه‌ی توصیفی بر روی 102 بیمار بالای 15 سال که طی 5 سال در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان به علت کیست هیداتید ریه تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند، انجام شد. جهت جمع آوری اطلاعات از چک لیست استفاده شد. اطلاعات به دست آمده در نرم‌افزار SPSS با آزمون‌های Fishers exact، 2χ و t آنالیز شد و 05/0 > P معنی‌دار تلقی گردید.یافته‌ها: 9/54 درصد افراد هنگام مراجعه دچار پارگی کیست بودند. میانگین سن در گروه پارگی کیست 01/15 ± 62/32 سال و در گروه غیر پارگی 13/15 ± 11/39 سال بود. 9/53 درصد بیماران مرد و بقیه زن بودند. میانگین مدت بستری در گروه پارگی کیست 38/3 ± 0/7 و در گروه بدون پارگی 32/2 ± 28/5 روز بود. بیشترین علایمی که بیماران با آن مراجعه کردند، به ترتیب سرفه (5/74 درصد)، تنگی نفس (1/48 درصد) و درد قفسه‌ی صدری (2/42 درصد) بود و 9/3 درصد بیماران هم به صورت اتفاقی تشخیص داده شده بودند. عوارض شامل پنومونی، آمپیم و پنوموتوراکس در بیماران دچار پارگی کیست به طور معنی‌داری بیشتر از گروه دیگر بود. از نظر نوع اعمال جراحی، بیشتر موارد تحت عمل جراحی سگمنتکتومی (5/44 درصد)، لوبکتومی (9/21 درصد) و کاپیتونج (5/23 درصد) قرار گرفتند که از این نظر بین دو گروه تفاوت معنی‌داری وجود نداشت.نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه در واقع تأکیدی بر لزوم تشخیص به موقع و انجام درمان جراحی به عنوان درمان انتخابی در مورد کیست‌های هیداتید ریه و خودداری از به تأخیر انداختن درمان جراحی با انجام درمان‌های دارویی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison between Some Clinical and Therapeutic Aspects of Ruptured and Non-Ruptured Hydatid Cysts in Patients Over 15 Years

نویسندگان [English]

 • Sayyed Mozaffar Hashemi 1
 • Sayyed Abbas Tabatabaei 1
 • Amir Hosein Moradi 2
1 Asociate Professor, Deartment of Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Medical Student, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: The clinical presentation and complications of pre- and post-surgical operation of hydatid cysts of lung depend on whether the cyst is ruptured or not. The aim of this study was to evaluate some of clinical features and treatment of ruptured and non-ruptured hydatid cysts of lung.Methods: This descriptive study was done on 102 patients above 15 years of age who had undergone surgery for pulmonary hydatosis in Alzahra hospital in Isfahan dusing 5 years. The data were gathered by a checklist and were analyzed using t, chi square, and Fisher’s exact tests.Finding: The patients had ruptured cysts in 54.9% of cases. The mean age in the ruptured-cyst group was 32.62 ± 15.01 and in non-ruptured cyst group was 39.11 ± 15.13. Of ruptured-cyst patients, 53.9% were men and in the other group 37.8% were so. The average duration of hospital stay was 7.0 ± 3.38 days for the ruptured-cyst group and 5.28 ± 2.32 days for the other group. The most common symptoms were cough in 74.5%, dyspnea in 48.1%, and chest pain in 42.2%; 3.9% of patients were discovered to have the disease incidentally. Complications such as pneumonia, empyema, and pneumothorax were meaningfully more frequent in the ruptured-cyst group. With respect to the kind of surgical operation, most of the cases had undergone sementectomy (44.5%), lobectomy (21.9%), and capitonnage (23.5%). There was no meaningful difference between the two groups with respect to the kind of surgical operation.Conclusion: We emphasize on importance of early diagnosis and surgical treatment of hydatid cysts of lung as the treatment of choice and also avoiding of postponing surgical treatment by applying medical therapy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hydatid cyst
 • Lung
 • Treatment
 • Surgery
 1. Qian ZX. Thoracic hydatid cysts: a report of 842 cases treated over a thirty-year period. Ann Thorac Surg 1988; 46(3): 342-6.
 2. Novick RJ, Tchervenkov CI, Wilson JA, Munro DD, Mulder DS. Surgery for thoracic hydatid disease: a North American experience. Ann Thorac Surg 1987; 43(6): 681-6.
 3. Xanthakis D, Efthimiadis M, Papadakis G, Primikirios N, Chassapakis G, Roussaki A, et al. Hydatid disease of the chest. Thorax 1972; 27(5): 517-28.
 4. Safioleas M, Misiakos EP, Dosios T, Manti C, Lam-brou P, Skalkeas G. Surgical treatment for lung hy-datid disease. World J Surg 1999; 23(11): 1181-5.
 5. Isitmangil T, Sebit S, Tunc H, Gorur R, Erdik O, Kunter E, et al. Clinical experience of surgical therapy in 207 patients with thoracic hydatidosis over a 12-year-period. Swiss Med Wkly 2002; 132(37-38): 548-52.
 6. Athanassiadi K, Kalavrouziotis G, Loutsidis A, Bellenis I, Exarchos N. Surgical treatment of echinococcosis by a transthoracic approach: a review of 85 cases. Eur J Cardiothorac Surg 1998; 14(2): 134-40.
 7. Aletras H, Symbas PN. Hydatid disease of the lung. In: Shields TW, Editor. General thoracic surgery. Philadelphia: Williams & Wilkins; 1994. p. 1021-31.
 8. Morris DL, Dykes PW, Marriner S, Bogan J, Burrows F, Skeene-Smith H, et al. Alben-dazole--objective evidence of response in human hydatid disease. JAMA 1985; 253(14): 2053-7.
 9. Davis A, Pawlowski ZS, Dixon H. Multicentre clinical trials of benzimidazolecarbamates in human echinococcosis. Bull World Health Or-gan 1986; 64(3): 383-8.
 10. Aletras H, Symbas PN. Hydatid disease of the lung. In: Shields TW, LoCiero J, Ponn RB, Edi-tors. General Thoracic Surgery. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2000. p. 1113-22.
 11. Elburjo M, Gani EA. Surgical management of pulmonary hydatid cysts in children. Thorax 1995; 50(4): 396-8.
 12. Dogan R, Yuksel M, Cetin G, Suzer K, Alp M, Kaya S et al. Surgical treatment of hydatid cysts of the lung: report on 1055 patients. Thorax 1989; 44(3): 192-9.
 13. Yalcinkaya I, Er M, Ozbay B, Ugras S. Surgical treatment of hydatid cyst of the lung: review of 30 cases. Eur Respir J 1999; 13(2): 441-4.